Dôležité informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

 

Stredné odborné školy

1.       termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
2. mája 2024  /v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024/

 

2.       termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
6. máj 2024  /v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024/

 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača

najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.),

písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.)

je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

zdroj:  https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf

 

V prijímacom konaní sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí, resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným ZVEREJNENÝ ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJATIA. 

 

Zákonným zástupcom uchádzačov na štúdium v 4-ročných študijných odboroch v SOŠ techniky a služieb,
Pod amfiteátrom 7, Levice,

bola zaslaná POZVÁNKA na prijímaciu skúšku s pokynmi, doporučenou poštou dňa doplniť 15.04.2023 (pondelok ) s úložnou lehotou 7 dní.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky denne od 7:30 do 16:00.

email: sospodamfiteatrom@gmail.com

tel.:  0915 270 001, 0915 533 300, 037 6312 510

 

 

 

 

Levice, 04.04.2024

 

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.

riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *