Školská samospráva

Rada školy

Rada školy pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnená v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice, v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa konalo dňa 30.09.2020. Dňom podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia 13.10.2020 začalo plynúť funkčné obdobie Rady školy na dobu 4 rokov.

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 • jeden zástupca ostatných zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,
 • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Členovia rady školy

p.č.Meno, priezvisko, titul člena rady školyV rade školy zastupuje
1.Jarmila Bónová, Ing. – predsedapedagogických zamestnancov školy
2.Jozef Adam, Ing.pedagogických pracovníkov školy
3.Renáta Kubovičovánepedagogických pracovníkov školy
4.Vieroslava Beňačková, Ing.rodičov žiakov školy
5.Jozef Máčajrodičov žiakov školy
6.Henrieta Havranovárodičov žiakov školy
7.Dalibor Budinskýžiakov školy
8.Ján Janáč, JUDr.Nitriansky samosprávny kraj
9.Ján Krtík, RNDr.Nitriansky samosprávny kraj
10.Peter SádovskýNitriansky samosprávny kraj
11.Ing. Pavol Sido, Ing.Republiková únia zamestnávateľov

V tomto zložení bude Rada školy pracovať až do jej skončenia funkčného obdobia.

Plán práce Rodičovského združenia

1.stretnutie: september 2020

 • zasadnutie rodičov – triedne schôdzky
 • privítanie rodičov
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov v šk. roku 2019/2020
 • návrh rozpočtu na šk. rok 2020/2021
 • voľba členov Rady rodičov (1. ročníky)
 • oboznámenie so školským poriadkom a dodatkami, klasifikačným poriadkom
 • informácia o školskom stravovaní
 • opatrenia na základe rozhodnutia ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR – KORONA
  poradenstvo pre žiakov a rodičov (inkluzívny tím)
 • primárna prevencia v škole
 • GDPR zodp. osoba, povinnosti školy, súhlas DO/ZZ
 • končiace ročníky informácia o MS 2021
 • rôzne

Triedny učiteľ odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

2. stretnutie: november 2020

 • triednické schôdzky (všetky triedy)
 • prezencia
 • informácia o práci a aktivitách školy
 • informácia o čerpaní finančných prostriedkov
 • informácia o prospechu a dochádzke ( ¼ rok šk. roka), výchovné a kariérne
 • poradenstvo
 • rôzne

Triedny učiteľ odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

3. stretnutie: apríl 2021

 • triednické schôdzky
 • prezencia
 • informácia o prospechu a dochádzke, ¾ rok šk. roka
 • informácia o práci a aktivitách školy
 • čerpanie rozpočtu
 • rôzne

Triedny učiteľ  odovzdá na predpísanom tlačive zápis z triednej schôdzky rodičov.

Počas školského roka 2020/2021 aktívna komunikácia a spolupráca Rady rodičov s vedením SOŠ , triednymi učiteľmi a OZ poradenstva.

V prípade potreby sa bude konať mimoriadne zasadnutia triednych schôdzok.

Ing. Michníková, podpredsedníčka

Rada rodičov

Trieda

Zástupca

I.A

p. Csapska

I.B

p. Lesierová

I.C

p. Piatriková

II.A

p. Baranyaiová

II.B

p. Čík

II.C

p. Szillerová

III.A

p. Ďurkovičová

III.B

p. Máčaj

III.C

p. Havranová

IV.B

p. Kandráčová

IV.C

p. Gábriš

Žiacka školská rada

PLÁN PRÁCE

Plán práce pre tento školský rok