Prijímacie konanie

Organizačný oznam riaditeľky školy zo dňa 27.01.2021
k organizácii prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022

 

Riaditeľka školy týmto oznamuje, že

minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

rozhoduje takto:

 

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
  4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
  5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
  6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
  7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
  8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Rozhodnutie je zverejnené na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

 

V Leviciach, 27.01.2021

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

 

Prílohy
Príloha č. 1 – Zoznam odborov.pdf
Príloha č. 2 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.pdf
Príloha č. 3 – Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka.pdf

Kritériá na prijatie a prihláška na štúdium

Kritériá na prijatie platné pre školský rok 2020/2021 uverejnené do 31.3.2021 a prístupné na web. stránke školy: Kritériá.PDF

Prijímacie skúšky

(1.termín  3.mája 2021/1.kolo a (2.termín 10.mája 2021 / 1. kolo) – termíny sú rovnocenné, výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené až po 2. termíne.

Výsledky prijímacích skúšok budú uverejnené na https://sosts-levice.sk/

Po vykonaní skúšky zákonný zástupca/uchádzač bude informovaný o počte získaných bodov po 1. termíne / 2.termíne – žiaci nečakajú na výsledky v škole. Informácie podáva sekretariát riaditeľky školy tel. alebo emailom

Výsledky PS

Všetci uchádzači budú o výsledku prijímacích skúšok a poradí prijatých uchádzačov informovaní prostredníctvom našej webovej stránky https://sosts-levice.sk/prijímacie konanie , na úradnej tabuli školy (11.5.2021)
a písomne doporučeným listom.

Ďalšie informácie budú uverejňované na webovej stránke školy
https://sosts-levice.sk/.

Kontakty:  email: sospodamfiteatrom@gmail.com
                 tel: sekretariát +421915 270 001
                 riaditeľka   +421915 533 300školyospodamfiteatrom

Počty tried
a prijímaných žiakov

V školskom roku 2021/2022 otvárame

3 triedy s počtom žiakov 67.

V študijných 4-ročných odboroch: (maturita, výučný list)

3778K technik informačných a telekomunikačných technológií 20 žiakov (1trieda)

3759K komerčný pracovník v doprave 12 žiakov,

6405K pracovník marketing 11 žiakov

(1kombinovaná trieda)

Do učebných 3-ročných odboru:(výučný list)

2488H mechanik špecialista automobilovej výroby 18 žiakov

(duálne vzdelávanie; podnikové štipendium) a

2683H11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 žiakov

(školské vzdelávanie, motivačné štipendium 2. a 3.roč.).

(1kombinovaná trieda)

Informácia
(ak sú podané  2 prihlášky)

Žiaci ktorí si podajú dve prihlášky na štúdium v SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, na dva rôzne študijné odbory:

odporúčame, aby sa zúčastnili obidvoch termínov prijímacej skúšky, pretože do ďalšieho hodnotenia uchádzača o štúdium sa započíta ten výsledok prijímacej skúšky z daného predmetu, v ktorom uchádzač získal väčší počet bodov bez ohľadu na termín vykonania skúšky.

Okruhy tém
na prijímacie skúšky

Odporúčame uchádzačom o prijatie na školu zamerať sa pri príprave
na učivo ZŠ a vyskúšať si testy z Testovania žiakov (MONITOR 9) z minulých rokov, ako aj testy zo SJL a MAT z predchádzajúcich PS, ktoré sú zverejnené na https://www.sosts-levice.sk/prijimacie-konanie/.

Informácia
k zápisu na štúdium

Upozorňujeme uchádzačov, resp. ich zákonných zástupcov na možný postup pri zápise:

Ak je žiak prijatý aj na inú strednú školu na ktorú sa hlásil a na takejto škole už odovzdal svoj zápisný lístok (bol sa zapísať), môže zákonný zástupca počas prijímacieho konania svoje rozhodnutie o zápise bez udania dôvodu ZRUŠIŤ. 

V takomto prípade si zákonný zástupca vyzdvihne zápisný lístok na tej strednej škole kde už vykonal zápis; riaditeľ školy mu potvrdí zrušenie zápisu.

Zápisný lístok odovzdá strednej škole, na ktorú sa po zvážení rozhodol zapísať.

Žiak môže byť zapísaný len na takú strednú školu, na ktorú si
v stanovenom termíne podal prihlášku!

Vzory testov PS