FINQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry v škole

Od šk. roka 2023/2024 škola začala s realizáciou inovatívneho vzdelávacieho programu FINQ v spolupráci s FINQ CENTRUM n. o., organizáciou ktorá vznikla ako spoločná iniciatíva Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska.

Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy realizovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR na uskutočňovanie inovačného vzdelávania učiteľov pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie v oblasti podpory kritického, logického, systémového a kreatívneho myslenia žiakov školy.

Program FinQ prináša ucelený prístup k finančnému vzdelávaniu. Žiaci sa učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote a ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti.

Vzdelávací program je v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Žiaci prechádzajú na hodinách štandardným učivom a vďaka metodológii FinQ rozvíjajú ich finančnú kultúru.

Skôr, ako sa zavedie program do konkrétnych predmetov a tried, je potrebné, aby učitelia absolvovali dištančné a následne prezenčné vzdelávanie vo FinQ programe.

Vzdelávanie učiteľov sa uskutoční v šk. roku 2023/2024 a následne v šk. roku 2024/2025 bude program implementovaný do všetkých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacie programu.

Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.

Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je  EDUAWEN EUROPE s.r.o..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *