Projekty

Inovácie v odbornom vzdelávaní pre potreby trhu práce 

 • Operačný program :

Vzdelávanie

 • Prioritná os 1:

Reforma odborného vzdelávania a prípravy

 • Názov opatrenia

Premena tradičnej školy na modernú

 • Číslo výzvy

OPV – 2011 / 1. 1 / 07 – SORO

Škola dlhodobo inovuje vzdelávanie vo väzbe na požiadavky trhu práce a úspešne spolupracuje so širokou sieťou zamestnávateľom predovšetkým pri zabezpečení praktického vyučovania. Pri príprave projektu sme identifikovali tieto základné požiadavky pre cieľovú skupinu žiakov pedagógov školy : podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní, rozšíriť využitie IKT vo vyučovaní, rozvíjať technické zručnosti a komunikačné zručnosti.

Pri realizácii projektu budú využité najmä tieto metódy: štúdium materiálov, konzultácie v rámci predmetových komisií, konzultácie s predstaviteľmi samosprávy, úradu práce, so zástupcami firiem, analýza, zjednotenie metodiky tvorby materiálov, návrh a tvorba inovovaného školského vzdelávacieho programu. V nadväznosti na to pedagógovia vytvoria a na teoretickom a praktickom vyučovaní overia nové študijné texty a aktivizujúce formy vyučovania.

Počas realizácie projektu sú naplánované vzdelávacie aktivity pre učiteľov zamerané na aktuálne problémy práce pedagógov v škole (konflikty, psychická odolnosť, emocionalita, asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií ).
Transfer zahraničných skúseností a osvedčených postupov je naplánovaný prostredníctvom dvoch zahraničných študijných ciest (odborná škola v Egeri – Maďarsko; Handwerskammer Mníchov – Nemecko).

STONEDUCA (Stone + Education): 1998 – 2001
Projekt sa zaoberal zavádzaním najnovších poznatkov z oblasti konzervovania a reštaurovania kameňa z pohľadu najmodernejších produktov, technológií a v súlade s ekologickými požiadavkami Európskej únie. Týkal sa profesii kamenárov, umeleckých kamenárov a reštaurátorov. Primárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia v základnej odbornej príprave (učni), avšak kombinácia rôznych vzdelávacích modulov umožňuje jeho využitie aj na vzdelávanie nezamestnaných, alebo pracovníkov firiem. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, predovšetkým reprezentantmi malých a stredných podnikov a výskumnými organizáciami. Projekt prispeje aj k rozvoju výučby cudzieho jazyka v tejto špecifickej oblasti a k riešeniu problémov životného prostredia súvisiacich s konzerváciou kameňa a jeho reštaurovaním.

2003 – 2005: PROSTONE

Cieľ projektu bolo sústrediť a poskytnúť malým a stredným podnikateľom najnovšie informácie z oblasti reštaurovania, údržby a ochrany kameňa. Projekt navrhol model ďalšieho vzdelávania v oblasti tradičných a nových technológií a materiálov, ktoré sa využívajú pri renovácii budov.

Projekt priniesol námety na inovácie školských vzdelávacích programov, financovania odborného vzdelávania, podpory celoživotného vzdelávania. Prioritou bolo nadviazanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami rôznych typov a na rôznych úrovniach.

V rámci projektu sa rozpracovali nasledovné témy:
historické technológie a materiály, teória, metódy a techniky konzervácie a reštaurovania kameňa, grafické a fotografické metódy v dokumentácii, ochrana kultúrneho dedičstva, nové metódy vzdelávania dospelých, návrhy certifikácie. 

2003 – 2005: EURORESTOR

Ciele projektu:

 • analyzovať technické zručnosti technika potrebné pre reštaurovanie kameňa
  definovať obsah vzdelávacieho programu s možnosťou prispôsobenia potrebám európskych regiónov a krajín
 • propagovať implementáciu vzdelávacích programov vytvorených v partnerských krajinách
 • vytvárať študijný materiál využiteľný pri organizovaní kurzov v tejto oblasti
  vytvoriť web stránku o reštaurovaní kameňa ako platformu pre disemináciu projektu a jeho výsledkov ako aj prepojenie medzi ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti
 • diseminácia projektu na európskej úrovni aj ďalšími formami: web stránky partnerov, odborné publikácie, profesné združenia, médiá a pod

EuroMoba

Európska mobilita

(KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP)

Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality práce školy prostredníctvom vzdelávacích mobilít žiakov a sprevádzajúcich učiteľov. Je rozplánovaný na 14 mesiacov a počíta celkovo s účasťou 46 žiakov a 5 sprevádzajúcich učiteľov do 2 destinácií – Prahy a Malagy. Dvojtýždňové vzdelávacie mobility sa uskutočnia v 3 turnusoch a zúčastnia sa ich žiaci učebných aj študijných odborov:

 • mechanik špecialista automobilovej výroby (10),
 • technik informačných a telekomunikačných technológií (14),
 • pracovník marketingu – turizmus (14),
 • komerčný pracovník v doprave – logistika (8).

 

Žiaci budú pracovať na 25 zmluvných pracoviskách pod vedením mentorov a plniť stanovené vzdelávacie výstupy v členení na vedomosti, zručnosti, kompetencie,
rozpracované do vzdelávacích výstupov.

Dlhodobým prínosom projektu bude najmä rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných odborných škôl v meste a NSK, nové partnerstvá s podnikmi s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.

Projekt Európska mobilita získal grant vo výške 84 900,00 € a ukončí sa 31.07.2019. 

Praha 2018

Zúčastnilo sa jej 17 žiakov zo študijných programov Informačné a telekomunikačné technológie, Logistika a špedícia v doprave, Marketing v turizme v novembri 2018.

Žiaci „praxovali“ v IT firmách, Dopravnom podniku hlavného mesta Praha, cestovných kanceláriách, TIK, projektovej agentúre.
V stážových podnikoch získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú ťažko dostupné na školských pracoviskách, ako napr. 3D technológie, optická kabeláž, protipožiarne a zabezpečovacie technológie, manažment dopravných služieb veľkomesta (metro, električky, trolejbusy), poznávanie turistických atrakcií so sprievodcom, služby stážovej agentúry pri organizovaní vzdelávacích mobilít, komunikácia s cudzincami v TIK. Všetci žiaci splnili naplánované vzdelávacie výstupy a získali od stážových podnikov firemné certifikáty ako aj Europass Mobilita.

Účastníci ocenili benefity stáže: získali množstvo skúseností a naučili sa zodpovedne a samostatne orientovať v cudzom prostredí a v neznámej firme, komunikovať v cudzom jazyku, poradiť si v každodenných situáciách, osvojili si zručnosti pre administratívne a technické práce, organizovanie
voľného času, hospodárenie s financiami, komunikáciu s ľuďmi na profesionálnej úrovni, plánovanie a organizovanie úloh v tímoch.
Posledný 3. turnus je naplánovaný na marec 2019, uskutoční sa opäť v Prahe a absolvuje ho 19 žiakov z programov Mechanik špecialista automobilovej výroby, Marketing v turizme a Informačné a telekomunikačné technológie.

Malaga 2018

Mobilita Tallin

 • Názov projektu:

Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

 • Začiatok projektu:

01-06-2019                         

 • Koniec projektu:

31-05-2021

 • Celkové trvanie projektu:

24 mesiacov

Projekt je zameraný na odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v Estónsku. Aktivity vzdelávacej mobility sa uskutočnia počas 1 týždňa na partnerských školách Tallinna Teeninduskool a Tallinna Polütehnikum v Tallinne. Účastníci v prijímajúcich SOŠ absolvujú pozorovanie, hospitácie na vybraných vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si

inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy.

Mobilita Antalya a Limassol

GOS 21

EEA Grants

Viac informácií o tomto projekte nájdete na https://eeagrantslv.wixsite.com/eeagrants.

Digiškola

Nie je nám ľahostajný zdravý životný štýl žiakov a mladých ľudí a preto podporujeme ich pohybové aktivity, sprostredkúvame vedomosti potrebné k starostlivosti o zdravie. Je to najúčinnejší prostriedok prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Škola v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 doplnila športovo technické vybavenie v hodnote 4 000 € – výstroj, náradie, pre kolektívne (florbal, basketbal, nohejbal, hádzaná, volejbal, futbal) ako aj individuálne športy (bedminton, stolný tenis, atletika, lyžovanie). Vybavila aj posilňovňu školy – rotoped. Zatraktívnila tak výučbu telesnej a športovej výchovy , ale aj voľnočasové športové aktivity žiakov – v športovom krúžku. Vybavenie bude slúžiť aj pre detské športové kluby.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

Nadácia pre deti Slovenska

Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní
Zrevitalizovať zanedbaný školský amfiteáter je cieľom projektu, ktorý finančne podporil DF Cloetta.Grant sa použije na úpravu drevených lavíc, prekrytie priestoru tieniacou markízou a nákup materiálu. Amfiteáter s grafickými a prírodnými dekoráciami zvýši estetickú hodnotu školského prostredia a zatraktívni vzdelávací proces „mimo školských lavíc“.

Bude sa využívať na rôznorodé outdoorové aktivity v prírode: zážitkové vyučovanie, besedy, prednášky, kooperatívne workshopy, tvorivé dielne a stretnutia, záujmové krúžky, športové podujatia.

Pobyt v prírode v teplých mesiacoch „umocní“ preberanú tematiku, umožní rozvíjať chýbajúce kompetencie a rozšíri tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy:

 • globálny pohľad na svet,
 • aktívne občianstvo,
 • sociálne, finančné a komunikačné kompetencie,
 • ekologická, občianska, mediálna gramotnosť, dobrovoľníctvo,
 • vzťah k prírode,
 • zdravý životný štýl.

 

Pokúsime sa „oživiť“ tento jedinečný priestor a podporiť flexibilné zážitkové formy vzdelávania a učenia sa. Projekt je naplánovaný do mája 2019.

Získali sme podporu pre projekt „Kamenárina sa hýbe“

Tešíme sa z ďalšej finančnej podpory. Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a poisťovni Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s., sme sa v rámci výzvy Športujem rád a bezpečne prebojovali medzi 20 škôl na Slovensku (z celkovo 119) a získali sme grant 1 704 € na vybudovanie fit parku v zelenom areáli školy.

Cvičenie s vlastnou váhou na fitnes strojoch  prinesie bezpečné pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, inováciu do vyučovania  TŠV a najmä radosť z vlastného výkonu pri zlepšovaní fyzickej kondície.

Okrem cvičenia sa formou besied a workshopov dozvieme aj zaujímavosti o aktívnom  životnom štýle od A po  Z, fitnese aj pre dievčatá, predchádzaní úrazom a 1. pomoci, úrazovom poistení.

Nadácia Volkswagen

Vylepšíme si autíčko na diaľkové ovládanie

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 1 000€ pre naše autíčko na diaľkové ovládanie s modifikáciami.

Vďaka grantu spestríme praktické vyučovanie našich technikov, ktorí budú postupne do základnej kostry autíčka dopĺňať ďalšie moduly:

 • ultrazvukový senzor na identifikovanie vzdialenosti prekážky,
 • bluetooth na ovládanie auta,
 • automatické zapínanie svetiel,
 • nabíjanie auta cez USB.

Chalani si takto precvičia a získajú tvrdé aj mäkké zručnosti ako sú projektovanie modulov, spájkovanie plošných spojov, programovanie mikrokontroléra, testovanie funkčnosti, tímovú prácu, kritické myslenie, asertívnu komunikáciu, zručnosti pre riadenie projektu.