Projekty

Inovácie v odbornom vzdelávaní pre potreby trhu práce 

 • Operačný program :

Vzdelávanie

 • Prioritná os 1:

Reforma odborného vzdelávania a prípravy

 • Názov opatrenia

Premena tradičnej školy na modernú

 • Číslo výzvy

OPV – 2011 / 1. 1 / 07 – SORO

Škola dlhodobo inovuje vzdelávanie vo väzbe na požiadavky trhu práce a úspešne spolupracuje so širokou sieťou zamestnávateľom predovšetkým pri zabezpečení praktického vyučovania. Pri príprave projektu sme identifikovali tieto základné požiadavky pre cieľovú skupinu žiakov pedagógov školy : podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní, rozšíriť využitie IKT vo vyučovaní, rozvíjať technické zručnosti a komunikačné zručnosti.

Pri realizácii projektu budú využité najmä tieto metódy: štúdium materiálov, konzultácie v rámci predmetových komisií, konzultácie s predstaviteľmi samosprávy, úradu práce, so zástupcami firiem, analýza, zjednotenie metodiky tvorby materiálov, návrh a tvorba inovovaného školského vzdelávacieho programu. V nadväznosti na to pedagógovia vytvoria a na teoretickom a praktickom vyučovaní overia nové študijné texty a aktivizujúce formy vyučovania.

Počas realizácie projektu sú naplánované vzdelávacie aktivity pre učiteľov zamerané na aktuálne problémy práce pedagógov v škole (konflikty, psychická odolnosť, emocionalita, asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií ).
Transfer zahraničných skúseností a osvedčených postupov je naplánovaný prostredníctvom dvoch zahraničných študijných ciest (odborná škola v Egeri – Maďarsko; Handwerskammer Mníchov – Nemecko).

STONEDUCA (Stone + Education): 1998 – 2001
Projekt sa zaoberal zavádzaním najnovších poznatkov z oblasti konzervovania a reštaurovania kameňa z pohľadu najmodernejších produktov, technológií a v súlade s ekologickými požiadavkami Európskej únie. Týkal sa profesii kamenárov, umeleckých kamenárov a reštaurátorov. Primárnou cieľovou skupinou boli mladí ľudia v základnej odbornej príprave (učni), avšak kombinácia rôznych vzdelávacích modulov umožňuje jeho využitie aj na vzdelávanie nezamestnaných, alebo pracovníkov firiem. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, predovšetkým reprezentantmi malých a stredných podnikov a výskumnými organizáciami. Projekt prispeje aj k rozvoju výučby cudzieho jazyka v tejto špecifickej oblasti a k riešeniu problémov životného prostredia súvisiacich s konzerváciou kameňa a jeho reštaurovaním.

2003 – 2005: PROSTONE

Cieľ projektu bolo sústrediť a poskytnúť malým a stredným podnikateľom najnovšie informácie z oblasti reštaurovania, údržby a ochrany kameňa. Projekt navrhol model ďalšieho vzdelávania v oblasti tradičných a nových technológií a materiálov, ktoré sa využívajú pri renovácii budov.

Projekt priniesol námety na inovácie školských vzdelávacích programov, financovania odborného vzdelávania, podpory celoživotného vzdelávania. Prioritou bolo nadviazanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami rôznych typov a na rôznych úrovniach.

V rámci projektu sa rozpracovali nasledovné témy:
historické technológie a materiály, teória, metódy a techniky konzervácie a reštaurovania kameňa, grafické a fotografické metódy v dokumentácii, ochrana kultúrneho dedičstva, nové metódy vzdelávania dospelých, návrhy certifikácie. 

2003 – 2005: EURORESTOR

Ciele projektu:

 • analyzovať technické zručnosti technika potrebné pre reštaurovanie kameňa
  definovať obsah vzdelávacieho programu s možnosťou prispôsobenia potrebám európskych regiónov a krajín
 • propagovať implementáciu vzdelávacích programov vytvorených v partnerských krajinách
 • vytvárať študijný materiál využiteľný pri organizovaní kurzov v tejto oblasti
  vytvoriť web stránku o reštaurovaní kameňa ako platformu pre disemináciu projektu a jeho výsledkov ako aj prepojenie medzi ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti
 • diseminácia projektu na európskej úrovni aj ďalšími formami: web stránky partnerov, odborné publikácie, profesné združenia, médiá a pod

EuroMoba

Európska mobilita

(KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP)

Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality práce školy prostredníctvom vzdelávacích mobilít žiakov a sprevádzajúcich učiteľov. Je rozplánovaný na 14 mesiacov a počíta celkovo s účasťou 46 žiakov a 5 sprevádzajúcich učiteľov do 2 destinácií – Prahy a Malagy. Dvojtýždňové vzdelávacie mobility sa uskutočnia v 3 turnusoch a zúčastnia sa ich žiaci učebných aj študijných odborov:

 • mechanik špecialista automobilovej výroby (10),
 • technik informačných a telekomunikačných technológií (14),
 • pracovník marketingu – turizmus (14),
 • komerčný pracovník v doprave – logistika (8).

 

Žiaci budú pracovať na 25 zmluvných pracoviskách pod vedením mentorov a plniť stanovené vzdelávacie výstupy v členení na vedomosti, zručnosti, kompetencie,
rozpracované do vzdelávacích výstupov.

Dlhodobým prínosom projektu bude najmä rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných odborných škôl v meste a NSK, nové partnerstvá s podnikmi s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.

Projekt Európska mobilita získal grant vo výške 84 900,00 € a ukončí sa 31.07.2019. 

Praha 2018

Zúčastnilo sa jej 17 žiakov zo študijných programov Informačné a telekomunikačné technológie, Logistika a špedícia v doprave, Marketing v turizme v novembri 2018.

Žiaci „praxovali“ v IT firmách, Dopravnom podniku hlavného mesta Praha, cestovných kanceláriách, TIK, projektovej agentúre.
V stážových podnikoch získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú ťažko dostupné na školských pracoviskách, ako napr. 3D technológie, optická kabeláž, protipožiarne a zabezpečovacie technológie, manažment dopravných služieb veľkomesta (metro, električky, trolejbusy), poznávanie turistických atrakcií so sprievodcom, služby stážovej agentúry pri organizovaní vzdelávacích mobilít, komunikácia s cudzincami v TIK. Všetci žiaci splnili naplánované vzdelávacie výstupy a získali od stážových podnikov firemné certifikáty ako aj Europass Mobilita.

Účastníci ocenili benefity stáže: získali množstvo skúseností a naučili sa zodpovedne a samostatne orientovať v cudzom prostredí a v neznámej firme, komunikovať v cudzom jazyku, poradiť si v každodenných situáciách, osvojili si zručnosti pre administratívne a technické práce, organizovanie
voľného času, hospodárenie s financiami, komunikáciu s ľuďmi na profesionálnej úrovni, plánovanie a organizovanie úloh v tímoch.
Posledný 3. turnus je naplánovaný na marec 2019, uskutoční sa opäť v Prahe a absolvuje ho 19 žiakov z programov Mechanik špecialista automobilovej výroby, Marketing v turizme a Informačné a telekomunikačné technológie.

Malaga 2018

Mobilita Tallin

 • Názov projektu:

Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

 • Začiatok projektu:

01-06-2019                         

 • Koniec projektu:

31-05-2021

 • Celkové trvanie projektu:

24 mesiacov

Projekt je zameraný na odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v Estónsku. Aktivity vzdelávacej mobility sa uskutočnia počas 1 týždňa na partnerských školách Tallinna Teeninduskool a Tallinna Polütehnikum v Tallinne. Účastníci v prijímajúcich SOŠ absolvujú pozorovanie, hospitácie na vybraných vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si

inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy.

Mobilita Antalya a Limassol

GOS 21

EEA Grants

Viac informácií o tomto projekte nájdete na https://eeagrantslv.wixsite.com/eeagrants.

Digiškola

Nie je nám ľahostajný zdravý životný štýl žiakov a mladých ľudí a preto podporujeme ich pohybové aktivity, sprostredkúvame vedomosti potrebné k starostlivosti o zdravie. Je to najúčinnejší prostriedok prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Škola v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 doplnila športovo technické vybavenie v hodnote 4 000 € – výstroj, náradie, pre kolektívne (florbal, basketbal, nohejbal, hádzaná, volejbal, futbal) ako aj individuálne športy (bedminton, stolný tenis, atletika, lyžovanie). Vybavila aj posilňovňu školy – rotoped. Zatraktívnila tak výučbu telesnej a športovej výchovy , ale aj voľnočasové športové aktivity žiakov – v športovom krúžku. Vybavenie bude slúžiť aj pre detské športové kluby.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

Nadácia pre deti Slovenska

Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní
Zrevitalizovať zanedbaný školský amfiteáter je cieľom projektu, ktorý finančne podporil DF Cloetta.Grant sa použije na úpravu drevených lavíc, prekrytie priestoru tieniacou markízou a nákup materiálu. Amfiteáter s grafickými a prírodnými dekoráciami zvýši estetickú hodnotu školského prostredia a zatraktívni vzdelávací proces „mimo školských lavíc“.

Bude sa využívať na rôznorodé outdoorové aktivity v prírode: zážitkové vyučovanie, besedy, prednášky, kooperatívne workshopy, tvorivé dielne a stretnutia, záujmové krúžky, športové podujatia.

Pobyt v prírode v teplých mesiacoch „umocní“ preberanú tematiku, umožní rozvíjať chýbajúce kompetencie a rozšíri tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy:

 • globálny pohľad na svet,
 • aktívne občianstvo,
 • sociálne, finančné a komunikačné kompetencie,
 • ekologická, občianska, mediálna gramotnosť, dobrovoľníctvo,
 • vzťah k prírode,
 • zdravý životný štýl.

 

Pokúsime sa „oživiť“ tento jedinečný priestor a podporiť flexibilné zážitkové formy vzdelávania a učenia sa. Projekt je naplánovaný do mája 2019.

Získali sme podporu pre projekt „Kamenárina sa hýbe“

Tešíme sa z ďalšej finančnej podpory. Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a poisťovni Kooperatíva Vienna Insurance Group, a.s., sme sa v rámci výzvy Športujem rád a bezpečne prebojovali medzi 20 škôl na Slovensku (z celkovo 119) a získali sme grant 1 704 € na vybudovanie fit parku v zelenom areáli školy.

Cvičenie s vlastnou váhou na fitnes strojoch  prinesie bezpečné pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, inováciu do vyučovania  TŠV a najmä radosť z vlastného výkonu pri zlepšovaní fyzickej kondície.

Okrem cvičenia sa formou besied a workshopov dozvieme aj zaujímavosti o aktívnom  životnom štýle od A po  Z, fitnese aj pre dievčatá, predchádzaní úrazom a 1. pomoci, úrazovom poistení.

Nadácia Volkswagen

Vylepšíme si autíčko na diaľkové ovládanie

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 1 000€ pre naše autíčko na diaľkové ovládanie s modifikáciami.

Vďaka grantu spestríme praktické vyučovanie našich technikov, ktorí budú postupne do základnej kostry autíčka dopĺňať ďalšie moduly:

 • ultrazvukový senzor na identifikovanie vzdialenosti prekážky,
 • bluetooth na ovládanie auta,
 • automatické zapínanie svetiel,
 • nabíjanie auta cez USB.

Chalani si takto precvičia a získajú tvrdé aj mäkké zručnosti ako sú projektovanie modulov, spájkovanie plošných spojov, programovanie mikrokontroléra, testovanie funkčnosti, tímovú prácu, kritické myslenie, asertívnu komunikáciu, zručnosti pre riadenie projektu.

 1. STRETNUTIE BOSKOVICE, ČR (v online prostredí)

22.03 – 26.03 2021

 

Účastníci: 329 registrovaných účastníkov zo 6 partnerských škôl

Organizátor: Stredná škola Andrého Citroëna v Boskoviciach, Česká republika

 

Program stretnutia:

 1. a) Otvorenie, privítanie účastníkov
 2. b) Prezentácie študentov: Informačné a komunikačné technológie (IKT) – náš priateľ alebo nepriateľ?
 3. c) Prezentácie učiteľov a riaditeľov škôl: Sociálna klíma v škole
 4. d) Webináre pre študentov:

 IKT v reklame a propagácii školských aktivít

 IKT v cestovnom ruchu: Ako predstaviť svoju krajinu

 Lego roboty: programovanie, demonštrácia

 3D tlač: programovanie, demonštrácia

 3D technológie (teória, typ okuliarov, filmy, atď.)

 Ako urobiť úspešnú prezentáciu

 3D návšteva radnice a primátora

 3D návšteva Boskovíc a židovského mesta

 Tematické diskusie v 3 skupinách:

1 Spätná väzba z filmov (starosta, židovské mesto)

2 Spätná väzba o online vzdelávaní a vzdelávacích platformách / portáloch

3 Spätná väzba o +/- IKT (využitie a zneužitie)

 

Vyhodnotenie stretnutia:

– počas 5. stretnutia boli splnené všetky plánované úlohy;

– aktivity boli zamerané na rozvoj technických, komunikačných, kultúrnych, prezentačných schopností, kritického myslenia, tímovej práce, organizačných schopností, zdieľania skúseností;

– zaujímavé témy vo webinároch, študenti ocenili možnosť zapojiť sa a zúčastniť sa stretnutia;

– zdieľanie priečinka s výsledkami stretnutia prostredníctvom odkazu zaslaného každému koordinátorovi;

– profesionálna organizácia stretnutia od elektronickej registrácie, pozývanie prostredníctvom odkazov na rôzne webináre, štruktúru programu, náplň webinárov, manažment  aktivít.

 

Plánovanie 6. stretnutia, Slovinsko

Koordinátori škôl rokovali o možných termínoch podľa vývoja pandemickej situácie v júni 2021:

 1. a) 6.-18.6. online míting
 2. b) 6.-25.6. face to face míting

Prípravné online rokovanie školských koordinátorov o záverečnom stretnutí v Slovinsku bude v apríli 2021.