Usmernenie ministerstva školstva – lyžiarske a snoubordové výcviky od 19.01.2022

Organizácia lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov od 19. 1. 2022

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2

(variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a vyhlášku 6/2022 Úradu verejného

zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, MŠVVaŠ

SR pripravilo usmernenie k organizácii lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske výcviky“)

nasledovne:

Podmienky pre

organizáciu

Deti do 18 rokov a dvoch mesiacov

Lyžiarsky výcvik

s ubytovaním

(spoločne

ubytovaní len žiaci

jednej triedy)

• kompletne zaočkované1 alebo

• prekonané2 alebo

• negatívny výsledok Ag samotestu nie starší ako 48 hodín alebo

• negatívny výsledok Ag testu vykonaný v mobilnom odberovom mieste nie starší ako 48 hodín alebo

• negatívny výsledok PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín.

Lyžiarsky výcvik

bez ubytovania

• kompletne zaočkované alebo

• prekonané alebo

• negatívny výsledok Ag samotestu nie starší ako 48 hodín alebo

• negatívny výsledok Ag testu vykonaný v mobilnom odberovom mieste nie starší ako 48 hodín alebo

• negatívny výsledok PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín.

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy, avšak testovanie musí byť vykonané pred odchodom

na lyžiarsky výcvik (v ten deň) a pod dozorom poverenej osoby zo školy. Pre účely samotestovania žiak použije

samotesty, ktoré obdrží prostredníctvom svojej kmeňovej školy. Poverená osoba je zamestnanec poverený

štatutárom organizácie (napr. riaditeľom školy, školského zariadenia, športového klubu). Poverená osoba dohliadne

na riadne vykonanie samotestu a vykoná kontrolu výsledku samotestu. U poverenej osoby sa nevyžaduje

zdravotnícke vzdelanie.

Škola, ktorá organizuje lyžiarsky výcvik, musí viesť zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú lyžiarskeho výcviku, spoločne

so zapísanými podmienkami, ktoré spĺňajú (negatívny výsledok Ag samotestu, Ag testu z mobilného odberového

miesta, PCR/LAMP testu, očkovaní, prekonaní). Negatívny výsledok Ag samotestu musí byť podpísaný poverenou

osobou, ktorá výsledok Ag samotestu overila a potvrdila pečiatkou školy. Týmto zoznamom sa škola preukáže

v ubytovacom zariadení a pri vstupe na vleky.

Pri samotestovaní pred odjazdom na lyžiarsky výcvik je potrebné zabezpečiť epidemické opatrenia ako ROR – ruky,

odstup, rúška a dezinfekciu priestorov, v ktorých sa vykonávalo samotestovanie. Odpad z testovania samotestami sa

nepovažuje za nebezpečný odpad. Takýto odpad sa likviduje ako bežný odpad, ukladá sa len do zmiešaného odpadu.

Je potrebné ho dať do plastového obalu, ktorý sa uzatvorí. Obal sa vyhadzuje do komunálneho odpadu – čierny

kontajner, a to bez ohľadu na výsledok testu (pozitívny/negatívny).

Naďalej odporúčame obmedziť lyžiarske výcviky na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu.

Príspevok na lyžiarsky kurz bude pridelený škole až po uskutočnení kurzu. Z poskytnutých finančných prostriedkov

nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním lyžiarskych kurzov.

Ak sa výcvik uskutočňuje formou výchovno-vzdelávacieho pobytu najmenej piatich detí a žiakov do 18 rokov na čas

dlhší ako štyri dni, škola najmenej 30 dní pred začiatkom konania výcviku požiada regionálny úrad verejného

zdravotníctva, príslušný podľa miesta konania výcviku, o posúdenie zotavovacieho podujatia podľa § 25 ods. 2 písm.

a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

________________________

1. Kompletne zaočkovaná osoba je a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii

prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii

poslednej dávky, alebo c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako

jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

2. Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *