Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu

       

Názov projektu: Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu

dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 09/2020 – 02/2023

Cieľ projektu: Podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk)

 

Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Levice

Program: Operačný program Ľudské zdroje

 

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

 

Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:

248 316,74 EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

235 900,90 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Vlastné spolufinancovanie:

12 415,84 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

 

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)        

 

 

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk).

Pedagogický Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 -prierezové témy

Pedagogický klub "Podnikavý človek" - aktívny občan, prierezové témy

Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v bežnom živote-prierezové témy