Školský poriadok

Interná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov školy

Dielenský poriadok