Plán prevencie

 

Plán práce
koordinátora primárnej prevencie

pre školský rok 2022/2023

 

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Ing. Anna Fraschová
koordinátor primárnej prevencie

 

Primárna prevencia je súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii školy.

A Primárna prevencia

 • V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu

* V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu využiť metodický list  a metodické  ukážky zamerané na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže na www.statpedu.sk

* Postupovať v súlade  s vydanou  Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

 • Plniť úlohy školského výchovného poradcu v otázkach drogovej prevencie
 • Spolupracovať s  podporným tímom v oblasti prevencie
 • Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy
 • Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
 • Podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity
 • Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť
 • V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať nielen talentovanú ale aj problémovú, resp. rizikovú mládež.
 • Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog.
 • Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.
 • V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR č.377/2004 Z.z. a Zákona NR SR č.142/2013 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení.
 • Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, OR PZ,  Mestskou políciou a Regionálnym  úradom verejného zdravotníctva v Leviciach a s PPP v Leviciach a CPPPaP v Nitre.

B Sekundárna a terciárna prevencia – selektívna a indukovaná

Poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

Organizovať besedy, prednášky na zvolené témy.

Obsahová náplň práce koordinátora primárnej prevencie

 

 1. Smerom k vedeniu školy:
 • Predložiť plán práce koordinátora primárnej prevencie ..
 • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými

inštitúciami a organizáciami.

 • Spolu s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov.
 1. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
 • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie
 • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
 • Spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a aktívne riešiť vzniknuté problémy
 • Spolupracovať s podporným tímom pri riešení vzniknutých problémov  a navrhovať riešenia
 • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPPaP ohľadom  problémových žiakov v uvedenej oblasti
 1. Smerom k rodičom:
 • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov sociálnej patológie
 • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže
 1. Smerom k žiakom:
 • Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov
 • Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov
 • Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte

sociálno patologických javov

 • Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu

Obsah plánu prevencie závislostí

Aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie

 1. Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka
 2. Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie
 3. Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – domáce násilie
 4. Tvorba plagátov a výtvarných prác
 5. Realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova , náuka o spoločnosti, občianska náuka, biológia, geografia, dejepis a v rámci triednických hodín
 6. Spolupráca s CPPPaP, pracovníkmi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Mestskou políciou, ORPZ
 7. Využívanie videoprogramov s programom prevencie
 8. Využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie, zmenu postoja k drogám a sociálno- patologických javov
 9. Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie
 10. Využívanie nástenných novín, schránky dôvery
 1. Cieľ koordinátora

Zabezpečiť primárnu prevenciu drogových závislostí a iných návykových látok a tak

zamedzovať rastu závislosti. Cieľom koordinátora bude vytvárať optimálne podmienky na zdravý telesný, duševný a sociálny vývoj jednotlivca, podporovať rozvoj kladných životných postojov a takých hodnotových orientácií a aktivít, ktoré zamedzia siahať po drogách a návykových látkach.

V súlade s Európskym politickým rámcom ZDRAVIE 2020 a Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 v spolupráci so školou a rodičmi viesť študentov k zdravému životnému štýlu, k ochrane zdravia a k vytváraniu hodnotového rebríčka.

 1. Činnosť koordinátora

K zabezpečeniu primárnej prevencie drogových závislostí bude koordinátor spolupracovať s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a rodičmi. Koordinátor bude spolupracovať s Centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri zavádzaní projektov prevencie do školy. V súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie sa budú realizovať preventívne aktivity a programy aj v rámci Koncepcie prevencie drogových závislostí a Národného programu podpory zdravia. Ďalším krokom bude prevencia pred toxikomániou v rámci školských programov a venovanie pozornosti preventívnym aktivitám (prevencia fajčenia, prevencia užívania a nadužívania alkoholu). V rámci rozpracovania

Národného programu prevencie HIV/AIDS na podmienky rezortu školstva budeme venovať pozornosť prevencii rizikového správania sa v rámci dospievania. Budeme realizovať prevenciu HIV/AIDS formou besied so psychológom, resp. lekárom a budeme vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS. Aj tento rok vyhlásime aktivity ku Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám a Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS. Zapojíme sa do kultúrnych, výtvarných, literárnych, športových akcií s protidrogovou tematikou. K dosiahnutiu dobrých výsledkov bude aj naďalej práca koordinátora prepojená s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou, Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Leviciach, Nitrianskym samosprávnym krajom. Koordinátor sa bude pravidelne zúčastňovať vzdelávacích aktivít, seminárov, školení pre koordinátorov prevencie za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti. Úlohou a činnosťou koordinátora je aj

podchytenie patologických zmien v správaní študentov a ich následné riešenie (vandalizmus, šikanovanie, kyberšikana a iné formy násilia).

 

 1. Pripravované aktivity

Čoraz častejšie sa stretávame s prenikaním drog medzi deti a mládež. V snahe zabrániť tomuto negatívnemu javu koordinátor pripravil nasledovný Plán práce koordinátora primárnej prevencie na školský rok 2022/2023:

 1. V súlade s programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi realizovať besedy s vyškolenými pracovníkmi CPPPaP prípadne s preventistom ORPZ, Mestskej polície o rizikách práce v zahraničí a o prevencii s neľudským zaobchádzaním a obchodovaním s ľuďmi
 2. „Týždeň boja proti drogám“ – aktivita v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Leviciach a NSK,
 3. „Deň boja proti fajčeniu“ – dôsledky fajčenia na organizmus,
 4. „Sex, drogy, AIDS – hrozba pre nové tisícročie“ – beseda v spolupráci s RÚVZ v

Leviciach,

 1. „Život bez drog“ – besedy a prednášky pre prvý, druhý ročník
 2. „Mesiac boja proti alkoholu“ – beseda s členmi resocializačného strediska,
 3. „Drogy a kriminalita“ – akcia v spolupráci s ORPZ v Leviciach,
 4. „Svetový deň boja proti drogám“.

Časový harmonogram preventívnych aktivít:

 

September:
Príprava plánu primárnej prevencie školy

 • Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí

pedagógom, študentom

 • Aktivita ku Dňu holokaustu
 • Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou, s pracovníkmi Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva v Leviciach, s pracovníkmi CPPPaP v Leviciach, OR PZ Levice

 • Prednášky pre žiakov 1. ročníkov „ Šikana, kyberšikana- trestnoprávna zodpovednosť“ v spolupráci s por. JUDr. Bárnovou OR PZ Levice
 • Spolupráca pri vytváraní záujmových krúžkov*

Október:
Zmapovanie užívania legálnych drog študentmi školy (alkohol, tabak)

 • Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
 • Šikanovanie – besedy triednych učiteľov na danú tému (možnosť prizvať

   odborníkov )

* Beseda s pracovníčkou ORPZ Levice por. JUDr. Bárnovou„ Tráva- závislosti a zákony“  

   / 2. ročníky/

 • Beseda s pracovníčkou CPPPa P Levice
 • Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí rodičom
 • Uzatvorenie dohôd medzi školou, rodičmi a študentmi o jednotnom postupe pri nájdení a používaní drog v škole
 • Správny životný štýl – RÚVZ Levice

November:
Tvorba nástenky téma „ Extrémizmus a radikalizmus“

 • Vyhodnotenie dotazníkov o užívaní legálnych drog

* Beseda s pracovníčkou ORPZ Levice por. JUDr. Bárnovou „ Drogy – trestnoprávna  zodpovednosť“   / 3. ročníky

 • Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č.377/2004 Z.z. a Zákone NR SR č.142/2013 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
 • Poskytnutie materiálov triednym učiteľom o škodlivosti alkoholu
 • Prednáška o škodlivosti fajčenia na ľudský organizmus – RÚVZ Levice
 • Beseda o škodlivosti alkoholu
 • Návšteva kultúrneho podujatia ku Dňu študentstva-, podľa ponuky Let Artu
 • Spolupráca s pracovníkmi OPPP v Leviciach pre študentov 1. ročníka

December:
Oboznámenie študentov a možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri

   príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december) – RÚVZ  Levice  

 • Beseda s lekárom v rámci prevencie HIV/AIDS a v rámci zdravého dospievania a

životného štýlu

 • Vianočné aktivity v spolupráci so žiackou školskou radou

Január:
Beseda s pracovníčkou ORPZ Levice por. JUDr. Bárnovou „Križovatka- info pre budúcich vodičov“   / 3. ročníky

 • Uvedomenie si správnych hodnôt života (1.- 4. ročník)
 • Vytvorenie nástenky na tému –„Prečo som na svete rád“

Február:
Športové podujatie žiakov, spolupráca so žiackou školskou radou

 • Aktualizácia nástenky
 • Domáce násilie – beseda
 • Zistenie medziľudských vzťahov v triedach, v škole

Marec:
beseda s pracovníčkou MsP Bc. Torokovou- Obchodovanie s ľuďmi (3. a 4. ročník)

 • Medzitriedny florbalový alebo volejbalový turnaj
 • Príprava a realizácia akcie k Týždňu boja proti rasizmu spolupráca s koordinátorom

  pre ľudské práva

Apríl:
Beseda s lekárom pri príležitosti Svetového dňa zdravia

 • Prednáška na tému „ Zvieratá ako pramene nákazy“ RÚVZ Levice  a prednáška na tému   „ Pohlavné ochorenia infekčnej etiológie“. /2 a 3 .ročníky

Máj:
Realizácia športového podujatia pri príležitostí Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“, v spolupráci so žiackou školskou radou a vyučujúcou TŠV

 • Aktivity pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku
 • Deň zdravého životného štýlu•

Jún:
Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy