GDPR

Zodpovedná osoba
Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Informácie pre dotknutú osobu
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Prevádzkovateľ:

Názov: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Adresa: Pod amfiteátrom 7, Levice
IČO: 00893315

Zodpovedná osoba: Mária Tobiášová Kuzmová
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481668

 

Účel spracúvania osobných údajov.

Kontrola vstupu do priestorov školy/materskej školy/zamestnávateľa v režime OTP podľa podmienok určených Vyhláškou 264 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Právny základ spracúvania.

Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, oprávnené osoby UVZ pri kontrole.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Po dobu trvania účelu. Po skončení povinných opatrení budú všetky údaje zlikvidované v zmysle zákonom určeného postupu.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné a ide o zákonnú povinnosť.