Maturita

Maturitné predmety

slovenský jazyk a literatúra

povinný maturitný predmet

anglický jazyk

povinný maturitný predmet, úroveň B1 alebo B2

matematika

dobrovoľný maturitný predmet

praktická časť odbornej zložky

maturitný projekt, riešenie komplexnej úlohy a obhajoba súťažnej práce

teoretická časť odbornej zložky

Legislatíva

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Časti maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ)

slovenský jazyk a literatúra
12. marec 2024

anglický jazyk (úroveň B1,B2)
13. marec 2024

matematika
14. marec 2024

  Náhradný termín  09. – 12. 4. 2024
  Opravný termín 3. – 6. september 2024

Praktická časť odbornej zložky MS
apríl 2024

maturitný projekt

riešenie komplexnej úlohy

obhajoba súťažnej práce

Ústna forma internej časti MS
máj 2024

slovenský jazyk a literatúra

anglický jazyk (úroveň B1,B2)

teoretická časť odbornej zložka

Prihlasovanie žiakov na maturitnú skúšku

 • SEPTEMBER 2023 (edupage)
 • Zmena (predmet, úroveň) – do 15. októbra 2023

Žiaci IVP

 • Možnosť podať žiadosť o úľavu na maturitnej skúške
 • Počas EČ a PF IČ MS – žiaci majú vyčlenenú samostatnú učebňu.
 • Termín: september 2023
 • Dokumentácia:
  • Písomná žiadosť,
  • Posudok z CPPPaP
 • Na základe týchto dokumentov bude vydané rozhodnutie, napr. predĺženie času, zväčšenie písma na EČ MS, pomôcky.

Klasifikácia a hodnotenie

 • EČ MS (test) (viac ako 33 %)
 • PF IČ MS (sloh) (viac ako 25 %) (rozsah, strany (SJL), ANJ – počet slov)
 • AK JE TÁTO PODMIENKA SPLNENÁ na ústnej MS stačí známka 4
 • AK JE JEDNA Z TÝCHTO PODMIENOK NESPLNENÁ – na ústnej MS je potrebná najhoršia známka 3
 • AK SÚ PORUŠENÉ OBE PODMIENKY – je potrebné absolvovať opravnú MS (EČ, PFIČ MS) – september 2024 (aj keby bola na ústnej MS známka 1)

Účasť na jednotlivých zložkách skúšky

 • EČ a PF IČ MS – všetci (na základe prihlásenia)
 • Praktická časť OZ – všetci (na základe prihlásenia)

            žiak sa prihlasuje  na   maturitný projekt alebo komplexnú úlohu (september 2023)

 a) komplexná úloha  – riešenie úloh priamo v škole, pred maturitnou  komisiou

 b) projekt – práca od septembra 2023 do marca 2024

                            – odovzdanie práce v písomnej forme, CD, funkčný výrobok

                              (podľa termínu –   marec, apríl 2024)

                            – obhajoba maturitného projektu pred maturitnou komisiou

 • Ústna forma IČ MS (máj 2024) – podmienkou je ukončený 4. ročník

                                                     (nesmie byť neklasifikovaný  predmet, neprospel)

Opravná maturitná skúška

 • Žiadosť o opravnú MS sa podáva maturitnej komisii – písomne – termín: 

            Uvádza sa, ktorý predmet alebo časť MS  sa bude opravovať.

 • Mimoriadne skúšobné obdobie (opravné)

                                                                   september 2024 (1. opravný termín)

                                                                   február 2025    (2. opravný termín)

 • Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z viac ako 2 predmetov, musí opakovať celú maturitnú skúšku (na základe písomnej žiadosti).

Maturitná komisia

 • Predseda školskej maturitnej komisie
 • Predseda predmetovej maturitnej komisie
 • Členovia predmetovej maturitnej komisie

Žiak koná jednotlivé časti maturitnej skúšky pred maturitnou komisiou.

 • Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na maturitnej skúške je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne. (priložený doklad od lekára).
 • Ak žiak svoju neúčasť neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal.

Vylúčenie z maturitnej skúšky

 • ak sa žiak správa na maturitnej skúške nevhodným spôsobom, predseda predmetovej maturitnej komisie jeho skúšku preruší.
 • žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Zverejnenie informácií k maturitným skúškam