Nadstavbové štúdium v školskom roku 2021-2022

Nadstavbové štúdium, externá forma

V školskom roku  2021/2022 otvárame študijný,  dvojročný externý odbor nadstavbového štúdia: Prevádzka strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 2 roky

Počet žiakov: 10

Uchádzači budú prijatí  bez prijímacích skúšok, ak splnia nasledovné kritéria:

1- Prihlášku na štúdium odovzdajú uchádzači najneskôr do 30. augusta 2021 osobne na sekretariát školy alebo doručia poštou. Prihlášku na štúdium si uchádzač môže stiahnuť TU alebo prevziať osobne na sekretariáte školy denne od 8:00 do 12:00. 

2- Úspešne ukončili predchádzajúce štúdium v danom odbore výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške.

Táto forma štúdia je určená dospelým, pracujúcim alebo nezamestnaným, ktorí riadne ukončili vzdelávanie v 3-ročnom učebnom odbore ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

 

Spôsob štúdia

1- Štúdium sa realizuje formou konzultácií a skúšok  jeden deň v týždni (štvrtok)  podľa stanoveného rozvrhu hodín; tento rozpis (učebný plán) je nutné dodržiavať, preto štúdium neodporúčame uchádzačom, ktorí pracujú v zahraničí. 

2-Externí žiaci sú zaradení do triedy podľa príslušného učebného odboru na základe rozhodnutia riaditeľky školy. 

3-Riaditeľka školy vypíše na začiatku školského roku pre žiakov externého štúdia  termíny skúšok a konzultácií.

4-Žiaci externého štúdia sú skúšaní komisionálnymi skúškami v zmysle platnej legislatívy.

5-Skúšobné komisie pre komisionálne skúšky vymenuje riaditeľka školy a sú najmenej trojčlenné . Skladajú sa z predsedu  a dvoch členov  s aprobáciou pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet.

6-Žiaci sa na skúšku prihlasujú 3 pracovné dni vopred.

7- V prípade hodnotenia skúšky s prospechom nedostatočný, je externý žiak povinný túto skúšku opakovať v náhradnom termíne určenom  riaditeľkou školy.

8- Žiak musí byť klasifikovaný  z vyučovacích predmetov v prvom  aj v druhom polroku príslušného šk. roka.

9- Ak žiak z niektorého predmetu neabsolvuje skúšku v prvom klasifikačnom období (bude z tohto predmetu pri polročnej klasifikácií neklasifikovaný), dodatočne musí byť klasifikovaný za prvý polrok šk. roka do konca apríla príslušného školského roka.

10- Ak žiak nevykonal určené skúšky do konca riadneho klasifikačného obdobia 2. polroka príslušného školského roku najviac z 2 predmetov, alebo bol hodnotený  známkou nedostatočný z najviac 2 predmetov,  môže požiadať o opravnú skúšku ktorú vykoná do 31.08. príslušného  šk. roka, podľa rozhodnutia riaditeľky školy.

11- Ak žiak úspešne nevykonal určené skúšky z 3 a viac predmetov, považuje sa za žiaka  ktorý štúdium zanechal. Môže do 31.08 príslušného šk. roku  požiadať riaditeľku školy o opakovanie ročníka. 

12- Maturitné skúšky vykonáva žiak spoločne so žiakmi denného štúdia podľa platnej vyhlášky.

13- Externý žiak sa v prípade nejasností alebo problémov obracia na triedneho učiteľa alebo ZRŠ-TV/PV.

14- V prípade závažného porušenia pokynov pre externé štúdium alebo zásad morálky a etického správania, môže byť žiak vylúčený z externého štúdia  riaditeľkou školy.

15- Za štúdium sa pripláca formou finančného daru (Darovacia zmluva) pre aktuálny školský rok 200€.-

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *