Záverečné skúšky

Učebné odbory

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

2683 H 11

elektromechanik silnoprúdová technika


Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky

V školskom roku 2020/2021 sa na stredných odborných školách
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
vykonáva administratívne.

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky budú zverejnené do 17. mája 2021

Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 3. júna 2021.

Vyučovacie predmety do administratívneho hodnotenia záverečnej skúšky
 v školskom roku 2020/2021

(Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 zo dňa 22.3.2021.)

 

Návrh predložila vedúca PKTP Ing. Larisa Holková

 

2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby (DSV a ŠSV)

 

Písomná časť

TYR, AUM, MTE, ZAE, EKO 

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

(Technológia výroby automobilov, automobily, materiály vo výrobe automobilov, základy automobilovej elektrotechniky, ekonomika)

 

Praktická časť

OVY

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

 

Ústna časť

TYR, AUM, MTE, ZAE, EKO 

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

 

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika  ŠSV

 

Písomná časť

TEC, VYU, REE, ZEL, ESP, EKO 

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

(Technológia, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, základy elektrotechniky, elektrické stroje a prístroje, ekonomika)

 

Praktická časť

OVY

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

 

Ústna časť

TEC, VYU, REE, ZEL, ESP, EKO 

1.      ročník

2. polrok

2. ročník

1. a 2. polrok

3. ročník

1. a 2. polrok

 

Levice, 29. 3. 2021

Prerokované na porade vedenia školy dňa 29. 3. 2021.

Schválila dňa 30. 3. 2021.

 

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy