Školské stravovanie

Oznam zo školskej jedálne

Ctení rodičia, študenti školy,

aj v školskom roku 2023/2024 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ pri SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice ostáva nezmenená tak, ako bola stanovená od 01.03.2023 v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2023 a Internej smernice školy č. 1/2023 o výške na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice,

takto:

  1. a) príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravínna jedno jedlo – obed vo výške 2,10€ ( 3. finančné pásmo, A)
  2. b) príspevok na réžiu vplyvom nárastu nákladov na energie vo výške 0,30 €

Zákonný zástupca stravníka hradí príspevok na čiastkovú úhradu nákladov na stravovanie celkom vo výške 2,40 € počnúc dňom 01.09.2023.

Od 01.09.2023 Vám bude v Stravovacom systéme EduPage vydaný predpis úhrady príspevkov.

Možnosť odpustenie alebo zníženie príspevku na čiastkovú úhradu

nákladov na stravovanie

(v zmysle internej smernice č. 1/2023 Článok 5, ods.1, 2,3, zverejnená https://www.sosts-levice.sk/skolske-stravovanie/) 

  1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni neuhrádza žiak,ktorý predložil riaditeľke školy doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (je poberateľom sociálneho štipendia).
  2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovaniemožno znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľky školy, ktorej zariadenie školského stravovania je súčasťou, ak o to písomne požiada zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak a ide o žiaka, ktorého postihla mimoriadna situácia odôvodňujúca zníženie alebo odpustenie príspevku, najmä nepriaznivá sociálna situácia podľa § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  3. Neuhrádzanie príspevku podľa ods. 1 a zníženie alebo odpustenie príspevku podľa 2 trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré to odôvodňujú. Ak dôjde k zmene rozhodujúcich skutočností, povinná osoba túto skutočnosť oznámi riaditeľke školy, písomne odovzdaním dokumentu o zmene podmienok, na sekretariát riaditeľky školy.

Ctení rodičia,

sme si plne vedomí ťaživej ekonomickej situácii v rodinách. Samotná škola rovnako čelí rastu nákladov na potraviny, ako aj na energie. Prijali sme veľa úsporných opatrení, vždy avšak so zreteľom na žiaka a zamestnanca školy.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, sme pripravení reagovať a odpovedať.

Pre lepšiu orientáciu rodičov k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pripájame aj výňatok predmetné zákona § 2 Vymedzenie sociálnej služby, ods.2.

Naďalej budeme pokračovať v príprave a ponuke kvalitného, zdravého a vyváženého obeda pre všetkých našich stravníkov, v kultúrnom prostredí školskej jedálne.

Eva Ternovká v.r.                                                       Ing. Eva Sleziaková v.r.
vedúca ŠJ                                                                   riaditeľka školy      

Vážení rodičia, milí študenti,

Školské jedálne sú jednou z možností, ako deťom zabezpečiť zdravšiu variantu kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané, musia spĺňať prísne hygienické normy.
Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.

Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku ovocia a zeleniny, najmä v surovom stave v podobe šalátov.
Stravovanie v našej esteticky upravenej školskej jedálni podlieha prísnym predpisom a čo je hlavné – strava je pestrá, nespôsobuje obezitu a obsahuje všetky výživné látky.

Sme si vedomí toho, že veľa našich študentov dochádza do školy z blízkeho, či vzdialenejšieho okolia, čoho dôsledkom je vynechávanie raňajok, nevhodné zloženie desiaty či vynechávania obedov, respektíve nahrádzanie obedov fast foodmi. Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé, na vyučovaní sústredené, primerane živé, ale nie agresívne. K tomu všetkému napomáha aj strava, pripravovaná v našej školskej jedálni.

Napriek nepriaznivej situácii v raste cien potravín a energií, našou snahou je naďalej udržať kvalitu, pestrosť a vyváženosť obedov pre stravníkov ŠJ.

V priestoroch ŠJ sa uskutočňuje veľa sprievodných podujatí spojených so životom školy: Dni zdravej výživy, Metodické dni študentov študijného programu marketing v turizme, besedy, súťaže, prezentácie, spoločenské posedenia a mnoho ďalších zaujímavých aktivít školy a odbornej verejnosti.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy sa realizuje prostredníctvom aSc Systémy.

Stravovací systém spravuje prípravu a výdaj stravy, dáta interných a externých stravníkov, jedálne lístky, sklady, suroviny, receptúry. Úlohou stravovacieho systému je uľahčiť a zjednodušiť prácu v školskej jedálni spojenú s objednávaním, výdajom a odhlasovaním jedál, s evidenciou, vyúčtovaním stravného a stravníkov.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy sa realizuje prostredníctvom aSc Systémy.

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín šk. rok 2023/2024 je 2,10.-€.
(III. finančné pásmo, VZN č. 3/2023 Nitrianskeho samosprávneho kraja do vydania všeobecne záväzného nariadenia NSK pre ustanovenie nových finančných pásiem zohľadňujúcich aktuálnu spoločenskú situáciu na trhu potravín a energií

Výška poplatku za čiastočnú úhradu režijných nákladov je 0,30.- €

Číslo účtu:

7000305834/8180 (IBAN: SK24 8180 0000 0070 0030 5834)

V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:  036 6312 510,  alebo mailom: jedalen.sos.levice@gmail.com

Žiaci 1. ročníkov dostanú na začiatku šk. roka čip – pre stravovanie aj evidenciu dochádzky do školy.  Každému žiakovi je pridelený konkrétny čip, ktorý dostane od triedneho učiteľa.   Čipy rozdajú triedni učitelia podľa priloženého zoznamu žiakov triedy. Zoznam žiakov s prideleným čipom si triedny učiteľ nechá.


Prvý deň školského roka  pri rozdávaní prihlášok na stravu triedny učiteľ spíše zoznam žiakov,  ktorí majú záujem stravovať sa v ŠJ, zoznam odovzdá p. Ternovskej (vedúca ŠJ). Vedúca ŠJ pripraví každému prihlásenému žiakovi rozpis platieb na celý školský rok. Rozpis platieb dostáva triedny učiteľ, ktorý ho následne rozdá žiakom svojej triedy resp. zákonnému zástupcovi.


Žiak je takto prihlásený na obedy na celý školský rok.


Platby je potrebné uhradiť do 15-teho daného mesiaca.


V prípade absencie je potrebné sa odhlásiť z obeda na konkrétny deň. Preferovaný je elektronický spôsob cez sos-levice.edupage.org (po prihlásení cez heslo EŽK) priamo v jedálnom lístku. Odhlásiť sa  je možné aj dlhší čas dopredu, i keď ešte samotný jedálny lístok nebude zverejnený. V prípade, že niekto nemá prístup na internet, je možné odhlasovať sa telefonicky  alebo osobne  u vedúcej ŠJ a to do 8.00 daného dňa.


Rozpis platieb:

– uvádza sa v ňom číslo účtu, mesačné platby, dátumy splatnosti, príp. preplatky z minulého roka, nový variabilný symbol.  Ten bol každému žiakovi  zvlášť pridelený a nebude sa meniť. Zdôrazňujeme, že pokiaľ sa v platbách  VS vynechá alebo bude nesprávny, platby nebude možné  identifikovať a škola nepreberá zodpovednosť za nepripísanie takejto platby.

Preferujú sa platby prevodom z účtov (neodporúčajú sa platby poštovými poukážkami)

Rodičia si môžu nastaviť aj trvalý príkaz so sumou, ktorá bude v rozpise najvyššia a preplatok na konci šk. roka im bude prenesený do ďalšieho šk. roka (v prípade ukončenia školy poukázaný späť na účet rodiča/žiaka).

Platí sa vopred, vždy do 15. dňa v mesiaci predchádzajúcom. Z toho vyplýva, že septembrovú a októbrovú platbu je možné posielať naraz v jednom prevode, a tí, ktorí majú príp. preplatok ho môžu z tejto platby odčítať.


Prihlásenie na stránku školy v module platby zobrazuje vždy aktuálny rozpis platieb so všetkými potrebnými údajmi, rovnako aj sumu, ktorú je potrebné aktuálne zaplatiť. Tieto platby  sa automaticky prepočítavajú do počtu dní prihlásenej stravy, zaplatených súm a pod.  Využijú to hlavne žiaci, ktorí sa budú stravovať nepravidelne (napr. odborná prax v dielňach príp. na pracoviskách zamestnávateľa), neplatia zbytočne veľa  a nevznikajú im vysoké preplatky.

Rodičia/žiaci využijú 2 možnosti:

a) pred vykonaním platby sa cez edupage odhlasovať na ďalší mesiac. Tým sa im suma v rozpise upraví a následne zaplatia len túto sumu,

b) pokiaľ ich preplatok z odhlásenej stravy bude väčší ako platba na ďalší mesiac, môžu ju jednoducho vynechať.


Dôležité je hlavne to, aby suma ktorú má žiak aktuálne pripísanú na účte školy bola väčšia, alebo rovná sume, ktorá má pokryť stravu v ďalšom mesiaci.


V prípade meškajúcich platieb, alebo platieb v nedostatočnej výške bude rodič písomne upozornený vedúcou ŠJ alebo triednym učiteľom. V krajnom prípade, že rodič nebude reagovať na upozornenie vedúcej ŠJ, bude žiakovi odber stravy pozastavený do doby, kým nebude mať na účte školy dostatočnú sumu pre ďalšie stravovanie.


Strava v ŠJ sa odoberá tak, že každý stravník je povinný preukázať svoj nárok priložením svojho čipu k čítaciemu zariadeniu v ŠJ (pri výdajnom okienku).  V opačnom prípade mu strava nebude môcť byť vydaná.


V prípade straty čipu je potrebné stratu obratom hlásiť technikovi školy alebo zástupkyni RŠ.

Eva Ternovská
vedúca SJ

„Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí“ 

– týmto heslom sa riadi naša školská jedáleň, ktorá ti pripraví každý deň chutný teplý obed. Že ti nebude chutiť? Bez obáv, menu je pestré, lebo my vieme, že „koľko ľudí, toľko chutí“. Navyše si uvedomujeme, že „jeme aj očami“ – preto ponúkame estetické jedlo v estetickom priestore.

Vážení rodičia,
prihlásením Vašich detí na obed preberáme na seba časť Vašich starostí ohľadom výživy.
Na spoluprácu s Vami sa tešia zamestnankyne ŠJ pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach.

Eva Ternovská, vedúca ŠJ