Oznam – dištačné vzdelávanie 19. – 21. 12. 2022

Riaditeľstvo SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice oznamuje žiakom školy a ich rodičov o zmene formy vyučovania žiakov

v týždni od 19.12.2022 do 21.12.2022 z prezenčnej formy na dištančnú formu na teoretickom vyučovaní a praktickom vyučovaní v školských dielňach.

 

Odborný výcvik na pracoviskách zamestnávateľov žiaci absolvujú prezenčne,

podľa platného rozvrhu v skrátenom čase do 13:00.

  

Usmernenie k dištančnej forme vyučovania

 

 1. Pri prechode školy na dištančné vzdelávanie sa vyučovanie neprerušuje, ale mení formu. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre vyučujúcich a žiakov školy.
 2. Dištančné vzdelávanie nie je na báze dobrovoľnosti, ale je to iná forma povinného vzdelávania sa žiakov. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. V 1. ročníkoch je súčasťou plnenia povinnej školskej dochádzky.
 3. Cieľom dištančného vzdelávania v týždni od 19.12.2022 do 21.12.2022 je zabezpečiť výučbu v čase zvýšeného výskytu chrípky a jej podobných ochorení pri zaznamenaní takmer 20% absencie žiakov školy.
 4. Dĺžka VH je 30.min., počet VH zostáva v platnosti podľa schváleného rozvrhu.
 5. Dištančné vyučovanie sa uskutočňuje prostredníctvom aplikácie TEAMS školského informačného systému. V prípade problémov žiak informuje obratom triedneho učiteľa.
 6. Študijné texty, testy, pracovné cvičenia a pod. vrátane informácií pre zákonných zástupcov pg zamestnanci zadávajú žiakom/ZZ prostredníctvom informačného systému Edu Page.
 7. Online platformy je možné využívať v prípade zabezpečenia internetového pripojenia a mobilných zariadení (mobilný telefón, tablet, PC a i.) na strane školy a rodiny.
 8. Žiak ktorému internetové pripojenie neumožní riadnu účasť na dištančnom vzdelávaní obratom informuje triedneho učiteľa, ktorý o tejto skutočnosti upovedomí vyučujúceho predmetu a ZRŠ TV/PV.

 

POVINNOSTI ŽIAKOV

 • Zúčastňovať sa pravidelne vyučovania podľa upraveného rozvrhu počas dištančného vzdelávania.
 • Prihlasovať sa pod vlastným kontom a vlastným menom a priezviskom.
 • Na začiatku hodiny je vždy pripojený včas /najlepšie 5 minút pred začiatkom/ online s aktívnou kamerou (bez vyzvania).
 • Počas vyučovania sa zdržiava v domácom prostredí a má pripravené všetky požadované študijné pomôcky. Žiak svojvoľne neodchádza počas online hodiny.
 • S vyučujúcim komunikovať na vyzvanie, kedy si zapne mikrofón.
 • Žiakovi je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcej online  hodiny audio alebo video záznam a tento šíriť prostredníctvom sociálnych sietí. Bude sa to klasifikovať ako porušenie školského poriadku.
 • Počas hodiny neje, nečetuje, nevyrušuje ostatných žiakov činnosťami nesúvisiacimi s vyučovacím procesom.
 • Ak žiak narúša hodinu, nereaguje na upozornenia vyučujúceho, má vyučujúci právo žiaka z hodiny vypnúť a evidovať ho ako neprítomného na hodine, O danom porušení informuje vyučujúci zákonného zástupcu, triedneho učiteľa/učiteľku prostredníctvom zápisu
 • V prípade porušenia zásad komunikácie a povinností správania zo strany žiaka, bude triedny učiteľ informovať o danej skutočnosti zákonných zástupcov žiaka a na pedagogickej rade bude žiakovi po prerokovaní, udelené výchovné opatrenia.

  

Dňa 22.12.2022 bude žiakom poskytnuté riaditeľské voľno.

Vianočné prázdniny pre žiakov školy začínajú dňa 23.decembra 2022 (piatok) a končia dňa 07. januára 2023; nástup na prezenčné vyučovanie je 09.01.2023 (pondelok), deň 1.

 

Levice, 16.12.2022.
Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *