Informácia pre rodičov/zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Ctení rodičia, zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium,

dovoľujeme si Vás informovať, že podávanie prihlášok pre prijímacie konanie, šk. rok 2024/2025,  je možné okrem tlačenej formy prihlášky aj elektronicky s využitím informačného systému EduPage.
Elektronicky podáva prihlášku cez EduPage rodič/zákonný zástupca uchádzača o štúdium. Pre uchádzača umiestneného v ústavnej starostlivosti žiadosť podáva riaditeľ zariadenia.
Pre správne a úplné vyplnenie prihlášky Vás úctivo chceme požiadať venovať zvýšenú pozornosť a kontrolu zadávaných údajov v predpísaných tlačive nasledovne:

 1. Údaje o uchádzačovi
 • meno a priezvisko
 • miesto narodenia
 • rodné číslo
 • ulica a číslo
 • obec, PSČ
 • kód ŠVVP

uchádzač

 • so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti,
 • so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania,
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky,
 • viď. Kritéria prijímacieho konania 2024/2025, https://www.sosts-levice.sk/prijimacie-konanie/
 • odbor školy a dátum 1. kola – 1. termín resp. 2. termín podľa preferovaného záujmu
 
 1. Údaje rodič/zákonný zástupca
 • meno a priezvisko
 • ulica a číslo
 • obec, PSČ
 • kontaktné údaje: č. tel., emailová adresa
 
 1. Ďalšie povinné údaje
 • známky z vysvedčenia z 8. ročníka 2. polrok šk. roka 2022/2023, známky  výpisu z 9. ročníka 1. polrok aktuálneho šk. roka
 • v prípade účasti uchádzača na súťažiach/olympiádach 6. – 9. ročník – viď Kritériá prijímacieho konania 2024/2025 sa vyžaduje nahrať sken Diplomu/umiestnenie/výsledková listina
 1. Prihlášku potvrdzujú obidvaja rodičia!

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, k prihláške dokladajú prílohu Písomné vyhlásenie.
Ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, druhý zákonný zástupca dokladá k prihláške prílohu Čestné vyhlásenie.

Vyplnenú prihlášku predkladáte na schválenie Základnej škole, ktorú uchádzač aktuálne navštevuje.
V zmysle § 63 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.“

Základná škola skontroluje obsah vyplnenej prihlášky na štúdium na strednej škole. Základná škola môže zmeniť obsah prihlášky v časti prihlášky – Výsledky vzdelávania na ZŠ. Základná škola vám môže prihlášku v odôvodnených prípadoch vrátiť na prepracovanie.

Postup podávania prihlášky cez EduPage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u646

Za záujem o štúdium a prejavenú dôveru ďakujeme a želáme uchádzačom veľa šťastia v prijímacom konaní pre šk. rok 2024/2025.

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *