Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024
 a
termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

 

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

 

Stredné odborné školy

1. termín
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
4. máj 2023 /v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023/

2. termín
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
9. máj 2023 /v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023/

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača
najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.),
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Ďalší termín
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.)
je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
zdroj https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf

Zákonným zástupcom uchádzačov na štúdium v 4-ročných študijných odboroch v SOŠ techniky a služieb,   Pod amfiteátrom 7, Levice,
bola zaslaná POZVÁNKA na prijímaciu skúšku s pokynmi, doporučenou poštou dňa 21.04.2023 (piatok) s úložnou lehotou 7 dní.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky denne od 7:30 do 16:00.
email: sospodamfiteatrom@gmail.com
tel.:  0915 270 001, 0915 533 300, 037 6312 510

Levice, 21.04.2023

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy