Organizačný oznam riaditeľky školy zo dňa 22.01.2021 k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Riaditeľka školy týmto oznamuje

v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 že,

vydávanie výpisov hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude škola zasielať cez školský informačný systém  Edu Page dňa 29.01.2021, a to prostredníctvom rodičovského konta, pre plnoletých žiakov prostredníctvom ich žiackeho konta.

Pre zákonných zástupcov ktorí z rôznych dôvodov  nevyužívajú rodičovské konto v Edu Page, výpis hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude triednym učiteľom odovzdaný žiakovi osobne, v čase jeho nástupu do školy. Triedny učiteľ cez SMS alebo mailovú správu zaslanú preukázateľne, bude informovať rodiča o termíne a spôsobe odovzdania výpisu hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

Neklasifikovaným žiakom  za 1. polrok šk. roka 2020/2021 v zmysle uznesenia pedagogickej rady zo dňa 22.01.2021 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 pre týchto žiakov končí 31. januára 2021.

„Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“  (zákon č. 245/2008 Z. z. v § 55 ods. 10).

Ak zákonný zástupca/plnoletý žiak písomne požiada riaditeľku školy o vydanie vysvedčenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021, škola ho vydá na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *