Školský podporný tím

„Školský podporný tím“ buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole. Zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale u všetkých žiakov školy.

Úlohou tímu je komplexné riešenie problémov žiakov, pedagógov a rodičov, s ktorými sa počas vyučovacieho procesu stretnú.

Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) tvorí:

  • sociálna pedagogička,
  • školská psychologička,
  • školská špeciálna pedagogička a
  • pedagogická asistentka.

V ŠPT pracujú externí členovia:

  • výchovná/kariérna poradkyňa,
  • koordinátorka pre primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno–patologických javov

Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, s členmi poradenského zariadenia CPP (Centrum poradenstva a prevencie) a inými zariadeniami a inštitúciami.

Kompetencie ŠPT sú vymedzené konkretizáciou podpornej úrovne druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v podmienkach školy. 

 

Od školského roka 2021/2022 sa škola stala členom Koalície škôl pre duševné zdravie pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

Cieľom spolupráce je lepšia príprava mladých ľudí na kvalitný život, lepšia schopnosť učiť sa  a nadobúdať sociálne a iné zručnosti. Zároveň, pomocou preventívnych opatrení, našim cieľom je „destigmatizácia duševných porúch a ťažkostí v prostredí školy, zamedzenie patologickému či násilnému správaniu v školskej komunite.“

MiniPodcast#13:Fungovanie školských podporných tímov: Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Portál školskej psychológie oslovil vedenie školy a Školský podporný tím, aby v podcaste o fungovaní školských podporných tímov predstavil  svoju činnosť, aktivity a pôsobenie na strednej škole. V podcaste o svojej práci hovorí Koordinátorka ŠPT Mgr. Jana Hodrušská, Mgr. Kristína Martišková – školská psychologička a Ing. Anna Fraschová – koordinátorka primárnej prevencie.

Koordinátorka Školského podporného tímu a sociálna pedagogička

Sociálny pedagóg – ukončenie PP k 01.05.2023
Agendu z Plánu práce sociálneho pedagóga prevzala Mgr. Martišková, školský psychológ a Mgr. et.Mgr. Vincze.
Individuálne konzultácie a aktivity v triedach budú pokračovať pod vedením členov ŠPT – interných a externých.

Konzultačné hodiny:

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze

Vyštudovala Pedagogickú a Sociálnu akadémiu v Leviciach odbor Sociálno-výchovný pracovník (1998 – 2002).

V roku 2008 úspešne končila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore Vychovávateľstvo so zameraním na špecifické pedagogické problémy detí a mládeže a získala titul Mgr.

Popri zamestnaní na Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach ako učiteľka I. a II. stupňa získala na Univerzite J. A. Komenského v Prahe titul Mgr., v odbore Špeciálna pedagogika – učiteľstvo.

V súčasnosti pôsobí ako školská špeciálna pedagogička na štyroch školách:

– SOŠTaS, Levice, od roku 2011

– ZŠ Plavé Vozokany, od roku 2016

– ŠUP Ladislava Bielika, Levice, od 2018

– ZŠ Hronské Kľačany, od 2019.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 07:30 – 12:30
Štvrtok: 07:30 – 12:30

 

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
ivana.vincze@sosts-levice.sk

Dokumenty k stiahnutiu

Školská psychologička

Mgr. Kristína Martišková

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu anglický jazyk a literatúra- psychológia. Na škole pôsobí od roku 2009 ako učiteľka anglického jazyka a etickej výchovy, od roku 2015 je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a od roku 2020 pôsobí aj ako školská psychologička. Počas svojej pedagogickej praxe sa zúčastnila viacerých konferencií a školení zameraných ako na jazykové vzdelávanie tak i na osobnostný rozvoj žiakov a učiteľov, podporu tvorivého myslenia a seminárov v oblasti patologických javov v školskom prostredí. Je aktívna v medzinárodných školských projektoch , v roku 2017 získala postavenie Senior ambasádorky Európskeho parlamentu v programe EPAS. Jej hlavnou úlohou ako školskej psychologičky je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole.

Konzultačné hodiny:
pondelok 07:30 – 12:20 

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
kristina.martiskova@sosts-levice.sk

Externí členovia ŠPT

Výchovná poradkyňa

Ing. Soňa Michníková

Dokumenty:
Plán práce

Koordinátorka primárnej prevencie

Ing. Anna Fraschová

Dokumenty:
Plán práce

Kariérna poradkyňa

Ing. Soňa Michníková

Dokumenty:
Plán práce