6. stretnutie Ilirska Bistrica, Slovinsko (jún 2021)

Stretnutie prebiehalo hybridnou formou, prezenčne sa ho zúčastnili školy z Poľska, Slovenska, Maďarska a Slovinska, dištančne sa pripájali školy z Česka a Turecka. V rámci pracovného programu odzneli žiacke prezentácie na tému Závislosti mladých ľudí, učiteľské prezentácie zamerané na spoluprácu v rámci školskej komunity, uskutočnili sa workshopy pre žiakov s témou zdravého životného štýlu. Oficiálny program ukončila záverečná konferencia venovaná rekapitulácii a hodnoteniu 3-ročnej spoločnej práce v projekte. V rámci spoločenských  a kultúrno-poznávacích aktivít absolvovali účastníci piknik v prírode, exkurzie na hrad Prem, do Koperu a Ljubljany.

Programme

GOS 21, Ilirska Bistrica, 21. 6. – 25. 6. 2021

Day

Programme

Description

Monday,

21. 6. 2021

 

·         the arrival of the guests in Ilirska Bistrica

·         accommodation and dinner

 

Arrival of groups and hotel accommodation.

Dinner at the hotel.

Tuesday, 22. 6. 2021

 

·         8.15 – 8.30 – welcome

·         8.30 – 9.15 – student presentations

·         9.15 – 9.45 – break

·         9.45 – 10.30 – student presentationS

·         10.30 – 11.00 – break

·         11.00 – 11.40 – teacher presentations / Healthy dishes from regions

·         11.40 – 12.10 – lunch at school

·         12.20 – 13.10 – teacher presentations / Healthy dishes from regions

·         13.30 – 16.30 castle Prem

·         17.00 – 21.00 picnic

 

During teacher presentations, students have presentations about healthy dishes from regions.

 

 

 

 

Escape room and a tour of the castle.

Picnic with sports games (sportswear).

Wednesday, 23. 6. 2021

 

·         8.30 – 10.00 – sport in action

·         10.00 – 10.30 – break

·         10.30 – 11.40 – How is your health? (health centre) (

·         11.40 – 12.10 – lunch

·         12.20 – 14.00 – How is your health?

·         14.10 – 20.00 – excursion to Primorska

·         20.00 – dinner

Sports games on the playground next to the school (sportswear).

Fitness measurements.

Preparation of the menu and sports activities according to physical measurements.

Sightseeing Koper, swimming, shopping (swimwear).

Thursday, 24. 6. 2021

 

·         8.00 – 9.15 Tasty, quick and healthy – Smoothie

·         9.15 – 9.30 break

·         9.30 – 11.30 Conflicts and mediation?

·         11.40 – 12.10 lunch

·         13.00 – 14.30 conference

·         15.30 – 21.00 visit Ljubljana

 

 

Preparing a smoothie (each country buys the ingredients the day before and brings them to school)

Workshop Conflicts and mediation (mediator Simona Frumen)

Conference at Dom na Vidmu – each country prepares a short presentation of the project or cultural program (10 min)

Excursion to Ljubljana

Self-arranged dinner

Friday,

25. 6. 2021

·         coffee before departure

Coffee with the hosts at the hotel

KRÁTKA REKAPITULÁCIA A ZHODNOTENIE PROJEKTU

 

O čom bol projekt

Projekt reagoval na potrebu zmeny obsahu a foriem učenia sa v súlade s potrebami a životným štýlom mladých ľudí v 21. storočí. Rozšíril tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy ako sú globálny pohľad na svet, sociálne, personálne a komunikačné kompetencie, ekologická, občianska, digitálna, mediálna, technická gramotnosť, zdravý životný štýl, a rozvíjal chýbajúce zručnosti a kompetencie mládeže, najmä kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov, tímová práca a kooperácia, multikulturalizmus. Úlohy v projekte boli naplánované pre žiakov, pedagógov aj manažérov škôl a realizovali sa počas nadnárodných stretnutí. Partneri vytvorili pestré a zaujímavé projektové výsledky (PC prezentácie, videá, fotografie, dokumentáciu, ankety), ktoré obohatia vyučovanie a vzdelávacie programy škôl. Verejnosť sa môže s nimi oboznámiť na školských weboch ako aj platforme výsledkov projektov Erasmus+.

 

Čo nám projekt dal

Žiakom: získanie nových vedomostí, zručností a kompetencií, ich zdieľanie s rovesníkmi, zdokonalenie sa v AJ, tolerancia ku kultúrnej rôznorodosti, skúseností z medzinárodných projektových aktivít, rast motivácie k ďalšiemu štúdiu.

Pedagógom: osobný rast, získanie nových materiálov a skúseností, implementáciu vhodných metodík a postupov do vlastného vyučovania, skvalitnenie interakcie pedagóg – žiak. Manažérom škôl: internacionalizáciu školy, rozšírenie siete partnerov v zahraničí, inováciu kurikula a rast kvality vyučovania, nové skúsenosti s tvorbou a realizáciou európskych projektov, zlepšenie imidžu a postavenia školy v konkurenčnom prostredí, zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium v škole.

Ale hlavne – projekt spojil všetky partnerské školy do veľkej projektovej rodiny, vytvoril kontakty, umožnil učiť sa navzájom a zdieľať najlepšie skúsenosti. Cieľom partnerov je pokračovať v spolupráci v rámci novej výzvy 2022 v programe Erasmus+.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *