Slobodný prístup získania informácií - spôsob

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informácie ako požiadať o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len infozákon).

Popis služby 

SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice (ďalej len Škola)  umožňuje žiadateľovi, ktorým sa v súlade s § 4 ods. 1 infozákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie. Škola v súlade s § 3 ods. 3 infozákona sprístupní informácie bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Informácie v zmysle tohto zákona poskytuje Škola prostredníctvom žiadosti. 

 

Žiadosť o informácie

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné menožiadateľa,
 3. adresu pobytualebo sídla žiadateľakontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti

Žiadosť je možné podať nasledovným spôsobom:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7, Levice, Ul. Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice
 • písomne osobným doručením do podateľne nachádzajúcej sa v budove A, prízemie, sekretariát riaditeľky školy
 • ústne u riaditeľky školy
 • ústne u iného organizačného úseku školy
 • telefonicky na čísle:036/ 6 312 510, 0915 270 001 (Mgr. Klimentová, Bc. Silvia Kupčová)
 • elektronicky – emailom: sospodamfiteatrom gmail.com
 • iným technicky vykonateľným spôsobom

 

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice, alebo poštovou poukážkou na adresu Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice, Ul. Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK 24 8180 0000 0070 0030 5834

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice účtuje oprávneným osobám za:

Formát

Cena v €

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

disketa 1 kus

99 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy