Školská samospráva

Rada školy

Rada školy pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnená v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice, v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa konalo dňa 30.09.2020. Dňom podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 13.10.2020 začalo plynúť funkčné obdobie Rady školy na dobu 4 rokov.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

 Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 • jeden zástupca ostatných zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,
 • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania
 • rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

 

Meno, priezvisko,
titul člena rady školy

V rade školy zastupuje

1.

Ing. Jarmila Bónová – predseda

pedagogických zamestnancov školy

2.

Ing. Alexander Immanuel Gábriš  – podpredseda

pedagogických pracovníkov školy

3.

Renata Kubovičová

nepedagogických pracovníkov školy

4.

Peter Nováky

rodičov žiakov školy

5.

Katarína Slosiarová

rodičov žiakov školy

6.

Ivana Chvojková

rodičov žiakov školy

7.

Veronika Napová

žiakov školy

8.

Mgr. Katarína Lőrinczová

Nitriansky samosprávny kraj

9.

RNDr. Ján Krtík

Nitriansky samosprávny kraj

10.

Mgr. Lucia Gažiová

Nitriansky samosprávny kraj

11.

PaedDr. Anton Farkas

Slovenská obchodná a priemyselná komora

V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia tri riadne zasadnutia Rady školy pri SOŠTaS Levice, Pod amfiteátrom 7 a to v mesiacoch október 2023, február 2024 a júl 2024. Mimoriadne Rada školy bude zasadať podľa termínu vyhlásenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z. z., podľa termínu vyhlásenia zriaďovateľom.  

Rada školy sa riadi programom, ktorý dostávajú všetci členova rady školy do mailových schránok. Dokumenty k prerokovaniu pripravuje vedenie školy vopred, v dostatočnom predstihu pred zasadnutím.

V prípade prerokovania a vyjadrenia sa k predkladaným materiálom školy v časovej tiesni, predsedníčka rady využíva hlasovanie per – rollam v zmysle schválených Stanov.

 Rámcový program zasadnutí v školskom roku 2023/2024:

 • príprava výberového konania na funkciu riaditeľa školy v zmysle platnej legislatívy
 • správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch,
 • výsledky maturitných skúšok a záverečných skúšok,
 • správa o hospodárení školy,
 • schválenie plánu výkonov pre nasledujúci školský rok,
 • informácia o plnení úloh školy pre aktuálny školský rok,
 • informácia o postupoch školy v oblasti marketingu a náboru žiakov základných škôl,
 • informácia o vzdelávaní PZ a OZ pre aktuálny školský rok,
 • informácie o zapojení školy do projektov, výziev a vzdelávacích programov,
 • výsledky prijímacieho konania,
 • žiadosti školy o finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravy a financovanie havárií,
 • investičné zámery školy postúpené zriaďovateľovi,
 • realizácia projektov a naplnenie špecifických cieľov,
 • aktivity školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
 • strategické dokumenty školy v oblasti internacionalizácie školy, rozvoja čitateľskej a finančnej gramotnosti,
 • spolupráca školy s o.z., nadáciami a dobrovoľnícke aktivity žiakov a pedagógov,
 • pomoc pri plnení úloh školy zo strany členov rady školy – poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva v Leviciach a rodičov.

 

1. zasadnutie rady školy 24. októbra 2023. Na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:

Rada školy berie na vedomie:

 • Výročnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice za šk. rok 2022/2023,
 • správu o výsledkoch hospodárenia za ¾ rok 2023,
 • informáciu o počte prijatých žiakov ku 15.09.23(Eduzber 2023),
 • informáciu o zmluvných pracoviskách a DV,
 • informáciu o aktuálnych projektoch školy,
 • informáciu o prezentáciách a súťažiach,
 • informáciu o pláne výkonov 2024/2025.

Rodičovské združenie

Plán práce Rodičovského združenia  šk. rok 2023/2024
 pri  Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

 1. stretnutie: september 2023

            zasadnutie  rodičov  – plenárne zasadnutie (prezenčne)

 • privítanie rodičov
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov v šk. roku 2022/2023
 • návrh rozpočtu na šk. rok 2023/2024
 • plán práce RZ
 • voľba členov Rady rodičov (1. ročníky)
 • voľba predsedu Rady rodičov
 • predstavenie pedagogických a odborných zamestnancov školy
 • predstavenie systému stravovania

triedne schôdzky (prezenčne)

 • oboznámenie so školským poriadkom a dodatkami, klasifikačným poriadkom,
 • školský informačný systém (edupage)
 • poradenstvo pre žiakov a rodičov (školský podporný tím)
 • primárna prevencia v škole
 • GDPR – zodp. osoba, povinnosti školy, súhlas DO/ZZ
 • končiace ročníky – informácia o MS 2024
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

 2. stretnutie: november 2023

 • triednické schôdzky (všetky triedy) podľa aktuálnej situácie (prezenčne, dištančne)
 • prezencia
 • informácia o práci a aktivitách  školy
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov
 • informácia o prospechu a dochádzke ( ¼ rok šk. roka),
 • individuálne konzultácie s členmi školského poradného tímu, pedagogickými zamestnancami
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

3. stretnutie: apríl 2024

 • triednické schôdzky (všetky triedy) podľa aktuálnej situácie (prezenčne, dištančne)
 • prezencia
 • informácia o prospechu a dochádzke,  ¾ rok šk. roka
 • informácia o práci a aktivitách školy
 • čerpanie rozpočtu
 • individuálne konzultácie s členmi školského poradného tímu, pedagogickými zamestnancami
 • rôzne

 

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

Počas  školského roka 2023/2024 aktívna komunikácia a spolupráca Rady rodičov s vedením SOŠ , triednymi učiteľmi a odborní zamestnanci školy

V prípade potreby sa bude konať mimoriadne zasadnutia triednych schôdzok.

 

Ing. Michníková
podpredsedníčka

RZ pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01  Levice

Rada rodičov

Šk. rok 2023/2024

 

Predseda Rady rodičov: p. Bilčíková

TriedaZástupca
I.Ap. Čontóová
I.Bp. Jančová
I.Cp. Hnilická
II.Ap. Hajdamárová
II.Bp. Beňová
II.Cp. Bilčíková
III.Ap. Mancová
III.Bp. Napo
III.Cp. Vlčková
IV.Bp. Lesierová
IV.Cp. Piatriková