2009 Granada: Destinačny marketing ako moderná stratégia riadenia pre silné regióny

Projekt sa venoval aktuálnej téme partnerstva a spolupráce rôznorodých podnikov a inštitúcií, ktoré poskytovaním svojich služieb vytvárajú konečný imidž turistickej destinácie Granada. V oblasti skvalitnenia odbornej prípravy rozvinul a obohatil odborné vedomosti a zručnosti študentov najmä v oblasti destinačného marketingu, spoločenskej komunikácie, služieb turizmu a aplikovanej informatiky. Cieľovou skupinou boli študenti 2. a 3. ročníka 2 študijných programov – marketing v turizme a informačné a telekomunikačné technológie, cieľovou destináciou bola metropola Andalúzie Granada.

Náplňou stáže bola 3-týždňová prax a s ňou spojené úlohy v rozličných službových inštitúciách – vzdelávacom centre, cestovnej kancelárii, maloobchode, hotelovom zariadení, v športovo-relaxačnom komplexe, ktoré poskytujú služby domácej i zahraničnej klientele.

Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť a kladný prínos stáže pre účastníkov je evidentný po stránke odbornej i osobnostnej. Študenti sa v stážových firmách oboznámili s praktickým marketingom, prehĺbili si poznatky o destinačnom marketingu uskutočnením prieskumu o atraktívnosti destinácie Granada, spoznali históriu, kultúru a spôsob života v hostiteľskej krajine, pracovali a komunikovali v multikultúrnom prostredí, využívali IKT v službách cestovného ruchu, marketingovom prieskume, tvorbe databáz a prezentačných materiálov, upevnili si sebavedomie, pocit zodpovednosti a samostanosti pri organizovaní svojich povinností, financií i voľného času. Študentky 3. ročníka zozbierali hodnotný a zaujímavý material pre tvorbu maturitných projektov v 4. ročníku.

Lucia Freitagová – porovnanie produktov mestského turizmu v ponuke športovo-rekreačných služieb v Atarfe a v Leviciach

Veronika Bieliková – turizmus kultúrneho dedičstva a spôsoby propagácie pamiatok UNESCO v národných destináciách (Španielsko – Alhambra, Slovensko – Spišský hrad)

Inšpirujúce podnety z profesionálneho pracovného prostredia môžu všetci študenti využiť v ďalšom štúdiu ako aj pri budovaní svojej kariéry.

Uznanie nadobudnutých zručností sa potvrdilo a zrealizovalo cez jazykový certifikát o absolvovaní intenzívneho kurzu španielskeho jazyka a odborný certifikát od prijímajúcej inštitúcie a stážového pracoviska s uvedením oblastí pracovných čínností.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *