Usmernenie rodičov pre žiakov 9. ročníka v karanténe

 

Postup rodiča (zákonného zástupcu) žiaka v karanténe

 

Vážení rodičia, (zákonní zástupcovia),

v zmysle usmernenia MŠVVŠ SR zo dňa 27.04.2021, pokiaľ Vás syn (dcéra) sa nebude môcť zúčastniť prijímacej skúšky (1. kolo 1. termín  03.05.2021 resp. 1. kolo  2. termín 10.05.2021 – viď pozvánka) z dôvodu nariadenej karantény, rodič (zákonný zástupca) ospravedlňuje neúčasť uchádzača „Čestným vyhlásením“ v ktorom uvádza začiatok a ukončenie karantény ( dátum od – do),

Vzor Čestného vyhlásenia nájdete v prílohe.

Čestné vyhlásenie podpísané rodičom (zákonným zástupcom) doručí rodič (zákonný zástupca) škole elektronicky, poštou, prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe, alebo ho vhodí do poštovej schránky umiestnenej na vstupnej bráne školy, najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky podľa pozvánky.

Po karanténe žiak ide na kontrolu k svojmu pediatrovi a vyžiada od svojho pediatra potvrdenie o karanténe.

Toto potvrdenie žiak odovzdá riaditeľke školy v deň, ktorý mu bude stanovený ako náhradný termín konania skúšky.

Podľa uvedenia termínu trvania karantény žiaka, riaditeľka školy čo v najkratšom možnom termíne stanoví náhradný termín o ktorom Vás bude informovať poslaním Pozvánky na prijímaciu skúšku cez EduPage alebo mailom.

Termín konania skúšky v náhradnom termíne bude zverejnený aj na web. stránke školy v časti Uchádzači_prijímacie konanie v náhradnom termíne.

Rodič (zákonný zástupca) sa môže informovať a potvrdiť si náhradný termín aj telefonicky na tel. č. 0915 270 001 alebo 036 6312 510.

Od žiak pri vstupe do budovy aj v tomto prípade sa bude vyžadovať preukázanie sa negatívnym testom alebo výnimkou z testovania, podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva a meranie telesnej teploty pred vstupom do budovy; v prípade, že žiak bude mať teplotu zvýšenú (do 37,5), meranie sa zopakuje po 10 min. Pokiaľ nameraná hodnota sa potvrdí a nebude vyššia a nebude vykazovať iné príznaky ochorenia, budeme tento zdravotný stav (zvýšená telesná teplota) posudzovať ako aktuálny len vplyvom stresu. Takýto žiak bude mať umožnené prijímaciu skúšku vykonať.

Nevyžaduje sa testovanie 1 rodiča (zákonného zástupcu).

Rodič (zákonný zástupca) do budovy školy nevstupuje.

Po ukončení prijímacej skúšky Vám budú poskytnuté ďalšie usmernenia a pokyny k výsledku skúšky, termínu zverejnenia konečného poradia uchádzačov a termínu zápisu do 1. ročníka.

Vážení rodičia, milí deviataci,

veríme, že spoločne zvládneme aj túto situáciu v posune termínu.

Nemajte žiadnu obavu, že Vaše dieťa a náš príp. budúci prvák bude akýmkoľvek spôsobom znevýhodnený voči uchádzačom, ktorí prijímacie skúšky konali v riadnom termíne.

Želáme Vám pevné zdravie a synovi/dcére rýchle uzdravenie sa ako i bezproblémový návrat do školy.

 

Levice, 29.04.2021

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy