2010 Szentendre, Granada, Plymouth: Rozvoj kľúčových kompetencií v kultúrnom turizme európskych destinácií

Hlavnými cieľmi projektu bol rozvoj kľúčových kompetencií stážistov na pozadí marketingu v kultúrnom turizme.

Obsahom mobilitného projektu boli odborné stáže 3 skupín študentov v podnikoch spojených s kultúrnym turizmom v 3 geograficky a kultúrne rôznorodých európskych destináciách:

  • Szentendre (Maďarsko): 6 študentov, 2 učitelia
  • Granada (Španielsko): 6 študentov, 1 učiteľ
  • Plymouth (Veľká Británia): 12 študentov, 2 učitelia

Cieľovou skupinou bolo 24 študentov 1.-3. ročníka študijných odborov pracovník marketingu s orientáciou na turizmus (PM) a technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT), pedagogický sprievod tvorilo 5 učiteľov.

V oblasti skvalitnenia odbornej prípravy projekt rozvinul a obohatil odborné vedomosti a zručnosti študentov najmä v oblasti marketingu v kultúrnom turizme, spoločenskej komunikácie, služieb turizmu a aplikovanej informatiky. Študenti v rámci dostupných možností uskutočnili aj marketingový výskum vo svojej stážovej inštitúcii, zameraný na jej charakteristiku a postavenie na trhu kultúry, najväčších konkurentov, cieľové skupiny zákazníkov, spolupracujúce inštitúcie, tvorbu produktu, kalendárium podujatí, ponuku a distribúciu produktu medzi návštevníkmi, sprievodcovskú činnosť a prácu s verejnosťou. Okrem toho zrealizovali aj prieskum v teréne (formou dotazníkov a osobných rozhovorov) – medzi rezidentami mesta ako aj turistami s cieľom zistiť ich informovanosť a spokojnosť s ponukou kultúrnych inštitúcií v stážových mestách. Počas celej stáže využívali moderné IKT pri zbere dát a ich spracovaní, elektronickej komunikácii, rezerváciách, aktualizácii web stránok, tvorbe propagačných materiálov, vyhodnocovaní dotazníkového prieskumu.

Študenti si okrem odbornej oblasti upevnili sebavedomie, pocit zodpovednosti a samostanosti pri organizovaní svojich povinností, financií i voľného času. Traja študenti 3. ročníka zozbierali hodnotný materiál pre tvorbu spoločného maturitného projektu v 4. ročníku, ktorý sa bude venovať kultúrnemu turizmu v európskych destináciách.

Uznanie nadobudnutých zručností sa zrealizovalo cez jazykový certifikát o absolvovaní intenzívnych kurzov maďarského, španielskeho, anglického jazyka a kultúry ako aj odborný certifikát od prijímajúcej inštitúcie a niekde aj stážového pracoviska s uvedením oblastí pracovných činností. V spolupráci s partnerskými inštitúciami sa zabezpečil pre každého účastníka stáže Europas-Mobility.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *