NORWAY GRANTS

Projekt READY 21 - Pripravení na 21. storočie

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Číslo projektu: BIN SGS02_2021_008

Projekt READY 21 – Pripravení na 21. storočie

 Naša škola bola už tretíkrát úspešná v rámci výziev EEA grants / Norway grants a tentoraz v rámci nórskych fondov získala 158 850,00 € na realizáciu bilaterálneho projektu s Nórskom. Projekt rozvíja spoluprácu medzi školami v Leviciach a Fredrikstade. Potrebou oboch našich škôl je v post-covidovom období inovácia odborného vzdelávania s prepojením na „zelené témy“ s využitím nových metód a technológií, rozvoj kľúčových kompetencií pre 21. storočie, trvalo udržateľný rozvoj. Projektový grant využijú v nórskej škole na zostrojenie veterného a vodného generátora a solárnych panelov, v našej škole na vytvorenie SmartLabu napájaného solárnou energiou. Tento projekt zvýši odborné, digitálne, environmentálne, sociálne kompetencie žiakov a pedagógov a integruje nové technológie do vzdelávania, čím ho priblíži k reálnemu životu. Profitovať z neho bude okrem žiakov a pedagógov oboch škôl aj širšia komunita (základné, stredné školy, verejnosť). Nórsky partner prispeje svojimi bohatými skúsenosťami v oblasti robotiky, 3D tlače, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ako aj manažmentu školy.

V rámci projektu počítame so 6 výmennými návštevami pedagógov aj žiakov v partnerských školách ako aj ďalšími rôznorodými aktivitami ako napr. organizácia konferencií o projekte,    enviro seminárov a workshopov, exkurzií do „eko a trvalo udržateľných“ podnikov. Pedagógovia oboch škôl budú priebežne vytvárať nový študijný materiál o zelených technológiách a študenti budú pracovať na 3-jazyčnom anglicko – nórsko – slovenskom slovníku z tejto oblasti. Počas výmenných pobytov budú účastníci navyše spoznávať aj prírodné a kultúrne dedičstvo Nórska a Slovenska.

Očakávame, že naše partnerstvo nás obohatí odborne aj ľudsky, prinesie inováciu kurikula, zdieľanie a výmenu best practice a vytvorí dobrý základ pre ďalšiu spoluprácu aj v iných projektoch. Projekt sa ukončí v apríli 2024.

 „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej inkluzívnej Európe“

Project READY 21 – Ready for the 21st century

Our school was successful for the third time in the EEA grants / Norway grants and this time we received €158,850.00 in Norway funds for the implementation of a bilateral project with Norway. The project develops cooperation between schools in Levice and Fredrikstad. The need of both our schools in the post-covid period is the innovation of professional education with a connection to „green topics“ using new methods and technologies, the development of key competencies for the 21st century, sustainable development. The project grant will be used in a Norwegian school to build a wind and water generator and solar panels, and in our school to create a SmartLab powered by solar energy.

This project will increase the professional, digital, environmental and social competences of pupils and teachers and integrate new technologies into education, bringing it closer to real life. In addition to the students and teachers of both schools, the wider community (primary, secondary schools, the public) will benefit from it. The Norwegian partner will contribute with its rich experience in the field of robotics, 3D printing, healthcare and social care as well as school management.

As a part of the project, we expect 6 exchange visits of teachers and students in partner schools as well as other diverse activities such as organization of project conferences, environmental seminars and workshops, excursions to „eco and sustainable“ businesses. The teachers of both schools will continuously create new study material on green technologies and the students will work on a 3-lingual English-Norwegian-Slovak dictionary from this area. During the exchange stays, the participants will also get to know the natural and cultural heritage of Norway and Slovakia.

We expect that our partnership will enrich us both professionally and humanly, bring curriculum innovation, sharing and exchange of best practices, and create a good basis for further cooperation in other projects as well. The project will be closed in April 2024.

Working together for a green, competitive and inclusiveEurope“

Čarovné Nórsko alebo Horúco v ľadovom objatí

Takto nejako by sa dal charakterizovať náš päťdňový študijný pobyt v meste Fredrikstad a v našej partnerskej Glemmen videregående skole v januári 2023. Nórskych priateľov sme navštívili v rámci úspešného projektu READY 21 – Pripravení na 21. storočie (Nórske granty), ktorý budeme spoločne realizovať do apríla 2024.

Napriek mrazivému severskému počasiu sa nám dostalo naozaj vľúdneho prijatia a pozornosti od nórskych kolegov. V rámci plánovaných aktivít sme spoločne odštartovali projekt, zoznámili sme sa so školou a jej kurikulom, absolvovali sme odborné exkurzie v podnikoch s ekologickou či trvalo udržateľnou výrobou Mills či Vamma Powerstation. V škole sme v rámci job shadowingu absolvovali návštevu hodín angličtiny a technických elektro predmetov a zoznámili sme sa s novo vybudovanými priestormi pre študijný program Zdravotnícke technológie. Na záver nášho pobytu sme si ešte stihli pozrieť staré mesto.

Ďakujeme našim nórskym kolegom za ich starostlivosť a tešíme sa na ich recipročnú návštevu našej školy a mesta vo februári 2023.

Ing. A. Krtíková
projektová manažérka

„Projekt Ready for 21st Century je financovaný Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov“.
„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

Magical Norway or Hot in an Icy Hug

This is how our five-day study stay in Fredrikstad and in our partner Glemmen videregående skole in January 2023 could be characterized. We visited our Norwegian friends within the successful project READY 21 – Ready for the 21st century (Norway Grants), which we will jointly implement until April 2024.

Despite the frosty Nordic weather, we received a really warm welcoming and attention from our Norwegian colleagues. As part of the planned activities, we opened the project together, got acquainted with the school and its curriculum, took professional excursions in enterprises with ecological or sustainable production Mills or Vamma Powerstation. At the school, as part of job shadowing, we attended English and technical electrical classes and got acquainted with the newly built premises for the Health Technologies study program. At the end of our stay, we still managed to visit the old town.

We thank our Norwegian colleagues for their care and look forward to their reciprocal visit to our school and town in February 2023.

Ing. A. Krtíková
Project Manager

 

„The Ready for 21st Century project is funded by Norway through the Norway Grants“.
„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.
„If you want to learn more about programs and projects financed by Norway grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

The „Ready for 21st Century“ project benefits from € 158,850 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 23,828. The aim of the project is to innovate the content of vocational training with an emphasis on green technologies and sustainable development.

Privítali sme nórskych priateľov v Leviciach

V týždni 31.1.-4.2.2023 sme hostili 5 nórskych kolegov z partnerskej školy vo Fredrikstade. Pripravili sme pre nich zaujímavý program, keďže Slovensko navštívili prvýkrát. Našich hostí prijalo na levickej radnici vedenie mesta. Po- tom už postupne spoznávali prírodné a kultúrne bohatstvo nášho regiónu. Navštívili synagógu, Tekovské múzeum, Dom ľudového bývania vo Veľkých Lovciach, termálne kúpalisko v Podhájskej. V rámci odborného programu zameraného na zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj absolvovali prehliadku školiaceho strediska v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. a exkurziu v spoločnosti Camfil. Dôležitou súčasťou študijného pobytu našich nórskych priateľov bola aj Otváracia konferencia k projektu v priestoroch našej školy. Okrem študentov školy sa jej zúčastnili aj pozvaní hostia — zástupcova mesta Levice, odboru školstva, mládeže, športu a kultúry NSK, základných škôl v meste Levice, miestnych médií. Po predstavení projektu a študijného pobytu levických učiteľov v Nórsku nasledovala veľmi priateľská a neformálna diskusia medzi nórskymi hosťami a našimi študentmi.

Nórski kolegovia zhodnotili svoj pobyt v Leviciach veľmi pozitívne a ocenili náš profesionálny a priateľský prístup. Tešíme sa spoločne na ďalšie 4 výmenné pobyty, ktorých sa už zúčastnia aj študenti oboch našich škôl.

„Projekt Ready for 21st Century je financovaný Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov“.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

We welcomed Norwegian friends in Levice

In the week of 31/1-4/2, 2023, we hosted 5 Norwegian colleagues from the partner school in Fredrikstad. We prepared an interesting program for them, since they visited Slovakia for the first time. Our guests were welcomed by the town municipality representatives at the Town Hall. After that, they gradually got to know the natural and cultural heritage of our region. They visited the Synagogue, the Tekov museum, the Folk House in Veľké Lovce, the thermal swimming pool in
Podhájska. As a part of the vocational program focused on green technologies and sustainable development, they completed a visit of the training center at ZF Slovakia, a.s. and an excursion in the Camfil company.
An important part of the study stay of our Norwegian friends was also the Opening conference for the project in the premises of our school. In addition to school students, it was also attended by invited guests — representatives of the town Levice, the Department of education, youth, sports and culture of the NSK, elementary schools in the town Levice, local media. After the presentation of the project and the study stay of our teachers in Norway, a very friendly and informal discussion between the Norwegian guests and our students followed.

Norwegian colleagues evaluated their stay in Levice very positively and appreciated our professional and friendly approach.
We are looking forward together to the next 4 exchange stays, in which students and teachers from both schools will participate.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“

„If you want to learn more about programs and projects financed by Norway grants in Slovakia, visit
www.norwaygrants.sk.“

The „Ready for 21st Century“ project benefits from € 158,850 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 23,828. The aim of the project is to innovate the content of vocational training with an emphasis on green technologies and sustainable development.

Pestrec, o.z., Klinčeková 37A, 949 01 Nitra, info@ozpestrec.sk

Organizácia enviro workshopu

Názov workshopu: „Potopí nás klimatická kríza“?
Dátum: 14.2.2023
Trvanie: 90minút/ 1 workshop
Cieľová skupina:študenti SŠ1.-3. ročník, 3 triedy –3 workshopy
Lektor: Michal Kutlík

Podrobný opis workshopu:

Workshop „Potopí nás klimatická kríza?“ má za cieľ zaujímavým interaktívnym spôsobom informovať študentov o probléme klimatickej krízy, ktorá je síce často spomínaná, no nedostatočne uchopená najmä v školskom prostredí.

Cieľom workshopu je, aby sa študenti v téme klimatickej zmeny a krízy lepšie zorientovali, aby zistili, čo ju spôsobuje a hlavne aké sú možnosti jej riešenia -či už z pohľadu ich individuálnych, ale aj skupinových rozhodnutí.

Za relevantné výstupy projektu budú považované uvedomenie si vlastnej zodpovednosti zapojených ľudí v boji s klimatickou zmenou, snaha o zmenu správania sa a teda zníženie svojej ekologickej stopy(zisťované v záverečnej diskusii).

V rámci workshopu sa bude na začiatku premietať film „Po nás potopa“, po ktorom bude nasledovať interaktívna diskusia o téme a nakoniec bude prebiehať práca v skupine na spoločnom projekte, ktorý bude skupina následne prezentovať pred triedou. Tento postup má za cieľ lepšie ukotvenie teoretických poznatkov do praxe, podporu študentov v kritickom myslení a tiež zlepšenie prezentácie/obhajoby ich názorov a postojov.

Jednotlivé časti workshopu: 1, premietanie 30 minútového filmu „Po nás potopa“ 2, interaktívna debata so žiakmi a študentmi ohľadom klimatickej zmeny a pohľad na vlastnú uhlíkovú stopu a možnosti jej zmeny (zníženia) 3, práca v skupine na spoločnom projekte a prezentácia výstupov.

„Projekt Ready for 21st Century je financovaný Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov“.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk. “Pestrec, o.z., Klinčeková 37A, 949 01 Nitra, info@ozpestrec.sk

Pestrec, o.z., Klinčeková 37A, 949 01 Nitra, info@ozpestrec.sk

Organization of the enviro workshop

Workshop title: „Will the climate crisis sink us„?
Date: 14/02/2023
Duration: 90 minutes / 1 workshop
Target group: 1st-3rd grade students, 3 classes –3 workshops
Lecturer: Mr. Michal Kutlík 

Detailed description of the workshop:

The workshop „Will the climate crisis sink us?“ aims to inform students in an interesting interactive way about the problem of the climate crisis, which is often mentioned but insufficiently understood, especially in the school environment.

The goal of the workshop is for students to better understand the topic of climate change and the crisis, to find out what causes itand, above all, what are the possibilities for solving it -both from the point of view of their individual and group decisions.

The relevant outputs of the project will be the raising awareness of the personal responsibility of the people involved in the fight against climate change, the effort to change their behavior and thus reduce their ecological footprint (found in the final discussion).

As part of the workshop, the film „After us the flood“ will be shown at the beginning, followed by an interactive discussion about the topic, and finally there will be group work on a common project, which the group will then present to the class. This procedure aims to better anchor theoretical knowledge in practice, support students in critical thinking, and also improve the presentation/defense of their opinions and attitudes.

Individual parts of the workshop:
1, screening of the 30-minute film „After us the flood“
2, interactive debate with pupils and students regarding climate change and a view of one’s own carbon footprint and the possibilities of its change (reduction)
3, group work on a joint project and presentation of outputs.

„The Ready for 21st Century project is funded by Norway through the Norway Grants“.
„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.
„If you want to learn more about programs and projects financed by Norway grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

Workshopy o trvalo udržateľnom rozvoji

22.3.2023 absolvovali žiaci II.C a III.C workshopy o trvalo udržateľnom rozvoji pod vedením lektora p. Michala Kutlíka z OZ Pestrec. Cieľom aktivity, ktorá sa uskutočnila v rámci nórsko-slovenského projektu „Pripravení na 21. storočie“, bolo zaujímavým a interaktívnym spôsobom zorientovať žiakov  v téme trvalo udržateľného rozvoja, uvedomenie si vlastnej zodpovednosti v boji s klimatickou zmenou, motivácia pre snahu o zmenu správania sa a teda zníženie svojej ekologickej stopy. Po premietnutí krátkeho eko filmu nasledovala interaktívna diskusia o téme a nakoniec práca v skupinách na spoločnom projekte, ktorý skupina následne prezentovala pred triedou. Tento postup podporil žiakov v kritickom myslení a zlepšil ich prezentácie vlastných názorov a postojov.

Ing. Alena Krtíková
koordinátorka projektu

„Projekt Ready for 21st Century je financovaný Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov“.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

Workshops on sustainable development

On March 22, 2023, II.C and III.C students completed workshops on sustainable development under the guidance of lecturer Mr. Michal Kutlík from Pestrec civil association. The aim of the activity, which was carried out as a part of the Norwegian-Slovak project „Ready for the 21st Century“, was to orient the pupils in an interesting and interactive way on the topic of sustainable development, awareness of their own responsibility in the fight against climate change, motivation for trying to change their behavior and thus reducing their ecological footprint.

The screening of a short eco-film was followed by an interactive discussion on the topic and finally work in groups on a joint project, which the group later presented in front of the class. This activity supported students in critical thinking and improved presenting their own opinions and attitudes.

Ing. Alena Krtíková
Project coordinator

„The Ready for 21st Century project is funded by Norway through the Norway Grants“.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

„If you want to learn more about programs and projects financed by Norway grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

Exkurzia v levickom závode spoločnosti Camfil

3. 5. 2023 sa študenti odboru komerčný pracovník v doprave zúčastnili exkurzie v spoločnosti CAMFIL. Ide o popredného švédskeho výrobcu filtračných zariadení. Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu „Ready for the 21st century“, ktorý naša škola implementuje vďaka finančnej podpore z Norway grants.

Riaditeľ levického závodu pán Imrich Mészáros nám predstavil firmu a jej úspechy. Prezradil nám celú históriu firmy. Dozvedeli sme sa, že skratka CAMFIL vznikla zo slov CAMbridge FILters. Jeho prezentácia sa uskutočnila v zasadacej miestnosti s množstvom filtračných zariadení, ktoré zlepšovali kvalitu vzduchu v miestnosti. Pri prezentácii bolo vidno, že firma je taktiež zameraná na trvalo udržateľný rozvoj a to už od jej založenia.

Po predstavení spoločnosti sme si nasadili ochranné – reflexné vesty určené pre návštevníkov a presunuli sme sa do výrobnej haly. Tu nám pán Meszároš predstavil výrobné procesy, stroje, ich vlastné inovácie, a mali sme možnosť vidieť a porovnať efektivitu rôznych druhov činnosti. Niektoré úkony už boli automatizované robotmi alebo minimálne poloautomatizované. Ukázali nám stroje na šitie filtrov, materiály, montážne linky, stroje na balenie a kontrolu kvality výrobkov. V každej hale boli umiestnené obrovské filtre nad strojmi, aby sa tam lepšie dýchalo.

Na koniec exkurzie sme prešli do skladu, kde nám bol vysvetlený systém skladovania tovaru, materiálu a ich výrobkov, ktoré sú pripravené na expedíciu. Ukázali nám systém, ktorý ich sprevádza pri expedícii, a následnej nakládke výrobkov.

Potom sme sa vrátili späť do zasadačky, kde sme mali uschované osobné veci. Tu nás ponúkli vodou a drobnými občerstvením. Na záver sme si ešte pozreli jedáleň, ktorá je síce menšia, ale veľmi moderná. A potom sme sa už rozlúčili a išli sme naspäť do školy. Celé doobedie sme si užili a určite by sme radi išli na takéto typy odborných exkurzií aj viackrát. Radi by sme sa touto cestou poďakovali riaditeľovi závodu spoločnosti Camfil v Leviciach pánovi Imrichovi Mészárošovi za jeho ochotu a čas, ktorý nám venoval.

Žiaci 3.B Dávid Grman a Matúš Ševčík

Excursion in the Levice plant of the Camfil company

On May 3, 2023, students of the Logistics in transport participated in an excursion to the CAMFIL company. It is a leading Swedish manufacturer of filter equipment. The excursion took place as a part of the „Ready for the 21st century“ project, which our school implements thanks to financial support from Norway grants.

The director of the Levice factory, Mr. Imrich Mészáros, introduced us the company and its achievements. He told us the entire history of the company. We learned that the acronym CAMFIL was derived from the words CAMbridge FILters. His presentation took place in the seminar room with lots of filtration equipments that improved the air quality in the room. During the presentation, it was clear that the company has also been focused on sustainable development since its foundation.

After the introduction of the company, we put on protective – reflective vests designed for visitors and moved to the production hall. Here Mr. Mészároš introduced us the production processes, machines, their own innovations and we had the opportunity to see and compare the effectiveness of different types of activities. Some processes have already been automated by robots or at least semi-automated. They showed us filter sewing machines, materials, assembly lines, packaging machines and product quality control. In each hall, huge filters were placed above the machines for better breathing.

At the end of the excursion, we went to the warehouse, where the system of storing goods, materials and their products, which are ready for shipment, was explained to us. They showed us the system that accompanies them during shipping and subsequent loading of products.

Then we went back to the seminar room where we kept our personal belongings. Here they offered us water and small snacks. Finally, we looked at the dining room, which is smaller but very modern. And then we said goodbye and went back to school.

We enjoyed the whole morning and would definitely like to go on these types of vocational excursions more times. We would like to take this opportunity to thank the director of the Camfil plant in Levice, Mr. Imrich Mészároš, for his willingness and the time he devoted to us.

Students Dávid Grman and Matúš Ševčík, 3.B

Poďakovanie

Projekt „Pripravení pre 21. storočie“ získal grant z Nórska v sume 158 850 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 828 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je inovovať obsah odborného vzdelávania s dôrazomna zelené technológie a trvalo udržateľný rozvoj.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi vstrednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Acknowledgments

The Ready for 21st Century project benefits from a € 158,850 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 23,828. The aim of the project is to innovate the content of vocational training with an emphasis on green technologies and sustainable development.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutivegrant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

0 0 1 1 0 5
Total Users : 1105