Pracovná ponuka: Učiteľ/učiteľka slovenský jazyk a literatúra

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Ulica
Pod amfiteátrom  7
PSČ
93401
Obec
Levice
Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom @gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy  

 

Názov pozície:

Učiteľ/učiteľka slovenský jazyk a literatúra

Náplň práce:

Vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra  príp. v kombinácii s iným aprobačným predmetom (etická výchova,  dejepis alebo občianska náuka) podľa prideleného úväzku.

 

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ strednej školy

 

Pracovný úväzok:

100%-ný pracovný úväzok počas zastupovania MD

Termín nástupu

09/2022

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v skupine odborov učiteľstvo.

 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis

– overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Funkčný plat

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 970,00 Eur mesačne podľa výšky úväzku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

 

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
31.07.2022

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *