Ekonomické odbory

6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU

  Čo sa naučíš?

 • služby podnikov cestovného ruchu a podnikov mobilného operátora,
 • pracovať s informačnou a komunikačnou technikou,
 • zručnosti pri uplatňovaní nástrojov marketingu v praxi,
 • zásady spoločenskej a marketingovej komunikácie,
 • využívať prostriedky online a offline komunikácie,
 • uplatňovať nové formy a metódy v turizme a mobilných sieťach,
 • zostaviť marketingový a podnikateľský plán podniku.

 

Benefity študijného odboru

 • jazykovo zdatní absolventi: anglický, nemecký, španielsky, ruský jazyk,
 • nové zručnosti a skúsenosti vďaka zahraničným stážam a partnerským projektom,
 • tréning kumunikačných zručností,
 • rozvoj podnikateľských zručností – možnosť získať certifikáty JA Slovensko: Zručnosti pre úspech, Online ekonómia, Študentská spoločnosť,
 • finančná gramotnosť – možnosť získať certifikáty Etika v podnikaní, Finančná akadémia,
 • spolupráca s podnikmi a združeniami v oblasti cestovného ruchu a mobilných sietí,
 • tvorba a využitie žiackych projektov pre potreby školy, mesta a regiónu.

Uplatnenie

 • podniky cestovného ruchu, marketingové oddelenia firiem, podniky mobilných operátorov, verejná správa,
 • štúdium na VŠ ekonomického a humanitného zamerania,
 • vlastná podnikateľská činnosť.

KOMERČNÝ PRACOVNÍK V DOPRAVE

Čo sa naučíš?

 • riadiť, plánovať, organizovať všetky druhy dopravy „z kancelárie“,
 • spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave,
 • jednotlivé druhy dopravných prostriedkov a ich použitie podľa druhu a množstva tovaru,
 • využitie prepravných prostriedkov, cestovné poriadky,
 • zabezpečovať logistické služby,
 • právne predpisy v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave, predpisy v colnom konaní,
 • ovládať informačné technológie z oblasti logistiky, prácu v softvéri SAP, GPS systémoch, čítanie špedičných máp,
 • základy manažmentu, marketingu,  podnikateľských zručností v malých a stredných podnikoch.

 

Benefity študijného odboru

 • možnosť budúceho zamestnania – v levickom regióne je najširšia sieť špeditérskych spoločností na Slovensku,
 • spolupráca školy s množstvom dopravných, špedičných a zasielateľských firiem,
 • odborné zručnosti priamo na pracoviskách zamestnávateľa už od 2. ročníka štúdia,
 • široká ponuka odborných exkurzií a besied s odborníkmi z praxe,
 • nové zručnosti a skúsenosti vďaka zahraničným stážam a partnerským projektom,
 • možnosť získať certifikáty ECDL, Junior Achievement Slovensko,
 • účasť na dobrovoľníckych aktivitách, súťažiach, veľtrhoch, mimoškolských aktivitách,
 • spolupráca so SČK a PZ SR.

Uplatnenie

 • v každom oddelení logistiky podniku: priemyselný park Géňa, v logistických centrách, špedičných firmách, cestnej a mestskej doprave, železničnej doprave, leteckej a vodnej doprave, zasielateľstve a colnej deklarácii,
 • ako technický a ekonomický pracovník v organizovaní dopravy,
 • štúdium  na univerzitách technického /ekonomického smeru,
 • vlastná podnikateľská činnosť.

OBCHODNÝ PRACOVNÍK / OBCHODNÁ PRACOVNÍČKA

Od šk. roka 2024/2025 pre študijný odbor 6405 K pracovník marketingu sa stáva nástupným  ŠO 6442 K obchodný pracovník, počnúc 01.09.2024, prvým ročníkom.

 Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník / obchodná pracovníčka získa:

 kompetencie špecialistu pre obchodné služby a cestovný ruch

 • široké uplatnenie v obchodných podnikoch ako pracovník marketingu, manažér v logistike a distribúcii, vedúci prevádzky a predaja, nákupca, kontrolór kvality
 • finančnú podporu počas štúdia s možnosťou duálneho vzdelávania v obchodných a sprostredkovateľských firmách s rôznymi benefitmi (štipendium, pracovné oblečenie, strava, záruka pracovného miesta na základe slobodného rozhodnutia žiaka)
 • maturitné vysvedčenie + výučný list
 • prax na výkon odborno-ekonomických činností v rôznych typoch organizácií alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.