O škole

SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá od svojho vzniku v roku 1979 prešla viacerými zmenami – zo stavebného učilišťa sa transformovala na strednú odbornú školu. 

V súčasnosti vo svojom portfóliu vzdelávacích aktivít presadzuje myšlienku, že kvalitné odborné vzdelávanie a príprava musí reagovať na aktuálne a očakávané potreby praxe a umožniť tak mladým ľuďom nadobudnúť praktické zručnosti, poznatky a kompetencie potrebné na pracovnom trhu a schopnosti, o ktoré sa môžu podeliť s celou spoločnosťou. 

V šk. roku 2016/2017 vstúpila do systému duálneho vzdelávania so strategickým  zamestnávateľom regiónu podnikom ZF Slovakia, a.s., a od šk. roka 2019/2020 spolupracuje v duálnom vzdelávaní aj s autorizovanými servismi v meste Levice.

Škola každoročne realizuje komplex podujatí, ktorých hlavným cieľom je zviditeľňovať excelentnosť OVP, zvyšovať jeho príťažlivosť, kvalitu a pozitívny imidž prostredníctvom inovácií vo vyučovaní, propagovať svoje úspešné aktivity v európskych programoch, projektoch, súťažiach a olympiádach, a tak zvýšiť záujem žiackej, rodičovskej a ostatnej verejnosti o jej vzdelávacie programy.

Komplex budov školy sa každoročne modernizuje a je tvorený dvoma pavilónmi teoretického a praktického vyučovania na ul. Pod amfiteátrom, areálom odborného výcviku pre technické odbory na Ul. Dostojevského, priestrannou telocvičňou, posilňovňou, saunou, vonkajším športovým areálom a vlastnou, estetickou školskou jedálňou.

Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj.

V spolupráci so zamestnávateľmi v regióne škola ponúka súčasným i budúcim študentom sociálnu istotu, garanciu pracovného miesta, priestor pre osobnostný rast, osvojenie si pracovnej morálky a pocitu zodpovednosti.

 2488 H mechanik špecialista  automobilovej  výroby

3-ročný učebný odbor, výučný  list, možnosť maturity priamo v škole

v školskom systéme vzdelávania, odmena za produktívnu prácu, práca v automobilkách, stabilnej spoločnosti ZF a.s. Slovakia, v autoservisoch a autodielňach; odmena za produktívnu prácu,

v duálnom systéme vzdelávania so zamestnávateľmi v regióne, podnikové štipendium, náborový príspevok, stravovanie, pracovné oblečenie a obuv hradené zamestnávateľom; prácu v modernom pracovisku duálneho vzdelávania a podnikoch automobilového priemyslu,

možnosť získať maturitu v našej škole.

2688 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

žiadaný 3-ročný učebný odbor,

výučný list,

osvedčenie o ETS §21,

odmena za produktívnu prácu,

možnosť  získať maturitu v našej škole.

3759 K komerčný pracovník v doprave

4-ročný študijný odbor s rozšíreným praktickým vyučovaním, maturita, prax na pracoviskách zmluvných podnikov regiónu už od 2. ročníka.

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

4-ročný študijný odbor s rozšíreným praktickým vyučovaním,

výučný list, maturita, osvedčenie o ETS §21,

prax na pracoviskách od 3. ročníka v IT spoločnostiach a v spoločnosti Slovak Telekom.

Možnosť získať osvedčenie CISCO SIEŤOVEJ AKADÉMIE priamo v škole.

6405 K pracovník marketingu

4-ročný študijný odbor s rozšíreným praktickým vyučovaním,

maturita,

prax na pracoviskách v sektore HoReCA , CK a CA už od 2. ročníka.

6442 K obchodný pracovník

4-ročný študijný odbor s rozšíreným praktickým vyučovaním,

maturita,

prax na pracoviskách v sektore HoReCA , CK a CA už od 2. ročníka.

 

6442 K obchodný pracovník/obchodná pracovníčka

4-ročný študijný odbor s rozšíreným praktickým vyučovaním,

maturita, výučný list

prax na pracoviskách v sektore rozsiahlych obchodných služieb v rôznych typoch firiem

Pridanou hodnotou k štúdiu pre každého žiaka školy po splnení kritérií  je možnosť účasti na zahraničných stážach a výmenných pobytoch v partnerských školách naprieč Európou.

Naším cieľom je a bude, aby si absolvent školy odniesol trvalejšie hodnoty ako sú len vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém,  praktické zručnosti, schopnosť efektívne sa učiť, poznávať, tvoriť a komunikovať.

Hlavnou črtou výchovy a vzdelávania v škole je  humanizácia školy a vzťahov v nej, výchova vedená v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti.

Personálna politika školy je zameraná na vytváranie pozitívnej klímy v škole, ktorá je nevyhnutným predpokladom úspešného tímového pôsobenia.

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy