Oznam o zverejnení maturitných zadaní MS 2023

Vážení maturanti,

1. júla 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá (okrem iného) určuje povinnosť stredným školám:
– zverejniť maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou – PK VVP, PKCJ (III. časť, bod 5),
– zverejniť maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou –  PKEP a PKTP (IV. časť, bod 3).

SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice zverejňuje v zmysle Usmernenia MŠVVŠ SR, č. 2022/11415:34-A2220  zo dňa 07.12.2021

7 dní pred termínom konania

a) ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

  • zo SJL a AJ zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky s cieľom poskytnúť žiakom posledných ročníkov informáciu o tematickom zameraní úloh v jednotlivých maturitných zadaniach. Zverejnenie maturitných zadaní neznamená zverejnenie konkrétnych úloh, obrázkov, grafov, máp alebo literárnych ukážok, ale poskytnutie informácie o skladbe zadania j. len o názvoch príslušných tém a o všeobecnom obsahovom vymedzení úloh a informácie o zameraní jednotlivých úloh z hľadiska požadovaných myšlienkových operácií, kompetencií a metód vykonania maturitnej skúšky.
  • pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky obsahujú len názov témy a zoznam odborných vyučovacích predmetov, z ktorých má žiak využiť a aplikovať vedomosti.
  • pre praktickú časť odbornej zložky sa termín ich zverejnenia viaže na formu praktickej časti odbornej zložky (praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projekt ) j. témy sa zverejnia, podľa školou zvolenej formy maturitnej skúšky.

Zverejnené témy  MS 2023  sa nachádzajú:

  • na nástenke vo vestibule školy
  • v školskom informačnom systéme EduPage (po prihlásení žiaka)

 

Vypracovala: Ing. Michníková, koordinátorka MS
Schválila: Ing. Eva Sleziaková v.r., riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *