Školská samospráva

Rada školy

Rada školy pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnená v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice, v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa konalo dňa 30.09.2020. Dňom podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 13.10.2020 začalo plynúť funkčné obdobie Rady školy na dobu 4 rokov.

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 • jeden zástupca ostatných zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,
 • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Členovia rady školy

p.č.Meno, priezvisko, titul člena rady školyV rade školy zastupuje
1.Jarmila Bónová, Ing. – predsedapedagogických zamestnancov školy
2.Jozef Adam, Ing.pedagogických pracovníkov školy
3.Renáta Kubovičovánepedagogických pracovníkov školy
4.Vieroslava Beňačková, Ing.rodičov žiakov školy
5.Jozef Máčajrodičov žiakov školy
6.Henrieta Havranovárodičov žiakov školy
7.Dalibor Budinskýžiakov školy
8.Ján Janáč, JUDr.Nitriansky samosprávny kraj
9.Ján Krtík, RNDr.Nitriansky samosprávny kraj
10.Peter SádovskýNitriansky samosprávny kraj
11.Ing. Pavol Sido, Ing.Republiková únia zamestnávateľov

V tomto zložení bude Rada školy pracovať až do jej skončenia funkčného obdobia.

V školskom roku 2021/2022 sú plánované tri riadne zasadnutia Rady školy pri SOŠTaS Levice, Pod amfiteátrom 7 a to v mesiacoch október 2021, február 2022 a júl 2022. Podľa aktuálnej pandemickej situácie zasadnutia zvoláva predsedníčka rady a to prezenčne alebo online prostredníctvom platformu zoom.
Rada školy sa riadi programom, ktorý dostávajú všetci členova rady školy a vedenie školy do mailových schránok.
V prípade prerokovania a vyjadrenia sa k predkladaným materiálom školy v časovej tiesni, predsedníčka rady využíva hlasovanie per – rollam v zmysle schválených Stanov.

Rámcový program zasadnutí:

– správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch,
– výsledky maturitných skúšok a záverečných skúšok,
– informácia o organizácii dištančného vzdelávania na teoretickom a praktickom vyučovaní,
– správa o hospodárení školy,
– prerokovanie plánu výkonov pre nasledujúci školský rok,
– informácia o plnení úloh školy pre aktuálny školský rok,
– informácia o postupoch školy v oblasti marketingu a náboru žiakov základných škôl,
– informácia o vzdelávaní PZ a OZ pre aktuálny školský rok,
– informácie o zapojení školy do projektov, výziev a vzdelávacích programov,
– výsledky prijímacieho konania,
– žiadosti školy o finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravy a financovanie havárií,
– investičné zámery školy postúpené zriaďovateľovi,
– realizácia projektov a naplnenie špecifických cieľov,
– aktivity školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
– strategické dokumenty školy Školský vzdelávací program – aktualizácia, inovácia, vyhodnotenie koncepcie rozvoja školy za aktuálny šk. rok, v oblasti internacionalizácie školy, rozvoja funkčnej gramotnosti,
– spolupráca školy s o .z., nadáciami a dobrovoľnícke aktivity žiakov a pedagógov,
– pomoc pri plnení úloh školy zo strany členov rady školy – poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva v Leviciach a rodičov.

Rodičovské združenie

Plán práce Rodičovského združenia  šk. rok 2022/2023

pri  Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

 

 1. stretnutie: september 2022

            zasadnutie  rodičov  – plenárne zasadnutie (prezenčne)

 • privítanie rodičov
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov v šk. roku 2021/2022
 • návrh rozpočtu na šk. rok 2022/2023
 • plán práce RZ
 • voľba členov Rady rodičov (1. ročníky)
 • predstavenie pedagogických a odborných zamestnancov školy
 • predstavenie systému stravovania

triedne schôdzky (prezenčne)

 • oboznámenie so školským poriadkom a dodatkami, klasifikačným poriadkom,
 • školský informačný systém (edupage)
 • Opatrenia školy v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR – bezpríznakovosť
 • poradenstvo pre žiakov a rodičov (školský podporný tím)
 • primárna prevencia v škole
 • GDPR – zodp. osoba, povinnosti školy, súhlas DO/ZZ
 • končiace ročníky – informácia o MS 2022
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

 1. stretnutie: november 2022
 • triednické schôdzky (všetky triedy) podľa aktuálnej situácie (prezenčne, dištančne)
 • prezencia
 • informácia o práci a aktivitách  školy
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov
 • informácia o prospechu a dochádzke ( ¼ rok šk. roka),
 • individuálne konzultácie s členmi školského poradného tímu, pedagogickými zamestnancami
 • aktuálna situácia v zmysle opatrení MŠ SR, ÚVZ SR
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

 

 1. stretnutie: apríl 2023
 • triednické schôdzky (všetky triedy) podľa aktuálnej situácie (prezenčne, dištančne)
 • prezencia
 • informácia o prospechu a dochádzke,  ¾ rok šk. roka
 • informácia o práci a aktivitách školy
 • čerpanie rozpočtu
 • aktuálna situácia v zmysle opatrení MŠ SR? ÚVZ SR
 • individuálne konzultácie s členmi školského poradného tímu, pedagogickými zamestnancami
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

 

Počas  školského roka 2022/2023 aktívna komunikácia a spolupráca Rady rodičov s vedením SOŠ , triednymi učiteľmi a odborní zamestnanci školy

 

V prípade potreby sa bude konať mimoriadne zasadnutia triednych schôdzok.

 

Ing. Michníková
podpredsedníčka

RZ pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01  Levice

 

Rada rodičov

Šk. rok 2022/2023

 

Predseda Rady rodičov: Ing. Szillerová

 

Trieda

Zástupca

I.A

p. Hajdamárová

I.B

p. Beňová

I.C

p. Bilčíková

II.A

p. Mancová

II.B

p. Napo

II.C

p. Vlčková

III.A

p. Csapska

III.B

p. Lesierová

III.C

p. Piatriková

IV.B

p. Čík

IV.C

p. Kállai

Žiacka školská rada

PLÁN PRÁCE

Plán práce pre tento školský rok