Školský podporný tím

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

Úlohou tímu je komplexné riešenie problémov žiakov, ako aj pedagógov a rodičov, s ktorými sa počas vyučovacieho procesu stretnú.

Školský podporný im (ďalej len ŠPT) tvorí koordinátorka ŠPT- sociálna pedagogička, školská psychologička a školská špeciálna pedagogička.

Medzi externých členov ŠPT patrí výchovná poradkyňa, koordinátorka primárnej prevencie a kariérna poradkyňa.

Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a inými zariadeniami a inštitúciami.

MiniPodcast#13:Fungovanie školských podporných tímov: Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Portál školskej psychológie oslovil vedenie školy a Školský podporný tím, aby v podcaste o fungovaní školských podporných tímov predstavil  svoju činnosť, aktivity a pôsobenie na strednej škole. V podcaste o svojej práci hovorí Koordinátorka ŠPT Mgr. Jana Hodrušská, Mgr. Kristína Martišková – školská psychologička a Ing. Anna Fraschová – koordinátorka primárnej prevencie.

Koordinátorka Školského podporného tímu a sociálna pedagogička

Mgr. Jana Hodrušská

Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. Má dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom v oblasti vzdelávania a v sociálnej oblasti. Od roku 2002 sa venuje rôznym cieľovým skupinám v sociálnej oblasti, s deťmi z detských domovov, ľuďmi závislými na alkohole a drogách.

Absolvovala množstvo školení zameraných na rozvoj psychologických zručností a schopností. V roku 2019 ukončila dlhodobý certifikovaný výcvik supervízie v pomáhajúcich profesiách.

Jej hlavnou úlohou je prevencia sociálno-patologických javov na škole. Medzi tieto javy sa zaraďujú závislosti, šikanovanie, vandalizmus, aby sa žiaci na škole cítili bezpečne a aby mali vytvorené optimálne podmienky na vzdelávanie.

Konzultačné hodiny:
Pondelok až piatok: podľa dohody

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
jana.hodrusska@sosts-levice.sk

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze

Vyštudovala Pedagogickú a Sociálnu akadémiu v Leviciach odbor Sociálno-výchovný pracovník (1998 – 2002).

V roku 2008 úspešne končila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore Vychovávateľstvo so zameraním na špecifické pedagogické problémy detí a mládeže a získala titul Mgr.

Popri zamestnaní na Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach ako učiteľka I. a II. stupňa získala na Univerzite J. A. Komenského v Prahe titul Mgr., v odbore Špeciálna pedagogika – učiteľstvo.

V súčasnosti pôsobí ako školská špeciálna pedagogička na štyroch školách:

– SOŠTaS, Levice, od roku 2011

– ZŠ Plavé Vozokany, od roku 2016

– ŠUP Ladislava Bielika, Levice, od 2018

– ZŠ Hronské Kľačany, od 2019.

Školská psychologička

Mgr. Kristína Martišková

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu anglický jazyk a literatúra- psychológia. Na škole pôsobí od roku 2009 ako učiteľka anglického jazyka a etickej výchovy, od roku 2015 je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a od roku 2020 pôsobí aj ako školská psychologička. Počas svojej pedagogickej praxe sa zúčastnila viacerých konferencií a školení zameraných ako na jazykové vzdelávanie tak i na osobnostný rozvoj žiakov a učiteľov, podporu tvorivého myslenia a seminárov v oblasti patologických javov v školskom prostredí. Je aktívna v medzinárodných školských projektoch , v roku 2017 získala postavenie Senior ambasádorky Európskeho parlamentu v programe EPAS.

Jej hlavnou úlohou ako školskej psychologičky je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole.

Konzultačné hodiny:
pondelok 07:30 – 12:20 

Dokumenty:
Plán práce

Kontakt:
kristina.martiskova@sosts-levice.sk

Externí členovia ŠPT

Výchovná poradkyňa

PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková

Dokumenty:
Plán práce

Koordinátorka primárnej prevencie

Ing. Anna Fraschová

Dokumenty:
Plán práce

Kariérna poradkyňa

Ing. Soňa Michníková

Dokumenty:
Plán práce