Prijímacie konanie

Kritériá na prijatie a prihláška na štúdium

Kritériá na prijatie platné pre školský rok 2020/2021 budú uverejnené do 31.3.2021 a prístupné na web. stránke školy http://sosts-levice.sk/ v časti Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky

(1.termín / 1.kolo) a (2.termín / 1. kolo) – termíny sú rovnocenné, výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené až po 2. Termíne.

Výsledky prijímacích skúšok budú uverejnené na  http://sosts-levice.sk/

Po vykonaní skúšky zákonný zástupca/uchádzač bude informovaný o počte získaných bodov po 1. termíne/2.termíne – žiaci nečakajú na výsledky v škole. Informácie podáva sekretariát riaditeľky školy tel. alebo emailom.

Prijatie bez PS

Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v testovaní žiakov 9. ročníkov – „Testovanie 9“ (T9) z matematiky a slovenského jazyka (T9) na úrovni minimálne 90%   a viac % (vrátane) z každého predmetu. 

Podrobnosti budú uvedené pod odkazom Kritériá prijímacieho konania.

Výsledky PS

Všetci uchádzači budú o výsledku prijímacích skúšok a poradí prijatých uchádzačov informovaní prostredníctvom našej webovej stránky http://sosts-levice.sk/ v časti Prijímacie konanie na úradnej tabuli školy a písomne doporučeným listom.

Ďalšie informácie budú uverejňované na webovej stránke školy http://sosts-levice.sk/.

Kontakty:  

email: sospodamfiteatrom@gmail.com, sekretariát: +421915 270 001, riaditeľka +421 915 533 300

Počty tried        a prijímaných žiakov

V školskom roku 2021/2022 opäť plánujeme otvoriť 

3 triedy s počtom žiakov 67.

V študijných 4-ročných odboroch: (maturita)

  • 3778K technik informačných a telekomunikačných technológií 20 žiakov (1trieda)
  • 3759K komerčný pracovník v doprave 12 žiakov,
  • 6405K pracovník marketing 11 žiakov (1kombinovaná trieda)

Do učebných 3-ročných odboru:(výučný list)

  • 2488H mechanik špecialista automobilovej výroby 18 žiakov (duálne vzdelávanie; podnikové štipendium) 
  • 2683H11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 žiakov (školské vzdelávanie, motivačné štipendium).

Informácia     (ak sú podané  2 prihlášky)

Žiaci ktorí si podajú dve prihlášky na štúdium v SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, na dva rôzne študijné odbory:

odporúčame, aby sa zúčastnili obidvoch termínov prijímacej skúšky, pretože do ďalšieho hodnotenia uchádzača o štúdium sa započíta ten výsledok prijímacej skúšky z daného predmetu, v ktorom uchádzač získal väčší počet bodov bez ohľadu na termín vykonania skúšky.

Okruhy tém            na prijímacie skúšky

Odporúčame uchádzačom o prijatie na školu zamerať sa pri príprave    na učivo ZŠ a vyskúšať si testy z Testovania žiakov (MONITOR 9) z minulých rokov, ako aj testy zo SJL a MAT z predchádzajúcich PS, ktoré sú zverejnené na http://sosts-levice.sk/, vzory testov.

Informácia          k zápisu na štúdium

Upozorňujeme uchádzačov, resp. ich zákonných zástupcov na možný postup pri zápise:

Ak je žiak prijatý aj na inú strednú školu na ktorú sa hlásil a na takejto škole už odovzdal svoj zápisný lístok (bol sa zapísať), môže zákonný zástupca počas prijímacieho konania svoje rozhodnutie o zápise bez udania dôvodu ZRUŠIŤ. 

V takomto prípade si zákonný zástupca vyzdvihne zápisný lístok na tej strednej škole kde už vykonal zápis; riaditeľ školy mu potvrdí zrušenie zápisu.

Zápisný lístok odovzdá strednej škole, na ktorú sa po zvážení rozhodol zapísať.

Žiak môže byť zapísaný len na takú strednú školu, na ktorú si v stanovenom termíne podal prihlášku!