Pracovná ponuka: Pedagogický asistent (asistent učiteľa)

Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice

 

Ulica

Pod amfiteátrom 7

PSČ

934 01

Obec

Levice

Kontakt

Ing. Eva Sleziaková, riaditeľka
Tel.č.: 0915 270 001
E-mail: sospodamfiteatrom@gmail.com

Názov pozície:

Pedagogický asistent (asistent učiteľa)

Náplň práce:

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
  – bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

(školský podporný tím),
– uľahčovanie adaptácie žiaka na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných bariér,
– vykonávanie dozoru počas prestávok,
– sprevádzanie žiaka mimo triedy,
– pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

 1. V práci so žiakmi v mimo vyučovacích aktivitách:
  – priame vedenie žiaka alebo napomáhanie pri činnostiach voľno časových aktivít triedy/školy,
  – účasť na odborných exkurziách pri sprevádzaní žiaka
  – spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie
 2. V spolupráci s rodinou:
  – organizovanie stretnutí a úzka spolupráca s rodičmi
 1. V oblasti vzdelávacích aktivít:
  a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť
  5. Zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Pracovný úväzok:

100% resp. podľa dohody

Termín nástupu

01.09.2022

Miesto výkonu práce:

SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
– profesijný životopis
– overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky

Dátum pracovného pohovoru bude oznámený pozvánkou.

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

738.50 €

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam

Poštou na adresu: SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice; e- mailom: sospodamfiteatro@gmail.com, alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy

Žiadosť odoslať do

31.07.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *