Poradenstvo

Inkluzívny tím v škole

Inkluzívny tím v škole je podporný tím, ktorý tvorí sociálna pedagogička, školská psychologička a školská špeciálna pedagogička. Hlavnou úlohou tímu je komplexné riešenie problémov žiakov, pedagógov a rodičov s ktorými sa počas vyučovacieho procesu stretnú.

Ďalšou úlohou inkluzívneho tímu je prevencia pred sociálno – patologickými javmi, riešenie problémov s vyučovacím procesom a komplexné odborné poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagógov školy a tým predchádzať vzniku problémov, ktoré by negatívne ovplyvňovali život žiaka na škole.

Inkluzívny tím  spolupracuje s výchovnou poradkyňou (PaedDr. Michaela Olleríny- Dobrotková), koordinátorom prevencie (Ing. Anna Fraschová).  Vytvára sieť spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologických služieb a iných zariadení, ktoré sú potrebné ku komplexnému riešeniu situácie.

Sociálna pedagogička

Mgr. Jana Hodrušská

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. Má dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom v oblasti vzdelávania a v sociálnej oblasti. Od roku 2002 sa venuje rôznym cieľovým skupinám v sociálnej oblasti, s deťmi z detských domovov, ľuďmi závislými na alkohole a drogách. Absolvovala množstvo školení zameraných na rozvoj psychologických zručností a schopností. V roku 2019 ukončila dlhodobý certifikovaný výcvik supervízie v pomáhajúcich profesiách. Jej hlavnou úlohou je prevencia sociálno-patologických javov na škole. Medzi tieto javy sa zaraďujú závislosti, šikanovanie, vandalizmus, aby sa žiaci na škole cítili bezpečne a aby mali vytvorené optimálne podmienky na vzdelávanie.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 07:30 – 12:00 pre žiakov školy

Streda: 07:30 – 12:00 pre pedagogický zbor

Štvrtok  13:00 – 15:30 pre rodičov žiakov

Piatok – podľa dohody

Dokumenty:

Plán práce

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze

            Vyštudovala Pedagogickú a Sociálnu akadémiu v Leviciach odbor Sociálno-výchovný pracovník (1998 – 2002).

            V roku 2008 úspešne končila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore Vychovávateľstvo so zameraním na špecifické pedagogické problémy detí a mládeže a získala titul Mgr.

            Popri zamestnaní na Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach ako učiteľka I. a II. stupňa získala na Univerzite J. A. Komenského v Prahe titul Mgr., v odbore Špeciálna pedagogika – učiteľstvo.

            V súčasnosti pôsobí ako školská špeciálna pedagogička na štyroch školách:

– SOŠTaS, Levice, od roku 2011

– ZŠ Plavé Vozokany, od roku 2016

– ŠUP Ladislava Bielika, Levice, od 2018

 

– ZŠ Hronské Kľačany, od 2019.

Konzultačné hodiny:

Pondelok 07:30 – 12:00

Štvrtok   07:30 – 12:00

 

Dokumenty:

Plán práce

Školská psychologička

Mgr. Kristína Martišková

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu anglický jazyk a literatúra- psychológia. Na škole pôsobí od roku 2009 ako učiteľka anglického jazyka a etickej výchovy, od roku 2015 je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a od roku 2020 pôsobí aj ako školská psychologička. Počas svojej pedagogickej praxe sa zúčastnila viacerých konferencií a školení zameraných ako na jazykové vzdelávanie tak i na osobnostný rozvoj žiakov a učiteľov, podporu tvorivého myslenia a seminárov v oblasti patologických javov v školskom prostredí. Je aktívna v medzinárodných školských projektoch , v roku 2017 získala postavenie Senior ambasádorky Európskeho parlamentu v programe EPAS. Jej hlavnou úlohou ako školskej psychologičky je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole. Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov.

Konzultačné hodiny:

Piatok: 08:00 – 10:00

Dokumenty:

Plán práce