Evidencia školskej dochádzky žiakov

Riaditeľka školy s platnosťou od 08.03.2021 v súlade s aktualizáciou dokumentu
MŠVVŠ SR „Návrat do škôl 2021“ zo dňa 08.03.2021

vydáva

nasledovné usmernenie pre žiakov školy a ich  zákonných zástupcov.

 

a) neplnoletý žiak

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Od 08.03.2021 škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní žiakov okrem žiakov končiacich ročníkov. Účasť a hodnotenie žiakov v dištančnom vzdelávaní sa riadi doteraz platnými pokynmi.

O prechode na prezenčnú výučbu žiakov nižších ročníkov v zmysle usmernenie MŠVVŠ SR a zriaďovateľa školy, vedenia školy bude informovať žiakov a ZZ prostredníctvom edupage a triednych učiteľov.

 

b) plnoletý žiak

(Ak je žiak plnoletý je považovaný za svojho zákonného zástupcu.)

 

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie (resp. má iné subjektívne dôvody) a z týchto dôvodov sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:

 1. Škola eviduje jeho neprítomnosť v škole na prezenčnej výučbe ako ospravedlnenú absenciu,
 2. Plnoletý žiak je povinný zabezpečiť do 5 dní kontakt so školou, t.j. so svojím triednym učiteľom ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie resp. sa nebude zúčastňovať prezenčnej výučby z iných subjektívnych dôvodov). Vzdelávanie takéhoto žiaka, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola využíva (MS TEAMS) a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage, MS Temas).

Škola neposkytne plnoletým žiakom končiacich ročníkov, ktorí neabsolvovali testovanie alebo sa nezúčastnia prezenčného vyučovania z iných subjektívnych dôvodov, dištančné vzdelávanie vzhľadom na personálne kapacity v čase kombinovanej formy vzdelávania (žiaci nižších ročníkov pokračujú v dištančnej výučbe).

 

 1. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak do 5 dní nekontaktoval triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
 2. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.
 3. Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak končiaceho ročníka sa ho nezúčastňuje z vyššie uvedených dôvodov, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy a zadania podľa pokynu vyučujúceho; môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotení z preberaného učiva podľa rozhodnutia vyučujúceho.

 

Tým, že škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má možnosť získať materiály na samoštúdium. Vyučujúci so žiakom komunikuje, dohodne sa na forme zapájania do procesu vzdelávania (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.)

Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka. Záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom/MOV a so školou.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby v prípade, že riaditeľka školy zabezpečí prezenčnú formu výučby sa jej zúčastňoval žiak/žiačka v čo najväčšom rozsahu pri dodržaní všetkých aktuálnych hygienicko – epidemiologickcých opatrení zo strany žiaka/ZZ a školy.

Vedenie školy v prípade zhoršenia hygienicko – epidemiologickej situácie a jej nepriaznivého vývoja v najbližšom období alebo nepriaznivého stave v personálnom zabezpečení prezenčného vyučovania, si vyhradzuje právo na zmenu organizácie vyučovania.

O prípadnej zmene bude informovať zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov.

 

Levice, 07.03.2021

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *