INOVÁCIE V ODBORNOM VZDELÁVANÍ PRE POTREBY TRHU PRÁCE – ESF 2011

  • Operačný program :

Vzdelávanie

  • Prioritná os 1:

Reforma odborného vzdelávania a prípravy

  • Názov opatrenia

Premena tradičnej školy na modernú

  • Číslo výzvy

OPV – 2011 / 1. 1 / 07 – SORO

Škola dlhodobo inovuje vzdelávanie vo väzbe na požiadavky trhu práce a úspešne spolupracuje so širokou sieťou zamestnávateľom predovšetkým pri zabezpečení praktického vyučovania. Pri príprave projektu sme identifikovali tieto základné požiadavky pre cieľovú skupinu žiakov pedagógov školy : podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní, rozšíriť využitie IKT vo vyučovaní, rozvíjať technické zručnosti a komunikačné zručnosti.

Pri realizácii projektu budú využité najmä tieto metódy: štúdium materiálov, konzultácie v rámci predmetových komisií, konzultácie s predstaviteľmi samosprávy, úradu práce, so zástupcami firiem, analýza, zjednotenie metodiky tvorby materiálov, návrh a tvorba inovovaného školského vzdelávacieho programu. V nadväznosti na to pedagógovia vytvoria a na teoretickom a praktickom vyučovaní overia nové študijné texty a aktivizujúce formy vyučovania.

Počas realizácie projektu sú naplánované vzdelávacie aktivity pre učiteľov zamerané na aktuálne problémy práce pedagógov v škole (konflikty, psychická odolnosť, emocionalita, asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií ).
Transfer zahraničných skúseností a osvedčených postupov je naplánovaný prostredníctvom dvoch zahraničných študijných ciest (odborná škola v Egeri – Maďarsko; Handwerskammer Mníchov – Nemecko).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *