Prijímacie konanie

Prijímacie konanie 2. kolo

Prijímacie konanie 1. kolo

 

Termíny konania prijímacích skúšok a zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

(Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/)

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022.

Prijímacie konanie sa bude konať  PREZENČNE. 

Termíny konania prijímacích skúšok

Termín pre odbory vzdelávania, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností, zručností a

nadania nevyžaduje (týka sa našej školy) :

  • 2. mája 2022I. kolo, I. termín, pokiaľ v prihláške na prijímaciu skúšku tento termín uvedie zákonný zástupca žiaka; škola odporúča uviesť termín 2. mája 2022 v prípade, ak žiak/ZZ našu školu preferuje ako prvú v záujme o štúdium

      alebo

  • 9. mája 2022 – I. kolo, II. termín, pokiaľ žiak/ZZ má záujem o štúdium v našej škole, ale v poradí záujmu je naša škola na druhom mieste.

Konečné poradie úspešných uchádzačov vykoná škola až po uzatvorení výsledkov prijímacej skúšky z obidvoch termínov.

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania

Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

Prijať žiaka na štúdium do 1. ročníka môže škola len v prípade, že sa uchádzač zúčastní prijímacej skúšky v škole (v I. kole v prvom termíne – 2. mája 2022 alebo v II. kole v prvom termíne  – 9. mája 2022). 

V prípade, že škola nenaplní plánovaný počet žiakov pre daný odbor, riaditeľka školy vyhlási prijímacie skúšky v 2. termíne najneskôr na web sídle školy najneskôr do 6. júna 2022.

 

Počty prijímaných žiakov pre šk. rok 2022/2023

3 – ročné učebné odbory (výučný list),                     možnosť pokračovať 2 – ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu

bez prijímacích skúšok, kritériá prijímania žiakov budú zverejnené v mesiaci február 2022, najneskôr do 28.02.2022

2488H mechanik ŠAV (len duálne vzdelávanie)

18 žiakov

2683H11 elektromechanik silnoprúdová technika

06 žiakov

 

4 – ročné študijné odbory                                      (maturitné vysvedčenie, výučný list)

prijímacie skúšky z profilových predmetov MAT a SJL

bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorý dosiahol v testovaní T9 80% a viac z obidvoch predmetov

kritériá prijímania žiakov budú zverejnené v mesiaci február 2022, najneskôr do 28.02.2022

3759K komerčný pracovník v doprave

12 žiakov

3778K technik informačných a telekomunikačných technológií

20 žiakov

6405K pracovník marketingu

11 žiakov

Počet žiakov prijímaných do I. ročníkov                                                         67 žiakov

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) a v tomto termíne odošle škola uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

V počte žiakov, ktorých škola prijíma do I. ročníka, riaditeľka školy rezervuje potrebný počet miest pre tých uchádzačov, ktorí sa PS zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení zákonným zástupcom najneskôr však v deň skúšky.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do 23.mája 2022 (23:59) písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie – vzor sa nachádza v prílohe.

 

POZOR! ZMENA voči minulému šk. roku! 

Písomným potvrdením pre školu ostatné rozhodnutia o prijatí žiaka na iné odbory v SŠ strácajú platnosť. Nie je možné zmeniť rozhodnutie zákonného zástupcu po písomnom potvrdení prijatia na vzdelávanie.

Potvrdenie o nenastúpení na vzdelávanie má zákonný zástupca povinnosť poslať tým školám, ktoré mal uvedené v prihláške, ale na štúdium v nich uchádzač nenastupuje.

V prípade, že uchádzač nebol prijatý na vzdelávanie rozhodnutím riaditeľky školy s uvedením dôvodu, zákonný zástupca sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM na  strednú školu

  1. Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

– najviac dva netalentové odbory,

– najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je informačné pre SŠ, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

  1. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký, do 20. marca 2022.
  2. Škola zohľadňuje v prijímacom konaní známky, systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa určí tak, aby uchádzačov hodnotených slovne neznevýhodňoval v hodnotení v rámci prijímacieho konania.
  3. Prihlášku možno podať :

– elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu, alebo

v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022)  s podpismi oboch zákonných zástupcov! Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

  1. Povinné prílohy prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

Pre učebné a študijné odbory v SOŠTaS sa nevyžaduje od zákonného zástupcu k prihláške na štúdium dokladovať zdravotnú spôsobilosť uchádzača.
Zdroj: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/

 – Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

– Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti  – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania  – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v  učebnom odbore 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby.

 – Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

 – Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)  – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

Najčastejšie kladené otázky k prijímacím skúška nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/21706.pdf

V prípade otázok k štúdiu, prijímacím skúškam ako i na ďalšie otázky týkajúce sa organizácie vzdelávania v SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice, radi odpovieme:

– tel. číslo:

0915 270 001 – sekretariát riaditeľky školy

036/6312 510 – spojovateľka

 – email: sospodamfiteatrom@gmail.com

 – osobne pre zákonných zástupcov v režime OP a vypísaní čestného vyhlásenia  o bezpríznakovosti.

 

 

 

 

 

Vzory testov PS