Projekty

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Projekt je spolufinancovaný z ESF a EFRR na základe Operačného programu Ľudské zdroje
Oznámenie o zlúčení organizácií a zmene názvu