Ukončenie projektu Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

Po dvoch predĺženiach trvania projektovej zmluvy kvôli pandémii C-19 sa nám v apríli 2022 podarilo zrealizovať týždňovú vzdelávaciu mobilitu pedagógov. Jej cieľom bolo zabezpečiť kvalitné odborné, jazykové a multikultúrne vzdelávanie 2 pedagógov a 2 manažérov školy, zdieľanie inovačných metód, foriem a skúseností z vyučovania a manažérskej praxe s kolegami v Estónsku s cieľom vzájomného učenia sa, následne skvalitnenie vyučovania a riadenia vzdelávacích procesov a rozvoj internacionalizácie našej školy ako aj vytvorenie dlhodobého partnerstva so školami v Talline.

Vzdelávacej mobility sa zúčastnili riaditeľka školy, zástupkyňa RŠ pre projektovú činnosť a marketing,

odborný učiteľ a majster odbornej výchovy v odbore Technik informačných a telekomunikačných technológií. V rámci pracovného programu sme strávili prvé 3 dni v Tallinna Teeninduskool, ktorá pôsobí najmä v bielych remeslách (oblasť gastronómie, cukrárstva, hotelových a reštauračných služieb, kozmetiky, obchodných a aranžérskych služieb), a zvyšné 2 dni v Tallinna Polütehnikum, ktorá vzdeláva v technických odboroch (energetika a automatizácia, informačné technológie, odbor médií). Počas prehliadok oboch škôl, hospitácií na vyučovacích hodinách gastronomických a technických predmetov, exkurzií v hoteloch Hektor Container Hotel a Viru Hotel ako aj v estónskej informačnej agentúre Visit Estonia sme sa zoznámili s estónskym vzdelávacím systémom, absolvovali sme pozorovanie, job shadowing, rozhovory s vedením a kolegami z estónskych škôl ako aj manažérmi navštívených hotelov.

 

Prínos projektu pre zúčastnených pedagógov a manažérov našej školy spočíva v získaní nových vedomostí a kompetencií vo svojom odbore a manažmente školy, ich zdieľaní s ostatnými kolegami, zdokonalení sa v komunikácii v AJ, získaní nových podnetov pre implementáciu vhodných metodík a postupov do vlastného vyučovania a manažmentu školy, posilnení multikultúrneho vedomia o geograficky a kultúrne odlišnej destinácii, lepšom poznaní európskych hodnôt, získaní nových skúseností s prácou v tíme a organizáciou vzdelávacích mobilít, v raste motivácie k celoživotnému vzdelávaniu sa.

 

Prínos projektu pre našu školu spočíva najmä v rozvoji internacionalizácie školy, rozšírení siete partnerov o 2 nové školy v zahraničí, inovácii obsahu nášho odborného vzdelávania a riadenia školy prostredníctvom nových tém/modulov učiva/postupov do ŠkVP a strategických dokumentov školy, získaní nových skúseností s tvorbou a realizáciou európskych projektov, raste motivácie ďalších pedagógov zapájať sa do projektov, zlepšení imidžu a postavenia našej školy v konkurenčnom prostredí na trhu odborného vzdelávania, zlepšení povedomia o škole a posilnení jej kredibility v očiach partnerov, raste záujmu žiakov ZŠ a verejnosti o štúdium v našej škole.

 

Projekt sme takto ukončili k 31.5.2022. Informácie a fotodokumentácia sa nachádza aj na https://www.sosts-levice.sk/2022/06/22/v-tallinne-na-nas-dychala-historia-aj-moderna-sucasnost/.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *