Ponuka pracovných miest

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Ulica
Pod amfiteátrom  7
PSČ
93401
Obec
Levice
Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom @gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy  

Názov pozície:
sociálny pedagóg

Náplň práce:
Člen školského podporného tímu (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg)

Pracovný úväzok:
100 % na dobu určitú

Termín nástupu:
1.9.2023

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

  • požadované vzdelanie: VŠ druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy,
  • študijný program zameraný na sociálnu pedagogiku.
  • kvalifikačné vzdelávanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

Odborná činnosť v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva je vítaná.

Pracovná náplň:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva,
  • plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis – overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Funkčný plat
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške 1161,50 v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe.

Voľné pracovné miesto vzniklo na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“, ktorý realizuje NIVAM.

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam

SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
18.08.2023

Osobný pohovor s uchádzačmi spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady: 24.08.2023.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Ulica
Pod amfiteátrom  7
PSČ
93401
Obec
Levice
Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom@gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Názov pozície:
Učiteľ/učiteľka elektrotechnických odborných predmetov

Náplň práce:
Výchovno-vzdelávacia činnosť

Kategória:učiteľ
Podkategória: učiteľ strednej školy

Pracovný úväzok:
100%-ný pracovný úväzok alebo podľa dohody

Termín nástupu
09/2023

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401 

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:študijný program v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom (VŠ 2. stupeň).

Od uchádzača sa očakáva pokročilá znalosť práce s PC. Elektrotechnická spôsobilosť § 21 je výhodou.

Pracovná náplň:
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program na získanie, upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov v elektrotechnických odborných predmetoch, podľa prideleného úväzku.

Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Odborná pomoc spojená s výchovou a vzdelávaním.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Zoznam požadovaných dokladov
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ II. stupeň. Doplňujúce pedagogické štúdium nie je podmienkou pri nástupe.
Schopnosť pracovať v tíme.
Samostatnosť.
Organizačné schopnosti.
Komunikatívnosť a asertívnosť.
Vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu.

Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

Pracovný pohovor sa bude konať 26.05.2023 na základe pozvánky v budove SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice.

Funkčný plat
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 1 161,50 Eur mesačne podľa výšky úväzku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
12.05.2023

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
Ulica
Pod amfiteátrom  7
PSČ
93401
Obec
Levice
Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom@gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Názov pozície:
Učiteľ/učiteľka anglického jazyk príp. v kombinácii s iným predmetom (biológia, geografia, ďalší cudzí jazyk

Podkategória: učiteľ strednej školy

Náplň práce:
výchovno-vzdelávacia činnosť na teoretickom vyučovaní

Kategória: učiteľ
Pracovný úväzok:
100%-ný pracovný úväzok

Termín nástupu
09/2023

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

Kvalifikačné predpoklady
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Pracovná náplň:
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program.
Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Odborná pomoc spojená s výchovou a vzdelávaním.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401 

Zoznam požadovaných dokladov
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis
– overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ, II. stupeň.
Schopnosť pracovať v tíme.
Samostatnosť.
Organizačné schopnosti.
Komunikatívnosť a asertívnosť.
Vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu.
Pokročilá znalosť práce s PC.

Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

Pracovný pohovor sa bude konať 26.05.2023 na základe pozvánky v budove SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Funkčný plat
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 1 161,50 a od Eur mesačne podľa výšky úväzku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
12.05.2023