Prijímacie konanie

Zmeny v oznamovaní výsledkov prijímacieho konania na stredné školy

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úpravy v postupe riaditeľa strednej školy pri prijímaní na vzdelávanie v strednej škole

V súvislosti s rozhodovaním riaditeľa strednej školy o prijatí žiaka na štúdium na strednú školu podľa  § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.školský zákon s účinnosťou od 1. 9. 2023 upravuje podrobnosti procesu rozhodovania a vydávania rozhodnutí vo vzťahu k uchádzačom o štúdium na strednej škole. Ide o úpravu § 68 ods. 1 až 3 a doplnenie nového odseku 6 v § 68 školského zákona.

Riaditeľ strednej školy zverejňuje na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva t.j najneskôr 17. máj 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Novou skutočnosťou v rámci prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2023/2024 je to, že takto zverejnený zoznam obsahujúci poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom bude doplnený aj o informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a o nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

V zmysle § 68 ods. 2 školského zákona riaditeľ strednej školy bude v termíne určenom ministerstvom školstva posielať neprijatým uchádzačom rozhodnutia o neprijatí.

Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname zverejnenom na výveske školy a na webovom sídle školy sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu určenom ministerstvom školstva t.j. do 22. mája 2024 (čím ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť).

S účinnosťou od 1. 9. 2023 platí, že až následne po doručení daného písomného potvrdenia zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka, riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (§ 63 ods. 3 posledná zákona).

 

zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/27223.pdf

Informácie pre uchádzačov do 1. ročníkov v školskom roku 2024/2025

 Vážení rodičia, milí deviataci,

dovoľujeme si Vás týmto informovať o zmene v sieti škôl a školských zariadení v sústave skupín odborov vzdelávania 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. týkajúcej sa ŠO 6405 K pracovník marketingu, ktorý škola úspešne vyučovala takmer 2 desiatky rokov.

Sústava odborov vzdelávania a ich zameraní sk. 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,II bola upravená odstránením alebo zlúčením odborov vzdelávania vzhľadom na ich duplicitu resp. prípravou na rovnaké povolania alebo odborné činnosti (vyhl. MŠVVŠ SR č. 287/2022 Z.Z. §14ods.6 písm. a) zákona 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov k aprílu 2023).

 Od šk. roka 2024/2025 pre študijný odbor 6405 K pracovník marketingu sa stáva nástupným  ŠO 6442 K obchodný pracovník, počnúc 01.09.2024, prvým ročníkom.

 Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník získa:

 kompetencie špecialistu pre obchodné služby a cestovný ruch

  • široké uplatnenie v obchodných podnikoch ako pracovník marketingu, manažér v logistike a distribúcii, vedúci prevádzky a predaja, nákupca, kontrolór kvality
  • finančnú podporu počas štúdia s možnosťou duálneho vzdelávania v obchodných a sprostredkovateľských firmách s rôznymi benefitmi (štipendium, pracovné oblečenie, strava, záruka pracovného miesta na základe slobodného rozhodnutia žiaka)
  • maturitné vysvedčenie + výučný list
  • prax na výkon odborno-ekonomických činností v rôznych typoch organizácií alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Vzory testov PS