Nadstavbové štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

pre šk.r. 2024/2025

 

 

V zmysle § 69  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa prijímacie skúšky konajú v posledný úplný júnový týždeň.

 

Termín prijímacích skúšok bude   27. 06. 2024 o 8.00 h

 

Žiaci, ktorí si podali prihlášku na nadstavbové štúdium:

  1. a) konajú prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra,  matematika (písomná skúška – test)

 

 

  1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka nadstavbového štúdia

  

kód odboru

 

študijný odbor

forma štúdia

druh vzdelávania

Počet tried

Počet žiakov

2417 L

Prevádzka strojov a zariadení

denná

nadstavbové

1

12

2675 L

Elektrotechnika -výroba a prevádzka strojov a zariadení

6

 

  1. Kritériá pre prijatie na nadstavbové štúdium:

 

  • koncoročné vysvedčenie 2. ročník; polročné vysvedčenie 3. ročník      max. 60 bodov
  • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry                               max. 20 bodov min. 8 bodov
  • prijímacie skúšky matematika                                                                       max. 20 bodov min. 5 bodov

    

Za zníženú známku zo správania bude krátené bodové hodnotenie nasledovne:

  • správanie uspokojivé                – 30 bodov
  • správanie menej uspokojivé   – 40 bodov

 

Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bode 1.

 

V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:

  1. a) dosiahol vyšší počet bodov z testu predmetu matematika
  2. b) dosiahol vyšší počet bodov z profilového predmetu matematika

 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne.

Dôvod neprítomnosti oznámi uchádzač riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky (do 08:00 h.)

 

Žiaci budú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania a na základe prospechu.

 

Výsledková listina bude zverejnená dňa 28. 06. 2024 o 8:00 na úradnej tabule školy a webovej stránke školy.

 

Prijatý uchádzač svoj záujem o štúdium potvrdí do  04. 07. 2024 písomne na tlačive Záujem o nastúpení/nenastúpení na nadstavbové štúdium.

 

V Leviciach 24. 05. 2024

 

 

Ing. Soňa Michníková v. r.
 riaditeľ školy