Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania zo dňa 8.2.2021.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády
Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú

1. obnovuje školské vyučovanie v

 • a) materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri
  zdravotníckych zariadeniach,
 • b) základných školách na prvom stupni,
 • c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického
  zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup
 • k dištančnému vzdelávaniu,
 • d) základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 • e) špeciálnych základných školách,
 • f) stredných zdravotníckych školách,
 • g) stredných školách v posledných ročníkoch,
 • h) stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického
  zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup
  k dištančnému vzdelávaniu,
 • i) stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a
  praktických školách,

2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku
žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový
nástroj,

3. obnovuje prevádzku

 • a) školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania
  individuálnej odbornej činnosti,
 • b) školských klubov detí,
 • c) školských internátov pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. a), e) a i),
 • d) školských internátov pre žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. f) s tým, že
  ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe,
 • e) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode; pre
  žiakov škôl, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál
  a nápojov.

B. S účinnosťou od 8. februára 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021,
pričom

 • a) v školách, v ktorých sa školské vyučovanie neobnovuje podľa písmena A. prvého bodu
  a druhého bodu, ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a riaditelia škôl naďalej
  zabezpečujú dištančné vzdelávanie,
 • b) v školských zariadeniach, ktorých prevádzka sa neobnovuje podľa písmena A. tretieho bodu,
  ostáva prevádzka mimoriadne prerušená; prevádzka špeciálnych výchovných zariadení
  zostáva zachovaná podľa rozhodnutia zriaďovateľa s ohľadom na výkon rozhodnutia súdu.

C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení
príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19,
považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne
prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu
k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov
dištančné vzdelávanie

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Odôvodnenie:
V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 a vzhľadom na vývoj
epidemiologickej situácie sa rozširuje týmto okruh škôl, v ktorých sa obnovuje školské vyučovanie
a okruh školských zariadení, v ktorých sa obnovuje ich prevádzka.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa prevádzka školských internátov obnovuje len
v obmedzenom rozsahu a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Súčasne sa týmto rozhodnutím, vzhľadom na zmenu podmienok školského vyučovania a prevádzky
školských zariadení, ruší rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom školské
vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne
prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená
prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *