Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2023/2024

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2023/2024

Škola

Stredná odborná škola techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice

Adresa

Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice

EDUID školy

100005514

Termín konania prijímacích skúšok

4. mája 2023 (štvrtok),  I. termín/1. kolo

9. mája 2023 (utorok),   II. termín/1. kolo

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

 

 

19. máj 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Termín písomného potvrdenia zákonného zástupcu/plnoletého uchádzača k prijatiu na vzdelávanie

 

do 24. mája 2023 (23:59 hod.)

V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Ďalší termín na nenaplnený počet miest 

20. jún 2023 (len v prípade, že škola nenaplní plánované výkony – počet prijatých uchádzačov v 1. kole prijímacieho konania)

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania,  2. kolo

23. jún 2023

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z , v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších predpisov v znení zákona 413/2021 Z. z., vyhláškou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č.224/2022 Z. z o strednej škole, vyhláškou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č. 287/2022/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR a po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi poskytujúcimi spolu so školou duálne vzdelávanie,

určuje tieto Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníkov

v SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice pre šk. rok 2023/2024.

Podľa § 62. ods. 1 zákona č. 245/2005 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) predpokladom prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka trojročného a štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16. ods. 3. písme. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania CPPPaP prijímacie skúšky upravené. Uchádzač so ŠVVP môže mať na základe odporúčacej správy z diagnostického centra upravené podmienky testu.

Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

– s  vývinovými poruchami učenia (VPU)

– s  poruchami aktivity a pozornosti (PaP).

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením:

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (CHaZO, NKS, AUT, PS) pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

Škola posudzuje zdravotné znevýhodnenie individuálne, v spolupráci s poradenským zariadením ktoré daný žiak navštevuje (CPPPaP, SCŠPP alebo CŠPP).

Žiaci s mentálnym postihnutím(MP) nemôžu byť prijatí.

 

 

 1. 3-ročné učebné odbory

 

2488 H              mechanik špecialista automobilovej výroby         (DV)

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika               (ŠV)

                       budú žiaci prijatí bez prijímacích skúšok.

                       DV – duálne vzdelávanie

                       ŠV – školské vzdelávanie

Výsledné poradie prijatých uchádzačov v duálnom a školskom vzdelávaní sa určí na základe súčtu bodov takto:

 1. Priemer prospechu z 2. polroka 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ (okrem výchovných predmetov), za ktorý sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia:

priemer

body

priemer

body

priemer

body

1,00-1,50

90

2,31-2,40

63

3,21-3,30

30

1,51-1,60

87

2,41-2,50

60

3,31-3,40

25

1,61-1,70

84

2,51-2,60

57

3,41-3,50

20

1,71-1,80

81

2,61-2,70

54

3,51-3,60

15

1,81-1,90

78

2,71-2,80

51

3,61-3,70

10

1,91-2,00

75

2,81-2,90

48

3,71-3,80

6

2,01-2,10

72

2,91-3,00

45

3,81-3,90

4

2,11-2,20

69

3,01-3,10

40

3,91-4,00

2

2,21-2,30

66

3,11-3,20

35

4,01 a viac

0

 1. Bodovanie za výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov v každom predmete samostatne:

Úspešnosť v %

Počet bodov

90 – 100

15

80 – 89

13

70 – 79

11

60 – 69

9

50 – 59

7

40 – 49

5

30 – 39

3

20 – 29

1

menej ako 20

0

 1. Bodovanie olympiád a súťaží (od 6. ročníka ZŠ vrátane, pokiaľ uchádzač predloží kópie diplomov/certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka ako nepovinnú prílohu k prihláške) :

Umiestnenie

Počet bodov

okres

kraj

SR

okres

kraj

SR

1.

1.

1.

5

10

15

2.

2.

2.

4

8

12

3.

3.

3.

3

6

9

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

1

2

3

 1. Žiak, ktorý bol v druhom polroku 8. ročníka alebo v prvom polroku 9. ročníka školského roka 2022/2023 (okrem výchovných predmetov) hodnotený z povinných predmetov slovne alebo „aktívne absolvoval“, alebo „absolvoval“, nebude znevýhodnený voči uchádzačom hodnoteným známkou.

Žiak predkladá škole kópiu vysvedčenia za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka so slovným hodnotením alebo hodnotením „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval,“, ako povinnú prílohu k prihláške.

 1. Riaditeľka strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na účel  schopnosti študovať učebné odbory školy nie je potrebné predkladať ako povinnú prílohu prihlášky na štúdium.

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie (špeciálno – pedagogická správa) nie staršou ako dva roky, ktorá je povinnou prílohou prihlášky a posudzuje sa individuálne.

 1. Pri rovnosti bodov riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača ktorý:
 2. dosiahol vyšší počet bodov za priemer prospechu z matematiky,
 3. dosiahol vyšší počet bodov za priemer prospechu z jazyka slovenského a literatúry,
 4. dosiahol vyšší počet bodov z ďalšieho profilového predmetu, fyziky.
 5. Pre uchádzačov, ktorí budú študovať v duálnom vzdelávaní okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné aj splnenie kritérií zamestnávateľa v nasledovných oblastiach:
 • technické zručnosti a logické myslenie,
 • osobný pohovor v zmluvnom podniku
 1. Uchádzačom, ktorí budú študovať v duálnom vzdelávaní, zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie zamestnávateľa uchádzač pripojí k prihláške (§17 zákona č. 61/2015 Z. z.).
 2. Riaditeľka školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí po zasadnutí prijímacej komisie.
 3. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 do 9:00.
 4. Zákonný zástupca do 24. mája 2023 písomne potvrdí záujem o prijatie na vzdelávanie.

Po odovzdaní potvrdenia o nastúpení na štúdium v SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške uchádzača strácajú platnosť.

 1. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľom s ktorými má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia.
 2. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Podmienkou prijatia na štúdium v učebnom odbore je :

 1. splnenie všetkých podmienok prijatia na štúdium, v duálnom vzdelávaní aj splnenie podmienok zamestnávateľa,
 2. vyhovujúci zdravotný stav na vykonávanie prác charakteristických pre príslušný učebný odbor,
 3. úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (získal nižšie stredné vzdelávanie), čo zapísaní žiaci preukážu pri nástupe do školy v školskom roku 2023/2024 originálom, resp. úradne overenou kópiou vysvedčenia za 2. polrok 9. ročníka,
 4. uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

 

 1. 4-ročné študijné odbory

3759 K                       komerčný pracovník v doprave                                            

3778 K                       technik informačných a telekomunikačných technológií      

6405 K                       pracovník marketingu

 1. Prijatie uchádzača bez vykonania prijímacej skúšky

Na základe § 65 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač, ktorý dosiahol v externom testovaní Monitor T9 úspešnosť 80% a viac v každom predmete samostatne (SJL a MAT), je prijatý na štúdium bez vykonania prijímacej skúšky.

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný).

 1. Prijatie uchádzača s vykonaním prijímacej skúšky

Uchádzači absolvujú prijímacie skúšky z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúra, matematika.

Forma skúšok :          

Písomná (test) v trvaní 45 minút pre oba predmety.

Individuálne začlenení žiaci, ktorí predložili škole Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie nie staršou ako dva roky  majú čas predĺžený o 50 %.

Pri prijímacích skúškach môže žiak so ŠVVP použiť kompenzačné pomôcky:

SJL –  gramatické tabuľky, pravidlá slovenského pravopisu, Bystríková pomôcka – Slovenský jazyk (Gelányiová/Drangová)

MAT – kalkulačka (nie v mobilnom telefóne), rysovacie potreby (pravítko, ceruzka, uhlomer, kružidlo), Bystríková pomôcka – Matematika (Gelányiová/Drangová)

Ostatné pomôcky individuálne podľa Správy z diagnostického vyšetrenia.

Úprava testu (SJL, MAT): veľkosť písma 14, riadkovanie (1,5), jednostranná tlač textu, formát A4, písmo Arial.

Ku každému žiakovi škola pristupuje individuálne, s prihliadnutím na jeho zdravotné znevýhodnenie a v spolupráci s poradenským zariadením, ktoré žiak navštevuje.

Zakázané pomôcky pri testovaní uchádzačov: mobilný telefón (aj ako kalkulačka), vzájomné požičiavanie pomôcok, rôzne výpisky, študijný materiál, učebnice.

Účelom prijímacích skúšok je overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou písomnej skúšky.

Slovenský jazyk a literatúra

Súčasťou testu je doplňovacie cvičenie, v ktorom môžu žiaci získať 5 bodov. Nasleduje 25 otázok, každá má hodnotu jedného bodu. Žiaci si pri odpovedi vyberajú z troch možností alebo doplňujú krátku odpoveď.

Otázky vychádzajú z teoretických vedomostí žiakov, ktoré sa aplikujú na konkrétnom texte v súčinnosti s čitateľskou gramotnosťou. Rešpektuje sa obsahový štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ /ISCED 2/: zvuková rovina jazyka a pravopis, lexikálna, morfologická a syntaktická rovina jazyka, jazykoveda a národný jazyk, sloh, teória literatúry.

Maximálny počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry je 30.

Uchádzač úspešne absolvoval test zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahol minimálne 10 bodov z 30.

 

Matematika

Obsahom písomnej skúšky z matematiky budú úlohy zo základného učiva aritmetiky, algebry a geometrie ako lineárne rovnice, percentá, premeny jednotiek, obsahy  rovinných útvarov, objem a povrch základných telies, výrazy a operácie s výrazmi.

Žiak si prinesie písacie, rysovacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať matematické tabuľky.

V teste bude 20 príkladov, žiaci si vyberajú z troch možných odpovedí.  Každá správna odpoveď má hodnotu jedného bodu.

Maximálny počet bodov testu z matematiky je 20.

Uchádzač úspešne absolvoval test z matematiky, ak dosiahol minimálne 6 bodov z 20.

Hodnotenie je anonymné a výsledné poradie sa určí na základe súčtu bodov takto:

 1. Priemer prospechu z 2. polroka 8.ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ z povinných vyučovacích predmetov (okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním).

Žiak, ktorý bol v prvom polroku 9. ročníka a 2. polroku 8. ročníka príslušného školského roka (okrem výchovných predmetov) hodnotený z povinných predmetov slovne „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“, nebude znevýhodnený voči uchádzačom hodnoteným známkou.

Žiak predkladá škole kópiu vysvedčení so slovných hodnotením alebo hodnotením „absolvoval“, „aktívne absolvoval“, ako povinnú prílohu k prihláške.

Priemer

Počet bodov

1,00 – 1,50

15

1,51 – 2,00

10

2,01 – 2,50

5

2,51 – a viac

0

 

 1. Výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach z jazyka slovenského a literatúry,

maximálny počet bodov 30.

 1. Výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach z matematiky, maximálny počet bodov 20.
 2. Bodovanie olympiád a súťaží (od 6. ročníka ZŠ vrátane, pri predložení kópie diplomov/certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka)

Umiestnenie

Počet bodov

okres

kraj

SR

okres

kraj

SR

1.

1.

1.

5

10

15

2.

2.

2.

4

8

12

3.

3.

3.

3

6

9

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

1

2

3

 

 1. Bodovanie za výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov v každom predmete samostatne:

Úspešnosť v %

Počet bodov

90 – 100

15

80 – 89

13

70 – 79

11

60 – 69

9

50 – 59

7

40 – 49

5

30 – 39

3

20 – 29

1

menej ako 20

0

 

Žiak môže získať maximálny počet bodov za všetky časti kritérií pre prijatie na štúdium:

 

Prijímacie skúšky zo SJL a MAT

50 bodov (30 bodov SJL, 20 bodov MAT)

Študijné výsledky zo ZŠ

30 bodov

Umiestnenie na súťažiach/olympiádach

15 bodov

Externé testovanie T9

15 bodov

Spolu maximálny počet bodov:

110 bodov

 

 1. Riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Takýto uchádzač predkladá potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka spolu  s prihláškou na štúdium podľa § 67 ods. 3 školského zákona).
 2. Riaditeľka strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania.
 3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na účel schopnosti študovať 4-ročné odbory školy nie je potrebné predkladať ako povinnú prílohu prihlášky na štúdium. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie (špeciálno – pedagogická správa), nie staršou ako dva roky, ktorá je povinnou prílohou prihlášky.
 4. Pri rovnosti bodov riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý:
 5. dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a

literatúry,

 1. b) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky,
 2. c) dosiahol vyššie percento v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka zo

     slovenského jazyka a literatúry,

 1. d) dosiahol vyššie percento v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka

    z matematiky,

 1. e) dosiahol vyšší počet bodov z ďalšieho profilového predmetu – prvý cudzí jazyk.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač:

  splnil podmienky prijímacieho konania,

      –  získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ), čo zapísaní

         žiaci preukážu pri nástupe do školy v školskom roku 2022/2023 originálom resp.

         úradne overenou kópiou vysvedčenia za 2. polrok 9. ročníka

      –  nie je žiakom inej strednej školy,

Záverečné ustanovenia

 1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
 2. Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne.

Dôvod neprítomnosti oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hodiny.

Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do l. ročníka.

 1. Žiak, ktorý koná skúšku v náhradnom termíne, bude zaradený do zoznamu poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov na základe prijímacích skúšok z termínu 4. a 9. mája 2023.
 2. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa mája 2023, najneskôr do 9:00 na úradnej tabuli školy a na web. stránke školy www.sosts-levice.sk/prijímacie konanie.
 3. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné údaje žiaka (meno, priezvisko) nahradené kódom, ktorý bol pridelený každému uchádzačovi o štúdium vrátane informácie o prijatí – neprijatí.
 4. Riaditeľka školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatíneprijatí žiaka na štúdium zmysle platnej legislatívy, po zasadnutí prijímacej komisie.
 5. Zákonný zástupca do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí záujem o prijatie na vzdelávanie.
 6. Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 7. Ak sa naplní plán výkonov v 1. termíne (májový termín), ďalší termín 20.06.2023 (júnový termín) sa nekoná.
 8. Kritéria prijatia sú platné aj pre prijímacie konanie v ďalšom termíne. Oznámenie o konaní  prijímacieho  konania v ďalšom (júnovom) termíne  bude  zverejnené najneskôr do 5. júna 2023 na úradnej tabuli školy a na web stránke školy sosts-levice.sk/prijímacie konanie, ďalší termín.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 boli prerokované:

 • so zamestnávateľmi s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní
 • na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24.10.2022
 • v Rade školy pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice dňa 27.10.2022

Levice, 12. 10. 2023

Ing. Eva Sleziaková v.r.

riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *