Školský podporný tím

„Školský podporný tím“ buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole. Zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale u všetkých žiakov školy.

Úlohou tímu je komplexné riešenie problémov žiakov, pedagógov a rodičov, s ktorými sa počas vyučovacieho procesu stretnú.

Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) tvorí:

  • sociálna pedagogička,
  • školská psychologička,
  • školská špeciálna pedagogička a
  • pedagogická asistentka.

V ŠPT pracujú externí členovia:

  • výchovná/kariérna poradkyňa,
  • koordinátorka pre primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno–patologických javov

Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, s členmi poradenského zariadenia CPP (Centrum poradenstva a prevencie) a inými zariadeniami a inštitúciami.

Kompetencie ŠPT sú vymedzené konkretizáciou podpornej úrovne druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v podmienkach školy. 

 

Od školského roka 2021/2022 sa škola stala členom Koalície škôl pre duševné zdravie pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

Cieľom spolupráce je lepšia príprava mladých ľudí na kvalitný život, lepšia schopnosť učiť sa  a nadobúdať sociálne a iné zručnosti. Zároveň, pomocou preventívnych opatrení, našim cieľom je „destigmatizácia duševných porúch a ťažkostí v prostredí školy, zamedzenie patologickému či násilnému správaniu v školskej komunite.“

MiniPodcast#13:Fungovanie školských podporných tímov: Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Portál školskej psychológie oslovil vedenie školy a Školský podporný tím, aby v podcaste o fungovaní školských podporných tímov predstavil  svoju činnosť, aktivity a pôsobenie na strednej škole. V podcaste o svojej práci hovorí Koordinátorka ŠPT Mgr. Jana Hodrušská, Mgr. Kristína Martišková – školská psychologička a Ing. Anna Fraschová – koordinátorka primárnej prevencie.

Sociálna pedagogička

Mgr. Katarína Tóthová

Vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach odbor Sociálno výchovný pracovník (1998-2002)

Ďalej sa vzdelávala v danej oblasti a v roku 2009 úspešne ukončila štúdium na Fakulte sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Jej hlavnou úlohou, ako sociálnej pedagogičky, je vykonávať odbornú činnosť v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy.

Konzultačné hodiny:
Pondelok: podľa dohody
Utorok: 7.30 – 13.30 hod.
Streda: 7.30 – 13.30 hod.
Štvrtok: 7.30 – 13.30 hod.
Piatok: podľa dohody

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
katarina.tothova@sosts-levice.sk

Školská špeciálna pedagogička

 Ing. Blanka Weincillerová

Konzultačné hodiny:

Párny týždeň
STREDA 12:30 – 14:30
ŠTVRTOK 12:30 – 15:30
 
Nepárny týždeň
PONDELOK 14:00 – 15:00
STREDA 14:00 – 15:00
 
Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:

Blanka.Weincllerova@sosts-levice.sk

Dokumenty k stiahnutiu

Školská psychologička

Mgr. Kristína Martišková

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu anglický jazyk a literatúra- psychológia. Na škole pôsobí od roku 2009 ako učiteľka anglického jazyka a etickej výchovy, od roku 2015 je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a od roku 2020 pôsobí aj ako školská psychologička. Počas svojej pedagogickej praxe sa zúčastnila viacerých konferencií a školení zameraných ako na jazykové vzdelávanie tak i na osobnostný rozvoj žiakov a učiteľov, podporu tvorivého myslenia a seminárov v oblasti patologických javov v školskom prostredí. Je aktívna v medzinárodných školských projektoch , v roku 2017 získala postavenie Senior ambasádorky Európskeho parlamentu v programe EPAS. Jej hlavnou úlohou ako školskej psychologičky je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole.

Konzultačné hodiny:
pondelok 8:00- 13:30 

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
kristina.martiskova@sosts-levice.sk

Externí členovia ŠPT

Výchovná poradkyňa

Ing. Soňa Michníková Dokumenty: Plán práce

Koordinátor primárnej prevencie

Ing. Marián Hrúz

Dokumenty:
Plán prevencie

Kariérna poradkyňa

Ing. Soňa Michníková

Dokumenty:
Plán práce