Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy – Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Nitriansky samosprávny kraj

zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD, predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

 1. Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
 2. Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon”) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.,
  ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v platnom znení
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • splnenie podmienky § 39 ods. 3 zákona

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
 • vypracovanie návrhu koncepcie rozvoj a školy
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon. Funkčný plat bude stanovený vo Výške min. 1 300,00 €.

Prihlášku do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy spolu s:

 1. overenými dokladmi o vzdelaní
 2. profesijným životopisom
 3. potvrdením o zdravotnej spôsobilosti
 4. návrhom koncepcie rozvoja školy
 5. dokladmi o pedagogickej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.
 6. čestným vyhlásením o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona
 7. čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 8. čestným vyhlásením o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

je potrebné doručiť‘ v obálke s označením „ Výberové konanie + názov a sídlo školy “

najneskôr do 23, februára 2024 do 14.00 hod.

na adresu:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor školstva, mládeže a športu
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Pozvánka na výberové konanie bude uchádzačom zaslaná e-mailom.
Ing. Branislav Becík, PhD. predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *