Záverečné skúšky

Učebné odbory

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

2683 H 11

elektromechanik silnoprúdová technika


Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky

V školskom roku 2020/2021 sa na stredných odborných školách
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
vykonáva administratívne.

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky budú zverejnené do 17. mája 2021

Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 3. júna 2021.

Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky

Záverečná skúška sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a podľa Organizačných pokynov k záverečným skúškam vydaných odborom školstva Okresného úradu v Nitre.

Záverečná skúška (ZS) sa koná v júni a má 3 časti:

  • písomná časť
  • praktická časť
  • ústna časť 

K záverečnej skúške pristupujú žiaci III.A, ktorí úspešne ukončili posledný ročník vzdelávacieho programu mechanik špecialista automobilovej výroby.

  1. Žiaci sa pripravujú na záverečnú skúšku 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni. V týchto dňoch sa nezúčastňujú vyučovania.
  2. K ZS žiaci pristupujú podľa Harmonogramu záverečnej skúšky.
  3. Na písomnú a ústnu časť žiaci pristupujú riadne upravení. Svoju totožnosť preukazujú identifikačnou kartou. So sebou si prinesú písacie potreby.
  4. Na praktickú časť žiaci nastupujú podľa Harmonogramu tak, aby v čase otvorenia praktickej časti na zmluvnom pracovisku boli nastúpení v čistom pracovnom oblečení a s predpísanými pracovnými a ochrannými pomôckami. Svoju totožnosť preukazujú identifikačnou kartou.
  5. Počas ZS sa riadia pokynmi skúšobnej komisie, dodržiavajú určený nástup a časový limit pre jednotlivé časti ZS.
  6. Na záver – slávnostné vyradenie absolventov s odovzdaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške, v odbore elektromechanik silnoprúdová technika aj osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.