Dobrá škola pre 21. sotorčie (GOS 21)

Dobrá škola pre 21. storočie (GOS 21) Projekt reaguje na potrebu zmeny obsahu a foriem učenia sa v súlade so životným štýlom mladých ľudí v 21. storočí. Podporuje školské výmenné partnerstvá ako jedinečný zdroj osobných skúseností a počas 2 rokov počíta so 6 stretnutiami v 6 partnerských školách. Aktivity projektu rozširujú tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy ako sú globálny pohľad na svet, sociálne, personálne a komunikačné kompetencie, ekologická, občianska, digitálna, mediálna, technická gramotnosť, zdravý životný štýl, a rozvíjajú chýbajúce zručnosti a kompetencie mládeže, najmä kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov, tímovú prácu a kooperáciu, multikulturalizmus.

Úlohy v projekte sú naplánované pre žiakov, pedagógov aj manažérov škôl a budú sa prezentovať počas projektových stretnutí. Žiaci spracujú témy Vitajte v našom meste a škole, Európsky rok kultúrneho dedičstva v našej krajine, Ahoj! Sobota plná nápadov, Stavme na zelenú!, Ja som dobrovoľník. A ty?, IKT – náš pomocník či nepriateľ?, Závislosti mladých ľudí. Na prezentácie budú nadväzovať interaktívne workshopy so zaujímavými úlohami. Učitelia a manažéri škôl pripravia prezentácie na tému Riadenie školy, Kurikulum, Rozvoj žiakov, Rozvoj učiteľov, Sociálna klíma školy, Spolupráca s komunitou zamerané na vytvorenie modernej školy pre všetkých v 21. storočí. Výsledkami projektu budú PC prezentácie, videá, fotografický materiál, súťažné koncepty žiakov, itinerár po partnerských krajinách, anketové lístky, ukážky prác ľudového umenia, schéma/prac. list, myšlienková mapa, správy, výrobky, 3D produkty – postery, plagáty, metodické listy, vzorová dokumentácia využiteľná vo vyučovacom procese, hodnotiace hárky, dotazníky, opis postupu technickej inštalácie, recepty zdravých jedál a nápojov, zborník príspevkov partnerov z konferencie. Od projektu očakávame rast kapacity pre modernizáciu a internacionalizáciu školy, rozšírenie siete partnerov v zahraničí, inováciu kurikula a rast kvality vyučovania, nové skúsenosti s realizáciou európskych projektov, zlepšenie imidžu a postavenia školy v konkurenčnom prostredí, zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium v škole.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *