Usmernenie k VPU a IVP žiakom

I. Vývinové poruchy učenia

 

Vymedzenie základných pojmov, prejavy ŠVPU u žiakov stredných škôl.

ŠVVP – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

Žiak so ŠVVP – Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVPU/VPU – Špecifické vývinové poruchy učenia/Vývinové poruchy učenia

Špecifické vývinové poruchy učenia sú pomerne širokou skupinou porúch, ktoré ovplyvňujú nielen školský výkon dieťaťa, ale aj jeho každodenný život.

Vývinové poruchy sa objavujú u žiakov, ktorí majú intelekt v norme.

 

Najrozšírenejšie ŠVPU

  1. Dyslexia (porucha čítania)

Prejavy u stredoškolákov: ťažkopádne čítanie hlavne nahlas; neschopnosť čítať – pomalé a náročné; problémy s vyhľadávaním vhodných slov; chyby pri výslovnosti dlhších a náročnejších slov; problém s porozumením vtipov, výrokov, ktoré sú symbolické; ťažkosti v sumarizovaní príbehu alebo obsahu.

  1. Dysgrafia (porucha písania)

Prejavy u stredoškolákov: neúhľadné písmo – nesprávna veľkosť, tvar, sklon; písmo je roztrasené, kŕčovité; neistota ťahov; prílišný tlak o podložku; výskyt zrkadlového písania písmen a číslic; časté pravopisné chyby; nedodržiavanie riadkov; preťahovanie alebo nedoťahovanie línií písmen a číslic; tvarové zámeny písmen.

  1. Dysortografia (porucha pravopisu)

Prejavy u stredoškolákov: často bezchybné ovládanie ale neuplatňovanie gramatických pravidiel: nedodržiavanie interpunkcie, nesprávne písanie i/y; zámena tvarovo podobných písmen b/d, a/o, i/e; nepísanie veľkých písmen na začiatku vety alebo vo vlastných podstatných  menách.

  1. Dyskalkúlia (porucha matematických schopností)

Prejavy u stredoškolákov: ťažkosti s matematickými operáciami; problém s chápaním priestoru; neprávne písanie číslice – nesprávne poradie (27 napíšu ako 72); problémy so zlomkami, s meraním dĺžky, či zisťovaním váhy.

Ďalšie poruchy, ktoré negatívne ovplyvňujú učenie žiakov

  1. Dyspraxia (porucha motorických schopností)

Prejavy: ťažkosti v jemno a hrubomotorických zručnostiach.

  1. Dysmúzia (nedostatočnosť alebo neschopnosť osvojiť si hudobné znalosti)

Prejavy: ťažkosť rozpoznať, zopakovať melódiu, rytmus, tóny, niekedy aj rozlíšiť hudobné nástroje.

  1. Dispinxia (porucha výtvarných schopností)

Prejavy: nízka úroveň kresby – s ceruzou pracuje tvrdo, ťažko; perspektíva; nedokáže previesť svoje predstavy z trojrozmerného priestoru na dvojrozmerný papier.

 

Jednotlivé typy porúch sa môžu vzájomne kombinovať. K vývinovým poruchám učenia sa často pridávajú poruchy pozornosti (ADD,  ADHD).

 

II. Individuálny vzdelávací program

IVP má vypracovaný každý individuálne začlenený žiak so ŠVVP. IVP je vypracovaný ŠŠP v spolupráci s TU na základe záverov odborných vyšetrení (psychologické, špeciálno-pedagogické, príp. lekárske)Každý pedagóg je povinný si IVP preštudovať a postupovať podľa neho!

 

Úpravy podmienok, metód, foriem a prístupov v IVP platné pre všetkých vyučujúcich a všetky predmety:

– zohľadniť zdravotný stav a oslabenia žiaka,

– rešpektovať individuálne tempo,

– umožniť sedieť v prednej lavici,

– vytvárať vhodnú klímu, stmeľovať kolektív (intaktní žiaci so žiakmi so ŠVVP),

– žiaka oslovovať menom a pútať tak jeho pozornosť,

– dávať kontrolné/spätné otázky po zadaní úlohy/príkladu (overiť si, či žiak porozumel zadaniu),

– dopriať dostatočný časový limit v porovnaní s intaktnými žiakmi,

– úprava písomky/previerky:  – v čase (napr. na vypracovanie dostane o 10 min.                                                            naviac),

                                                           – v rozsahu (skrátenie písomky, kratšie zadanie,                                                   menej príkladov),

Ak žiak stíha vypracovávať písomné práce a previerky spolu s ostatnými žiakmi, úprava nie je potrebná. V prípade zlého výsledku, umožniť žiakovi odpovedať ústne.

– uchovávať písomné práce/projekty/diktáty/previerky a iné.

– možnosť voľby odpovede (ústna/písomná),

– možnosť využívať kompenzačné pomôcky,

– dostatočne motivovať, pochváliť, povzbudiť žiaka.

– znížiť/skrátiť počet úloh, príkladov,

– pomôcť pri prekonávaní ťažkostí,

– v prípade potreby usmerniť pri práci, činnosti,

– posilňovať vôľovú zložku správania.

Zásady pri klasifikácii a hodnotení:

– oboznámiť žiaka vopred (dohodnúť sa na termíne) a rozsahu skúšania,

– uprednostňovať tie formy overovania vedomostí, na ktoré porucha nemá vplyv (buď ústna alebo písomná),

– rešpektovať, že každé overovanie vedomostí je záťažová situácia pre žiaka,

– pri overovaní vedomostí upokojiť žiaka a povzbudiť ho,

– zadania formulovať jasne a stručne,

– umožniť odpovedať jednoduchšie dvoj – trojslovne,

– pri písomnom overovaní vedomostí – možnosť voľby odpovede/testová forma (a, b, c)

– pri hodnotení brať do úvahy aj postup nielen výsledok.

Úprava učebných osnov

– bez úprav (študent musí zvládnuť obsah vzdelávania vzhľadom na MS a ZS),

– úprava spočíva v alternatívnych formách vzdelávania, v overovaní vedomostí a v prístupe k žiakovi.

 

V prípade nejasností, vzniknutých problémov, ťažkostí a neúspešnosti žiaka so ŠVVP v rámci edukačného procesu vyučujúci konzultuje svoje postupy so školským špeciálnym pedagógom. V prípade potreby je IVP upravený a prispôsobený daným možnostiam a schopnostiam žiaka.

 

Zdroje

https://zdravoteka.sk/magazin/Specificke-a-vyvinove-poruchy-ucenia-ovplyvnuju-intelekt-dietata/

https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/5212/poruchy-ucenia

Zelinková, O.: Poruchy učenia, Portál, 2007

Špeciálno-pedagogické a psychologické správy z poradenských zariadení konkrétnych žiakov.

 

Skratky a vysvetlivky

ŠPP – školská špeciálna pedagogička

TU – triedny učiteľ

IVP – individuálny výchovno-vzdelávací program

ADD – porucha pozornosti

ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

DYS – oslabenie, porucha

intaktný žiak – zdravý žiak