Návrat do škôl 2021, aktualizácia k 1.2.2021

 

 Návrat do škôl 2021

(manuál aktualizovaný k 1. 2. 2021)

Manuál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských zariadení a materských škôl a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Manuál obsahuje

 1. Formy vzdelávania
 2. Testovanie v roku 2021
 3. Druhy testovania
 4. Možnosti testovania
 5. Financovanie príspevku na testovanie
 6. Prvé testovanie
 7. Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

1. Forma vzdelávania

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021 školské vyučovanie v školách prebieha aj naďalej dištančne okrem uvedených výnimiek uvedených v tomto rozhodnutí, a to až do obnovenia školského vyučovania v príslušných školách. Uvádzame, že miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

 

Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 8. 2. 2021.

 

2. Testovanie v roku 2021 sa môže uskutočniť

 • po vyhlásení celoplošného testovania zabezpečovaného Vládou SR z dôvodu rizikovosti na celonárodnej úrovni,
 • po vyhlásení regionálneho testovania – regionálne resp. rizikové indikátory dosahujú stanovený limit (stupeň COVID AUTOMATU po jeho spustení alebo vyhlásení vládou),
 • pri podozrení resp. potvrdení ochorenia COVID-19 v škole alebo v školskom zariadení v zmysle aktuálneho „Covid školského semaforu,“
 • pravidelné testovanie je odporúčané pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.

 

Regionálne testovanie podľa COVID AUTOMATU (po jeho spustení)

 

Deti materských škôl a žiaci 1. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania bez testovania. Zároveň sa testovania nezúčastňujú žiaci špeciálnych základných škôl, špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl“

Ak okres, v ktorom má škola sídlo resp. pracovisko, sa na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. stupňa varovania alebo III. stupňa varovania aktuálneho COVID AUTOMATU, pokračuje prezenčná výučba len pre takého žiaka, ktorý bol sám otestovaný a otestovaný bol aj jeden jeho zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti:

 • stupňa základnej školy,
 • stupňa základnej školy pre žiakov s nadaním,
 • strednej školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním.

 

Zamestnanci škôl a školských zariadení sa zúčastňujú regionálneho testovania, aby mohli pokračovať v prezenčnom vyučovaní resp. v práci v škole alebo v školskom zariadení podľa podmienok uznesenia vlády SR č. 760/2020 z 4. 12. 2020.

Pravidelné testovanie je odporúčané pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení

Škola alebo školské zariadenie môže vykonávať pravidelné testovanie svojich zamestnancov. Upresnenie frekvencie testovania bude zverejnené v aktualizovanom manuáli v šiestom týždni 2021.

 

COVID AUTOMAT

 

Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 8. 2. 2021.

Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne sa región zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania. Na jednotlivé stupne ostražitosti a varovania sú naviazané jednotlivé opatrenia.

Celý dokument COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19) je dostupný online:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 a zobrazený epidemiologický stav na mape Slovenskej republiky: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/.

3. Druhy testovania

 • Antigénové testy
 • PCR testy
 • Testy kloktaním (pripravuje sa – forma PCR testu)

 

4. Možnosti testovania

Antigénové testy

 • Školy si objednajú testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberových miest (ďalej len „MOM“) pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na takomto mieste je možné otestovať aj zamestnancov školských zariadení napr. základná umelecká škola, centrum voľného času, ak je to potrebné (napr. žiaci školy sa vzdelávajú v miestnej ZUŠ).
 • Škola/zriaďovateľ využije vlastné už zriadené MOM pre testovanie vlastných zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na takomto mieste je možné otestovať aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení napr. školský klub detí, centrum voľného času, internáty, ako aj zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti zo školy alebo zo školského zariadenia, ktorí nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Postup zriadenia MOM je uvedený v Prílohách č. 2 a 3. Prevádzkový poriadok tvorí Prílohu č. 5, Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tvorí Prílohu č. 11.
 • Škola alebo školské zariadenie si objedná po dohode testovanie v súkromnom laboratóriu, ktoré má zriadené MOM, a škola zároveň dodá antigénové testy pre súkromné laboratórium na účel testovania zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.
 • Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia testovanie v niektorom zo zriadených MOM.
 • Škola sa objedná na testovanie v prípade záujmu a dohody v ambulancii všeobecného lekára, ak tento takúto službu poskytuje pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.

 

Prehľad možností testovania na ochorenie COVID-19 v podmienkach škôl je prehľadnejšie spracovaný v Prílohe č. 7.

PCR testy

 

 • Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia PCR testovanie u súkromného poskytovateľa testovania (výsledok testu sa preukazuje formou sms, elektronickou formou alebo iným dokladom od príslušnej MOM).

 

Testy kloktaním (pripravuje sa – je to forma PCR testu)

5. Financovanie príspevku na testovanie

Škola alebo školské zariadenie resp. zriaďovateľ zabezpečujúci testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti (oprávnené osoby na preplatenie príspevku na testovanie) požiada o úhradu finančného príspevku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) na preukázaný počet reálne otestovaných oprávnených osôb prostredníctvom online formulára zverejneného od 11. 1. 2021 na webom sídle ministerstva školstva. Výška finančného príspevku je určená vo výške 5,- eur na oprávnenú otestovanú osobu. Škola alebo školské zariadenie alebo zriaďovateľ si zazmluvnia/objednajú alebo vykonajú na vlastnom MOM tento typ činnosti ako „špeciálnu službu“ (položka rozpočtovej klasifikácie 637005). Ministerstvo školstva na základe žiadosti (predloženej prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený na webovom sídle ministerstva a bude slúžiť na nahlasovanie počtu otestovaných osôb) uhradí požiadavku do výšky nároku podľa reálneho preukázaného počtu vykonaných testov pre oprávnené osoby.

 

6. Prvé testovanie

Vzhľadom na výrazne zhoršený vývoj epidemiologickej situácie pristúpila Vláda SR k celoplošnému testovaniu – skríningu ňou definovaných skupín obyvateľstva. Preto sa v čase od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 riadia materské školy a školské kluby detí uznesením vlády SR č. 30 zo 17. 1. 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 44 z 20. 1. 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 14/2021 V. v.

Očakávame, že od 8. 2. 2021 sa väčšina okresov dostane podľa COVID AUTOMATU aspoň do III. stupňa varovania, kedy bude potrebné v zmysle aktuálnych rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu, aby bolo možné v prípade záujmu prevádzkovať prezenčnú formu vzdelávania zo strany zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Podmienky a termíny prvého testovania pred prípadným začiatkom prezenčného vyučovania a ďalších testovaní budú aktualizované na začiatku šiesteho týždňa r. 2021.

7. Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie postupujú podľa platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, a podľa pravidiel COVID AUTOMATU (ak bude spustený v tom čase).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *