Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách

 V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. marca 2021 platí nasledovné:

 

 Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

 do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“1.

Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

 

 Žiaci v základných školách – I. stupeň

 Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“2.

 

 Žiaci v základných školách -II. Stupeň

 Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“3.

 

 Žiaci v špeciálnych základných školách

 v prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov v základných školách na I. alebo na II. stupni.

 

 Žiaci v stredných školách

 Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“4.

 

 Žiaci v špeciálnych stredných školách

 V prípade, že sa na nich vzťahuje výnimka v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú povinní používať preventívne ochranné pomôcky (napr. rúško alebo respirátor), v opačnom prípade sa riadia postupom vyššie uvedeným pre žiakov na stredných školách.

 

 Zamestnanci škôl a školských zariadení

 Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“5.

 

 Žiaci/zamestnanci v základných umeleckých školách a jazykových školách

 Sa riadia primerane vyššie uvedenými opatreniami pre jednotlivé skupiny osôb, a teda taktiež postupujú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021.

 

 Výnimky

 Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021 dostupná online:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_46_2021.pdf

 

Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 zverejnených na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ používa slovo „rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa základnej školy, žiakom strednej školy, študentom, zamestnancom a zákonným zástupcom ide o „respirátor“.

 

1 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 1
2 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 1
3 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 2  
4 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 1 a ods. 3
5 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 2  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *