Výberové konanie na učiteľa elektrotechnických a informatických predmetov

Ulica
Pod amfiteátrom  7

PSČ
93401

Obec
Levice

Kontak
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom @ gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Názov pozície:
Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, spojovacia technika a výpočtová technika v odbore

Náplň práce:
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ strednej školy

Pracovný úväzok:
100%-ný pracovný úväzok

Termín nástupu
09/2021

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: študijný odbor elektrotechnika, študijný program v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom.

Pracovná náplň:
Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie, upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov v elektrotechnických a informatických predmetoch, podľa prideleného úväzku.

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Zoznam požadovaných dokladov
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis – overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Funkčný plat
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 915,00 Eur mesačne podľa výšky úväzku a dosiahnutého vzdelania.

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
31.07.2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *