Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti – 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií.

Organizácia skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

 

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa
 § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

v rozsahu študijného odboru:  3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií.

 

 

Overením odbornej spôsobilosti je preukázanie vedomostí,  zručností a schopností v oblasti:

 1. všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických,
 2. zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
 3. postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

Overovanie odbornej spôsobilosti §21 sa uskutoční dňa 08.06.2020 o 8.00 v učebni elektrotechniky.

 

 

Časový harmonogram skúšky na overenie odbornej spôsobilosti:

 

8.00 – 8.10     Otvorenie a organizačné pokyny

8.10 – 8.40     Písomný test

8.40 – 9.00     Vyhodnotenie výsledkov testovania

9.00 – 10.00   Ústna odpoveď

10.05              Vyhlásenie výsledkov

 

Úspešným žiakom bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa §21 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z v znení neskorších predpisov dňa 08.06.2021.

 

Zoznam prihlásených uchádzačov:

 

 1. Matúš Bendík
 2. Filip Foťko
 3. Dominik Kazár
 4. Marek Kristián Pobeška
 5. Milan Rapko
 6. Samuel Slížik
 7. Anton Adam Torda
 8. Martin Záhorský
 9. Matúš Voroš

 

 

V Leviciach 14.05.2021

 

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *